1434..


Kong Erik 7. af Pommern giver på det kongelige retterting hr. Sten (Tygesen) Basse låsebrev på det gods, som denne har købt af hr. Aksel Andersen (Mule af Kjærstrup), og som hr. Aksel havde arvet efter sin søn, Jens Akselsen, der havde arvet det efter sin moder, fru Helle (Jensdatter (Bjørn)), som havde arvet det efter sin moder, fru Ingeborg (Pedersdatter (Grubbe)), enke efter hr. Jens Olufsen (Bjørn).

Tekst efter reg.

Tekst

Riigenns cantzelers vidisse att konng Erick gaff her Steen Basse laasse breff paa ald thend arff och rettighed som her Axell Annderssønn ærffde effter sin søn Jenns Axelssønn , och forne hans søn ærffde effter sinn moder fru Helle , saa och ald thet som hun erffde effter hendes moder fru Jngeborg her Johann Ollssønns , huilchenn rettighed her Axell solde och schiødte forne her Steen; som er først Siøholm och Skuldrup i Siellannd, item Lyckesholm, Rosendorpe hoffuidgaardt med iiij bryde gaarde, item vj bryde gaarde, i Hodorp item enn bryde gaardt i Clinte, item ij gaarde i Westerby, item enn gaard i Wggersløff, item tho gaarde i Torp och ij gaarde i Rogelund, wdj huilchet goedtz forne her Steen er lougligenn indførdt och adkommen med almindelig steffninngh, ♦

Hoffuidbreffuidt er daterit 1434, och vidissen 1480 ♦

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.