1434..


Anders Pedersen (Godov?) erklærer at have gods i Merløse herred i leje af biskop Jens (Pedersen (Jernskæg)) af Roskilde for livstid mod en fastsat afgift.

Tekst efter reg.

Tekst

Anders Pederssens bekiendelsse breff, om altt thett godtz j Mierløsse herritt, som bischop Jens haffde wndt hannom sin liffs thid, for en wiiss pension och affgifft, ♦

Anno 1434 ♦

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.