1430..


Lars Eriksen Bydelsbak af Bregentved og hans hustru erklærer, at de af biskop Jens (Andersen (Lodehat)) af Roskilde har gods i Troelstrup, Kongsted, Fensmark, Herlufmagle og Atterup i forlening i begges levetid. Efter deres død skal godset vende tilbage til bispestolen.

Tekst efter reg.

Tekst

Lauritz Erichssenn Bidelsback aff Bregentued och hans høstruis bekiendelsse paa nogitt gotz j Troelstrup, Kongestedt, Fennitzmarck, Heløwe, Ottrop, som the haffde vdj forleening vdj beggis theris liiffstiid aff bisp Jenns j Roskilde, och schulle effther theris død egienn komme till bispdommitt : ♦

Datum 1430. ♦

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.