1431. 27. februar.


Niels og Anders (Andersen) Petz, brødre, lader hr. Esge (Jensen) Brok af Gammel Estrup købe en øde mark, der kaldes Borup mark og som Henrik (Pedersen) Prips arvinger har i pant af deres mor, fru Mette af Rosenholm.

Tekst efter A.

Tekst

Alle mæn som thette breff see æller høre læses helsæ wy Nyels Peessz och Anders Peessz brøthre jwynnelegh meth gwd gøre wytherleght och kænnes meth thette worth opne breff ath wy hawe wnth och wnne thenne nærwærendes brefførere her Æsgy Brok aff Æsundorp wor wyllye och fulburdh ath købe aff wor kære moder frw Metthe aff Holmæ en ødhe mark som kalles Borop mark hwylken som Henrik Prypsz arwynghe j pant hawe ♦

Och woret saghe ath forscreffne her Æsgy kwnne fanghe wor kære moders wellye och j hennæs nøye ther fore gøre thet wnne wy for oss och wore arwynghe och lade fornæmpde her Æsgy Brok och hans arwynghe qwyth och orsaghe for alt kraff och tillthall som wy æller wore arwynghe hawe æller falle kan æffter wor kære modher nær hwn aff gaar[1] j then forde mark ♦

Til størræ for waringh tha haffuæ wii meth wiilliæ ok wiitskap henget worth jnsiglæ nethen foræ thette breff ok bethet hetherligæ mæn ok wælbornæ swo swm ær Niels Eriksøn och Lawæ Magnussøn ok Jæssæ Palnæsøn wæpnæræ henge theræ jnsiglæ meth woræ næthen foræ thette breff til wiitnesbywrthe ♦

Skreueth ok giueth ær efter wors hærræ fødælsæ moccccxxxi aar then tiis dach nest efter sancte Mattias dach apostolli etcetera ♦

1. gaar] herefter skriverskifte.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.