1434. 11. januar.


Tekst

Alla mæn thætta nærw[æ]rande breff høra æller se hilsa wy Oleff Pætherssøn kallat[h Fathabur . Mattis Petherssøn och Mette Oleffs]datter Hærmand Tomassøns æffterl[eew]and kærlighe meth gwth ♦

Wy kungøra thet allum nærwæde o[ch kommeskullen de ath wii meth friitt berath . och samtyc]ke wora frænders oc weners kænnes os sannelighe at hawa vnt oc giwit thenne breff[wisere [1] . Henrich Thegelstorp . meth Anne Oleffsdather Hen]rik Bresches æffterl[ee]wand huilken [meth g]wthz hielp forde Henrik Teylstorps hosff[rwa] wara skal [een steenbood och een kællare ther vnder . noordhen hoos] A[t]helgaden øst[e]n næst loghen i [then g]arthen forde Hermand Tomassøn forthum atte oc vti bo[odhe . i Malmøge liggende meth grund . ioord . steenbood] oc kiell[ere] ther vnder oc [meth all annen] thesse forna stenbothz oc kiellares tilliwthels[e enghtet vnnen taghet . meth frii ingang och wthgang . geenum ] port oc log[he . a]ghende rithende oc gongande them och therres arwinge [weedher oss och wore arffwinge . quitt och frii] vden [all] arff[ski]ffte som oss tilff[alden ær] æller hær æffter j naghra mada tilffalla kan til ewerdelik [æyghe æygheskullende . thoch swo . ath dødhe forde ] Ann[e før æn] forde Henrik Teylstorp oc the æy tha barn til sammans lewande haffthe tha skal s[wo meeghet aff then forde steenbood och kellere jg]en [komme] til oss som giwit hawa som forde Annes arwinge haffthe burt æffternnes [død ath ærffwe .♦

Item ware wii tha dødhe . tha gange] then samme part til r[ættæ arff]wa ♦

Ok j suo mada binda wy oss stathelighe til [och[2] wore arffwinge meth thette wortt[3] oppne breff forde Hen]rik Teylst[or]p oc Anne Olaffs datter oc therres arwinge then forna stenboth oc kiellare ther vnder [meth all therres tilliggelse vdhenn allt arffskiffte] som fare [sc]rewit star til ewerdelik eyghe at frii himla til at sta oc for alles hinder æller [tiltal som pa then forde steenbood och kællere] meth nagher h[a]nda rætt pa tala kan aldelis ordhgrant at gøra ♦

Til ydermer forwaring [och sandere stadfæstelse ath thenne forde gaffwe] skal i alla mada [stadith] och faster [bliff]wa tha hawa wy Olaff Fadabur Mattis Pætherssøn oc Mæt[te Herments forde . hengt wore incei]ghle meth wilgh[e] oc witskap for thetta wort nærwæde opna breff ♦

Ok bethie wy thesse he[edherlige men . her Jens Dænæ borgemestere] i Malmøye Iæyp [Mag]henssøn Strange Jæypssøn Ditmer Vurbom rathmæn Jens Olssøn Henrik [Nywerc och Swærke Swærkasøn bymen] j then samme stath at the oc [hænge] therres insceghle her meth fare til witnesbyrdh ♦

Da[tum anno domini mcdxxxquarto / secunda feria infra] octavam epiphanie domini nostri Ihesu Christi ♦

1. breff[wisere ] breffwisere , Aa. Gammeldanske Diplomer l.c. læser breffførare i A, men markerer sidste bogstav som usikkert læst. 2. och] oss, Aa. 3. wortt] Tilføjet i marginen med henvisningstegn, Aa.

Oversættelse

Alle mænd, der hører eller ser dette nærværende brev, hilser vi Oluf Pedersen, kaldet Fadebur, Mads Pedersen og Mette Olufsdatter, enke efter Herman Thomsen, kærligt med Gud.

Vi kundgør alle nulevende og kommende, at vi med frit overlæg og vore slægtninges og venners samtykke sandfærdigt erkender at have undt og givet denne brevfører, Henrik Tegelstorp, og Henrik Bresches enke, Anne Olufsdatter, der med Guds hjælp skal blive førnævnte Henrik Tegelstorps hustru, en stenbod med tilhørende kælder i den nordlige ende af Adelgaden, lige øst for lågen i den gård i Malmø, som førnævnte Herman Thomsen fordum ejede og boede i, med grund, jord, stenbod med tilhørende kælder og med alt andet tilliggende med fri kørende, ridende og gående adgang gennem port og låge, intet undtaget, der er tilfaldet, eller herefter på nogen måde kan tilfalde os, til at besidde i evig eje for dem og deres arvinger kvit og frit for ethvert arveskifte med os og vore arvinger; dog således, at hvis førnævnte Anne dør før førnævnte Henrik Tegelstorp, og de ikke har levende børn sammen, så skal så meget af den førnævnte stenbod med tilhørende kælder komme tilbage til os, der har givet den, som førnævnte Annes arvinger burde arve efter hendes død.

Ligeledes så skal den samme andel gå i retmæssig arv, hvis vi er døde på det tidspunkt.

Og på denne måde forpligter vi med dette vort åbne brev os og vore arvinger fast til til punkt og prikke at hjemle og overlade Henrik Tegelstorp og Anne Olufsdatter og deres arvinger den førnævnte stenbod og kælder med alt deres tilliggende uden ethvert arveskifte, som ovennævnt, til evig eje og til at friholde dem for al hindring i udnyttelsen eller påkrav, som med nogen ret kan rejses på den førnævnte stenbod og kælder.

Til yderligere sikring og sandere stadfæstelse af, at denne førnævnte gave på alle måder skal forblive urokkelig og fast, da har vi, førnævnte Oluf Fadebur, Mads Pedersen og Mette Hermans af egen fri vilje og med fuld viden hængt vore segl ved dette vort nærværende åbne brev.

Og vi beder disse hæderlige mænd, hr. Jens Dene, borgmester i Malmø, Jakob Mogensen, Strange Jakobsen, Detmar Fyrbom, rådmænd, Jens Olsen, Henrik Niwert og Sverke Sverkesen, borgere sammesteds, om også at vedhænge deres segl til vidnesbyrd.

Givet i det Herrens år 1434, mandagen inden ottendedagen efter helligtrekonger.