1434. 11. januar. Malmø


Oluf Pedersen kaldet Fadebur, Mads Pedersen og Mette Olufsdatter, enke efter Herman Thomsen, giver Henrik Teilstorp en stenbod med kælder i Malmø som medgift for hans kommende hustru, Anne Olufsdatter, enke efter Henrik Bresche. Såfremt Anne Olufsdatter dør før sin mand, og de ikke har levende børn sammen, skal giverne arve stenbod og kælder.

Tekst efter A. Lakuner udfyldt efter Aa.

Tekst

Alla mæn thætta nærw[æ]rand[e][1] breff høra æller se hilsa wy Oleff Pætherssøn kallat[h][2] [Fathabur . Mattis Petherssøn och Mette Oleffs]datter Hærmand Tomassøns æffterl[ew]and[3] kærlighe meth gwth ♦

Wy kungøra thet allum nærwæde o[ch kommeskullende . ath wii meth friitt berath . och samtyc]ke wora frænders oc weners [kæ]nnes[4] o[s][5] sannelighe at hawa vnt oc giwit thenne brefførare[6] [Henrich Thegelstorp . meth Anne Oleffs dather Hen]rik Bresches æffterl[e]wand[7] huilk[en][8] [meth] [g]wthz[9] hielp forde Henrik T[e]ylstorps [10] hosffru[a] wara skal en [steenbood och een kællare ther vnder . noordhen hoos] a[t]helgaden[11] øst[æ]n[12] næst loghen i [th]en[13] [g]arthen[14] forde Hermand Tomassøn forthum atte oc vti bo[t][15] [i Malmøge liggende meth grund . joord] [stenb]o[t]h[16] oc kiell[are][17] ther vnder oc [meth][18] al[l][19] ann[ar][20] thesse forna stenbothz oc kiellares tilliwthels[æ][21] [engthet vnnen taghet . meth frii ingang och wthgang] [gennum][22] port oc log[he][23] [a]ghende[24] rithende oc gongande them oc therres arwinge [weedher oss och wore arffwinge . quitt och frii] vden [all] arff[ski]ffte[25] som oss tilff[allet][26] [ær][27] æller hær æffter i naghra mada tilffalla kan til ewerdelik [æyghe æygheskullende . thoch swo . ath dødhe forde] Ann[e][28] [før][29] æ[n][30] forde Henrik Teylstorp oc the æy tha barn til sammans lewand[e][31] haffthe th[a][32] skal s[wo meeghet aff then forde steenbood och kellere] [ig]en[33] ko[m]m[a][34] til oss som giwit hawa som forde Annes arwinge haffthe burt æffternnes [død ath ærffwe][35]

[Item ware wii tha dødhe . tha] ga[nge][36] then s[a]mme[37] part til r[æ]tt[a][38] [ar]wa[39] / Ok i suo mada binda wy oss stathelighe til o[c][40] w[ore arffwinge meth thette wortt oppne breff forde Hen]rik[41] Teylst[or]p[42] oc Anne Olaffs datter oc therres arwinge then forna stenboth oc kiellare ther vnd[er][43] [meth all therres tilliggelse vdhen allt arffskiffte] som fare [sc]rewit[44] star til ewerdelik eyghe at frii himla til at sta oc for alles hinder æller[45] [tiltal som pa then forde steenbood och kællere] meth nagher h[a]nda[46] ræt pa tala kan aldelis ordhgrant at gøra / ♦

Til ydermer forwaring [och sandere stadfæstelse ath thenne forde gaffwe] skal i alla mada s[t]a[t]hi[c][47] oc fast [bli]wa[48] tha hawa wy Olaff Fadabur Mattis Pætherssøn oc Mæt[te Herments forde hengt wore ince]ghle[49] meth wilgh[æ][50] oc witskap for thett[a][51] wort nærwæde opna breff ♦

Ok bethie wy thesse he[d]h[erlige men . her Jens Dænæ burgemestere][52] j Malmøye Jæyp [Mag]henssøn [53] Strange Jæypssøn Ditmer Vurbom rathmæn Jens Olssøn Henrik [Nywerc och Swærke Swærkasøn bymen] i then samme stath at the oc h[æn]g[e][54] therres insceghle her meth fare til witnesbyrdh ♦

Da[tum anno domini mcdxxxquarto secunda feria infra] octavam epiphanie domini nostri Jhesu Christi ♦

1. nærw[æ]rand[e]] usikker læsning, A. 2. kallat[h]] usikker læsning, A. 3. æffterl[ew]and] usikker læsning, A. 4. [kæ]nnes] usikker læsning, A. 5. o[s]] usikker læsning, A. 6. brefførare] breffwisere, Aa. 7. æffterl[e]wand] usikker læsning, A. 8. huilk[en]] usikker læsning, A. 9. [g]wthz] usikker læsning, A. 10. Henrik T[e]ylstorps ] usikker læsning, A. 11. a[t]helgaden] usikker læsning, A. 12. øst[æ]n] usikker læsning, A. 13. [th]en] usikker læsning, A. 14. [g]arthen] usikker læsning, A. 15. bo[t]] usikker læsning, A. 16. [stenb]o[t]h] usikker læsning, A. 17. kiell[are]] usikker læsning, A. 18. [meth]] usikker læsning, A. 19. al[l]] usikker læsning, A. 20. ann[ar]] usikker læsning, A. 21. tilliwthels[æ]] usikker læsning, A. 22. [gennum]] usikker læsning, A. 23. log[he]] usikker læsning, A. 24. [a]ghende] usikker læsning, A. 25. arff[ski]ffte] sk usikker læsning, A; i suppleret af udgiver. 26. tilff[allet]] al og t usikker læsning, A; le suppleret af udgiver. 27. [ær]] usikker læsning, A. 28. Ann[e]] usikker læsning, A. 29. [før]] usikker læsning, A. 30. æ[n]] usikker læsning, A. 31. lewand[e]] usikker læsning, A. 32. th[a]] usikker læsning, A. 33. [ig]en] usikker læsning, A. 34. ko[m]m[a]] usikker læsning, A. 35. [død ath ærffwe]] d1 usikker læsning, A. 36. ga[nge]] usikker læsning, A. 37. s[a]mme] usikker læsning, A. 38. r[æ]tt[a]] usikker læsning, A. 39. [ar]wa] usikker læsning, A. 40. o[c]] usikker læsning, A; oss, Aa. 41. w[ore arffwinge meth thette wortt oppne breff forde Hen]rik] o1 usikker læsning, A. 42. Teylst[or]p] usikker læsning, A. 43. vnd[er]] usikker læsning, A. 44. [sc]rewit] usikker læsning, A. 45. æller] och, Aa. 46. h[a]nda] usikker læsning, A. 47. s[t]a[t]hi[c]] usikker læsning, A. 48. [bli]wa] usikker læsning, A. 49. Mæt[te Herments forde hengt wore ince]ghle] te i Mætte og ce i inceghle usikker læsning, A. 50. wilgh[æ]] usikker læsning, A. 51. thett[a]] usikker læsning, A. 52. he[d]h[erlige men . her Jens Dænæ burgemestere]] d usikker læsning, A. 53. Jæyp [Mag]henssøn ] usikker læsning, A. 54. h[æn]g[e]] usikker læsning, A.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.