1432. 16. april. Ålholm


Hr. Erik Krummedige, lensmand på Ålholm slot, erklærer, at den skovhugst, han havde udført i Gangesmose, er sket med Mogens (Akselsen) Gøyes samtykke, og at der ikke heraf skal dannes præcedens for efterfølgende lensmænd på Ålholm.

Tekst efter reg.

Tekst

e. Item ith breff at her Ericke Krumedige kenndis at hand <haffde> thett med Mogenns Gøyes willie thett hannd lod hugge wed y Ganngis mosse oc att ingen som Aalholm faar effter hannem thør sige hand haffuer der rett thill for hand haffuer ladit huge der / ♦

Datum Aallhollum den neste onssdag for paaske mcdxxxij / ♦

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.