1430. Hjelmslev herredsting


Et tingsvidne fra Hjelmslev herred, som bekræfter, at en gård i Fastrup har tilhørt Ring kloster i 50 år.

Tekst efter reg.

Tekst

Itt pergamendtz thingswedne aff Hielmsløffherrit, bekrefftendis en gaard vdj Farstrup at haffue liggit till Ringcloster i 50 aar ♦

Daterit 1430 ♦

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.