1430..


Karl Nielsen (Griis af Slagelse), væbner, kvitterer prioren i Antvorskov kloster for al gæld mellem dem med undtagelse af en årlig ydelse på 10 pund korn, som klostret skal betale ham af Holmstrup, så længe han lever.

Tekst efter reg.

Tekst

Enn quitanntz som Kaarll Nielssønn aff wabenn, haffuer giffuidt prioren vdj Andtuorschouff paa ald thennd gield dennem emellom haffuer werit vndertagidt ett breff[a] liudendiss att the sculle giffue forne Kaarll Nielssønn x punth korn aff Holstorp aarligen saa lennge hannd leffuede, ♦

Daterit, Slaulosiæ, anno 1430 ♦

a. breff] Kendes ikke.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.