1434. 6. april. Åhus


Bent (Jonsen) Bille og hans hustru og sønner skifter gods efter fru Kristine Eriksdatter.

Tekst efter A.

Tekst

Alle men thette breff høre eller see helse wi Pedher[1] Bille Thorbørn[2] Bille[3] oc Eric[4] Bille aff[5] wapne som[6] sambrødhre[7] ere Jens[8] Jepssøn landzdomere[9] j Scone oc Kell[10] Axilssøn som forde sambrødhres søster hawe[11] kerlige meth gudh ♦

Oc kungøre meth thette wort opne breff at wi meth welburthugh oc hedherlig man[12] Benkt Bille oc[13] hans kære[14] husfru fru Ingerdh oc therres thre søner som er[15] Eric Bille [16] Thorbern Bille [17] oc Pedher[18] Bille vnder wors herres fødheses[19] aar mcdxxx quarto pane neste tisdag effter quasi modo geniti[20] komme til sammen[21] j Aoss / oc[22] haue swa dant[23] j gudhz naffn[24] eet[25] skiffte[26] om[27] godhz mellen oss til sammen pa[28] badhe sidher effter[29] welburdhug frue ffru Cristine Ericsdøter hwes[30] syel gudh hawe giort oc til euightidh folborthet suo som her effter følgher som er / at forne Benkt[31] Bille oc hans kere husfrue fru[32] Ingerdh oc therres børn scule hawe oc ewinnerlige beholde[33] thesse effter[34] screffne godhz suosom er een gardh j[35] Hembek som[36] Olaff Kare pa boor oc giwer thry pund korn / oc een halff ødhe gardh j then samme stadh som giwer een øre korn ♦ Item tuo gardhe j Thorntweth then ene heder Jens Maenssøn oc then anner heder Jens Wrang som pa boo oc giwe badhe til landgilde een tønne smør j Tusseheret j Sielend ligende ♦ Item een gardh j Østrelywngby pa hwelken boo Lasse Pedherssøn oc Boo Pedherssøn som giwe fire pund korn oc fire pund smør oc theger ♦ Item een gardh j samme stadh som pa bor Olaff Pedher oc giwer tu pund korn oc tu pund smør oc theger ♦ Item tuo gardhe j Grudby som pa bor Benkt oc As[l] [37] oc giwe hwer therre een skelinggrot j Willantzheret ♦ Item syw gardhe j Tormenstorp then første gardh boor Jens Tuessøn vppa oc giwer halffemte skilingrot ♦ Item pa then anner gardh boor Frende oc giwer tywe grotte ♦ Item een gardh som Maghens pa boor oc giwer tywe grotte ♦ Item een gardh som Tule boor vppa oc giwer tywe grotte ♦ Item een gardh j sammestadh oc giwer tiwe grotte ♦ Item een gardh som Agge boor pa oc giwer tywe grotte ♦ Item een ødhe gardh som sculde giwe tywe grotte nar han bygder er ♦ Item et thorp som kalles Ødhbyørnethorp meth all sin tilligelse pa Gythingeholm j Scone ligendes / meth alle thesse forde godz tilligelse som er agher eng scogh fiskewatn wat oc thywrt enkte vnden taghet meth hwat naffn thet helst neffnes kan til ewerdelige eghie eghesculendes

Meth swa dant wilkor at worther thet swo at nogre aff thesse[38] forde godhz worther forne Benkt[39] Bille eller hans kære husfrue fru Ingerdh [40] eller therres[41] børn eller arwinge meth nogher hande kirke eller werildzret affwunnen j noghre made tha tilbinde wj oss oc ware arwinge wor andeel jgen atgiwe oc antwordhe som oss aff rette bøør ♦

Item er thet swa at nogre godhz her effter fynnes som ey nw mellom oss pa badhe sydher ere skiffte som mellom oss burthe atskifftes tha scule the mellen oss skifftes pa badhe sydher som ret oc skel er ♦

Item tilbinde wi oss oc wore arwinge stathugh oc fast til euightidh thette skiffte j alle made som forescrewit star vbrydelige atholde ♦

Til witnesbyrdh oc bedhre forware ere wore jncigle hengde for thette breff som giwit oc screwit er aar dagh oc stadh som forescrewit staar ♦

5. aff] understregning slutter ved f(1), A. 6. som] her begynder understregning, A. 7. sambrødhre] understregning slutter ved ø, A. 9. landzdomere] understregning slutter ved e(1), A. 11. hawe] understregning slutter ved w, A. 12. man] her begynder understregning, A. 13. oc] her slutter understregning, A. 14. kære] understregning begynder ved æ, A. 15. er] understregning slutter ved e, A. 16. Eric Bille ] understregning begynder ved r og slutter ved l(2), A. 17. Thorbern Bille ] understregning begynder ved b(1) og slutter ved e(2), A. 19. fødheses] understregning begynder ved h, A. 20. geniti] understregning slutter ved n, A. 21. sammen] understregning begynder ved n, A. 22. oc] her slutter understregning, A. 23. dant] understregning begynder ved a, A. 24. naffn] understregning slutter ved a, A. 25. eet] her begynder understregning, A. 26. skiffte] understregning slutter ved f(1), A. 27. om] her begynder understregning, A. 28. pa] understregning slutter ved p, A. 29. effter] understregning begynder ved e(2), A. 30. hwes] understregning slutter ved h, A. 32. fru] understregning slutter ved f, A. 33. beholde] understregning begynder ved o, A. 34. effter] understregning slutter ved f(2), A. 35. j] her begynder understregning, A. 36. som] understregning slutter mellem o og m, A. 37. As[l] ] usikker læsning, A. 38. thesse] her begynder understregning, A. 40. Ingerdh ] her begynder understregning, A. 41. therres] understregning slutter ved e(1), A.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.