1431. 25. april.


Thomas (Pedersen) Jul, væbner, skøder til Eggert (Kristiansen) Frille, høvedsmand på Oregård, al sin skov i Vråskov og på Bårdesø mark, foruden den mængde skov, som en vorned i Krogsbølle har brug for til gærdsel og brændsel, og han bekendtgør at have oppebåret fuld værdi derfor. Såfremt Thomas Jul vil pante eller sælge gods i Krogsbølle og i Bårdesø, skal Eggert Frille have førsteret hertil.

Tekst efter Aa.

Tekst

Alle men thettæ breff see eller høræ hielser jek Tomes Jwl [1] webner ewinneligæ meth guth ♦ Oc kungør jek thet alle men nerdes oc kommeschullendes at jek witherkender mek meth thettæ mit opne breff at haue skøt oc wpladit en welbyrdige man Eggerd[2] Fritle høuetz man wpo Orebyerk[3] all myn skoff ther jek hauer j Wraskoff oc pone Bordese mark for vdhen swo møghet skoff som en wordnede j Kroxbole behøuer til gertzle oc ellebrand all then skow ther ower er stor jek forne Eggerd til ewinneligæ eyælsæ for huilke jek kennes mek fult at haue wpboret effter myn nøye aff forne Eggerd ♦

Item wore thet swo at jek the gotz j Kroxbole oc j Bordese aff hende wilde æntige pantæ eller sælie tha skal forde Eggerd Fritle them nest wæræ antigh pantæ eller købæ for sit ligæ[4] werd oc jnghen annen ♦

Hwilket jek witner ythermere meth mit inseyle oc flere gothes menz Basses oc Claues Zikker j Vghersløff oc Henric Nielssøn i Sandagere for thettæ breff ære hengdæ ♦

Datum anno domini mcdxxxprimo ipso die beati Marci ewangeliste ♦

1. Tomes Jwl ] understreget, Aa. 3. Orebyerk] understregning slutter ved y, Aa. 4. for sit ligæ] skrevet to gange efter hinanden på linjen, Aa.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.