1429. 16. oktober . Aunsbjerg


Mogens Jensen (Løvenbalk) af Aunsbjerg giver Viborg domkirke Døssing og Levring med mere gods for Asmildgårde, som han havde i forlening af biskop Torlav (Olavsson).

Tekst efter reg.

Tekst

a):

Item eth gammell perckmetz breff ludindis at Moghens Iensssen aff Awintzbergh haffuer giffuit till domkircke i Viburgh Døsing oc Løffueringh meth mere gotz som samme breff vduisser oc indhollder for Asmild gard met mere gotz som han haffde i forlening aff biscop Torloff ♦

Vnder saadhen datum Awintzbergh anno domini millesimoquadringentesimo vicesimo nono ipso die beati Galli confessoris ♦

b):

Mans Jenssens breff aff Affuensberg att hand haffuer giffuitt till domkircken j Wiburg Døssing och Løffring med mere gotz for Assmildgard med mere gotz hand haffde j forlening aff biscop Torloff ♦

Anno mcdxxix ♦

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.