1430. 20. juli.


Anders (Kristensen) Frøst (Høg), præst, skænker Dueholm Kloster en gård i Sundby, som han forpligter sig til at indløse fra sin broder Lave (Kristensen) Rød (Høg), væbner, der har gården i pant. Hans moder Kristine Mogensdatter (Due) skal have indtægten af gården i sin levetid og desuden græsning til fem køer, ti får og en hest, samt gravsted i klostret efter sin død; såfremt hun bygger noget på grunden, skal det efter hendes død tilfalde klostret.

Tekst efter Aa.

Tekst

Alle men thette breff see eller høræ læses helser iegh Anderss Frøst som præst ær ewindeligh meth gudh och kwndgior iegh thet alle thette opnæ breff forkommer at iegh hawer giwet sancti Johannis kloster Dwholm i Morsæ een[1] gord i Swndby i Nørherret then Ies Michelssøn [2] nw paa boor och giwer thry pund korn til affgifft meth so dan wilkore at myn mother Kyrsten Magnsdatter skall hawe skyld aff then forde gordh i hennæs daghe och fyrst hwn affgaar tha skall forde gordh komme frij til klosteryt meth alle synæ tilhørelsæ enthet vntaghet then forde gard hawer iegh giwet kloster forde Dwholm for fordeel priær och brøther hawer vnth myn modher fyrst fægangh i forde kloster til fem kiør x faar een hæst och hwn løner siælff hørdæ och hwat som hwn bygger i forde thet schal priær nydæ æffter hennes dødh och fyrst hwn affgaar tha skall hwn hawe frij leyærsted i forde klostær ♦

Fforthy tilbindær iegh megh och mynæ arwinghe at frij forde closter then forde gardh aff Lawy Røds panth och for hwar mans tiltale ♦

In cujus donacionis et scotacionis testimonium sigillum meum una cum sigillis nobilium virorum Magni Magni et Petri Magni presentibus est appensum ♦

Datum anno domini Mcdxxx in die sancte Margarete martiris ♦

1. een] Her begynder understregning m. rødt, Aa.

Oversættelse

I perioden 1. januar 2017 til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.