1430. 2. juni.


Niels (Nielsen) Bomøve (Lange (Munk)), væbner, giver Dueholm Kloster Nebel og Nebel Fang i Ljørslev sogn i mageskifte.

Tekst efter Aa.

Tekst

Alle[1] men thette breff see eller høræ læses helser jegh Niels Boøm øwe wæpner ewindeligh met guth ♦

Jegh kiændes meth thette myt opne breff at iegh hawer skiøt sancti Johannis closter Dwholm i Morsæ och affhendæ megh til ewindeligh eyæ Nebeell[2] och Nebel fangh meth alle rætte agger och hedhe och fægang høfft och lafft[3] enthet vnthertaghet so som iegh hawer ærwet thet æffter mynæ forelder for anth gotz ther priær och brøther i forde closter hawer skiøth megh til mageskifftæ som the opne brewæ[a] vtwisæ iegh hawer aff them ♦

Forthy tilbindher iegh megh och myn arwinghe at frij forde kloster thet forde gotz Nebel ther liggher i Syndherherret i Morsæ i Lørsløff soghen for alle mentz til tale e hwo the heltz ære ♦

In cujus[4] rei scotacionis signum sigillum meum una cum sigillis dilectorum fratrum meorum Petri Nicolai Andree Nicolai et Trugilli Johannis armigerorum presentibus est appensum ♦

Datum anno domini mcdxxx ipsa die octava sancti Augustini confessoris ♦

1. Alle] A gennemstreget m. rødt, Aa. 2. Nebeell] Her begynder understregning m. rødt, Aa. 3. lafft] Her slutter understregning m. rødt, Aa. 4. In cujus] Understreget m. rødt, Aa.
a. the opne brewæ] Kendes ikke..

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.