1432. 11. marts.


Væbnerne Anders Henriksen, Jens Henriksen og Erik (Pedersen?) Kid skænker Dueholm Kloster grunden ved Middelstmølles mølledam i Lødderup for et gravsted i klostret for deres moder, Katrine Henriks; og de stadfæster tillige deres fader Henrik Mogensens overdragelse til klostret af en have ved Dalgård, samt afstår al ret til den jord, som ligger til Vestergård sammesteds.

Tekst efter Aa.

Tekst

Alle men thette breff see eller horæ læses helse wy Anders Henriksøn Jes Henriksøn och Erich Kijdh ther wæpnere ære ewindeligh meth guth och kwndgiøre meth thette wort opne breff at wy wetherkiendes oss meth frij vili och beradh huff at hawe vnth och giwet til ewindeligh eyæ sancti Johannis och sancte Marie Magdalene closter Dwholm i Morsæ for wor mothers leyersteth Karinæ Henriks hwes siell guth hawe then[1] grwndh hoos Medelstæ[2] mølnædam i Lyddrupp so wyth och romth som then samme dam flødde pa wor iordh then tijdh wor father Henrik Magnsøn hwes siel guth hawe hadde then forde mølnæ aff closterit ♦

Item stede wy och wndæ thet stadigh at bliuæ thet wor father forde closter oploth och gaff then tijdh han then forde mølnæ aff closterit fingæ so som war een hawe liggendes weth Dalgardh ♦

Item[3] om wy nogher ræthedh hadde i then iordh ther liggher[4] til Vestergardh i Lyddrupp tha wnde wy thet closterith frij och kiændes wos inghen rættehedh ther i at hawe her æffter och forbydhe wy nogher man i thesse stycke som saffd ær thet forde closter hær æffter at hendræ eller wforrætte i nogher mathe ♦

Til windesbyrd ære wore incigle hengde for thette breff meth andre gode mæntz inciglæ so som ære her Niels aff Thødzø och her Niels aff Frøsløff ther prestære ære ♦

S<c>rewet [5] ær thette breff æffter gutz byrdh mcdxxxii then tijsdagh næst for sancti Gregorii dagh confessoris ♦

1. then] Her begynder understregning m. rødt, Aa. 3. Item] Her begynder understregning m. rødt, Aa. 4. liggher] Her slutter understregning m. rødt, Aa. 5. S<c>rewet ] Srewet , Aa.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.