1430. 10. august. Nykøbing


Kong Erik 7. af Pommern giver ærkebiskop Peder Lykke af Lund et låsebrev på det gods i Allindemagle, som denne havde fået af Christine Eriksdatter (Skarsholm), enke efter hr. Gevert Bydelsbak (af Bregentved)

Tekst efter A.

Tekst

Wi Eric meth guths nathe Danmarks Sweriges Norges Wendes ok Gotes koning / ok hertigh j Pomeren helse alle men thættæ breff see ællær høre kærlighe meth guth ♦

Thet sculle j withe at æffter thy at hetherlich father meth guth ærkebiscob Pæther Lykke aff Lund ær lofflighen with fire skiællighe mæn jnførth æffter landslagh oc sithen lofflighen til ewinnelich æye tildømd meth wore koninglighe breff goths som ær alle the goths j Alende magle j Ringstætheret j Siæland ligende som forne hetherlighe father fec aff Kerstine Eriksdotter her Gæwerths Bydelbacs æffterleuere som the breff[a] wæl wtuise som the pa giffne ære ok ther æffter lofflighen alminnelich stefning taghen oc æffter sin tiidh skiællighen fram gongen ok enge breff genswar ællær beuisning j nogre mathe emoth komen tho tildøme wi nw then forne hetherlighe father meth guth alle the forne goths meth alle therres rættæ tilhøre meth hwat naffn thet helst næfnis kan enkte wndentaghet til ewinnelich æyæ at nythe ok beholde ok sætte wi then sagh ewinnelich thielse pa oc forbiwthe wi harthelighe noger man segh j nogre mathe ehwa han hælst ær meth the forne goths at beware ællær hinder j gøre nogre tiidh hær æffter wnder war koninglighe hefnd oc wreethe wthen meth forne hetherlighe fathers ællær hans aruinges wilie ♦

In cujus rei testimonium sigillum nostrum ad causas presentibus est appensum ♦

Datum Nykiøbing anno domini mcdxxxo ipso die beati Laurencii martiris teste Yvaro Foss justiciario nostro etcetera ♦

a. breff] Jf. 1421. 21. oktober (Rep. nr. 5942) og 1424. 2. april (Rep. nr. 6090)..

Oversættelse

Vi Erik, af Guds nåde Danmarks, Sveriges, Norges, de Venders og Goters konge og hertug i Pommern, hilser alle mænd, der ser eller hører dette brev, kærligt med Gud.

I skal vide, at eftersom den hæderværdige fader med Gud, ærkebiskop Peder Lykke af Lund, ved fire forstandige mænd i overensstemmelse med landets lov lovligt er indført i, og siden ved vore kongelige breve lovligt tildømt til evig eje, gods – nemlig alt det gods i Allindemagle i Ringsted herred på Sjælland, som den førnævnte hæderværdige fader fik af Christine Eriksdatter, enke efter hr. Gevert Bydelsbak, således som der står i de breve, der er givet derom – og derefter lovligt har udtaget almindelig stævning, og efter fristens udløb er gået frem på gyldig vis, og ingen breve, modsvar eller adkomstbeviser er fremkommet på nogen måde, så tildømmer vi nu den førnævnte hæderværdige fader med Gud alt det førnævnte gods med alt dets rette tilliggende, ved hvilket navn det end kan kaldes – intet undtaget – til at have og beholde til evig eje; og vi pålægger denne sag evig tavshed, og vi forbyder under vor kongelige hævn og vrede strengt enhver – hvem han end er – på nogen måde at befatte sig med det førnævnte gods uden samtykke fra den førnævnte hæderværdige fader eller hans arvinger, eller hindre dem i udnyttelsen af det.

Til vidnesbyrd om dette er vort rettertingssegl hængt ved dette brev.

Givet i Nykøbing i det Herrens år 1430, på martyren sankt Laurentius' dag med Ivar Fos, vor justitiar, som vidne og så videre.