1435. 23. april. Fyns landsting


Tingsvidne af Fyns landsting om, at Jens Sommer i Ørritslev skødede hr. Sten Basse, ridder, al sin mødrenearv, som hans mor, Grete Sommers, havde arvet efter sin mor, Cecilie Knuds, og al den arv, som var tilfaldet Jon Stjørn.

Tekst efter A.

Tekst

Jessæ Mikelssøn lansdomere wtj Fyn . Hartigh Hesten Gødy Finssøn Anders Jenssøn j Birkinge Paagh som vepnere ære Olef Tagessøn j Marsløf Jeppæ Pabe Henneke Tygesøn Per Nyelssøn ratmen j Othense Matis Jensøn j Korpedroppæ oc Tidkæ Schræder j Nyborch helsæ alle mæn thettæ breff høre eller se læsit ewinnelighæ meth war herre ♦

Kungøre wy thet alle mæn nærwærendes oc komesculendes ath aar efter guts byrth . mo cdo xxx quinto then løuerdagh som war sancte Georgius dagh . ath wy tha senneligæ hørde oc sawe ath sceckit war fore os oc fore mange flere godhe mæn som then dagh pa thinge ware jnnen fire stockæ pa wort landsthing / en schielligh man Jessæ Sommer jnnen Øriesloff wtj Lundeheret j Ottorppæ soghen boendes . ♦

Han skøtæ oc oplod en walbyrdigh man her Sten Basse riddere al then arff oc rætighed som hanom ær tilfallen efter syn mothers døth Gretæ Sommers oc hennæ war tilfallen efter syn mothers døth Ceciliæ Knuts oc al then arff som Joen Styørn oc war tilfallen som ær en howitgarth ther kalles Pugholm en garth j Hwællingæ som Per Thordsøn j bodhæ j Schammeheret liggendes . ♦

Oc ther til iii opnæ breff[a] meth al rætighed the breffs lwdelssæ som lwde først pa en garth j Wynninge j huilken Jeiop Goos jnnen bodhe j Wynningeheret en garth j Lamb[e]thorp[1] en garth j Swlkedorppæ j huilke jnnen bodhe Nes Røth oc Aggy Tygessøn oc en garth j Rofswynninge[2] j huilken Vnker Armsøn j bodhe / en garth j Scowstorp j Scouby soghen huilken som Jens Springep jnnen bodhe oc[3] jordh pa Scouby mark huilken Thruels Æsesøn j wære hafde meth alle thesse forede gotzes tillydelssæ som ær agher æng schow mark fægang woet[4] oc thiwrt / entid vnden taghit j huat thet hælst næfnes kan forede her Sten Basse oc hans ræte arwinge til ewinnelighe eyæ haue sculindes

Oc forede Jes Sommer tilbant han sic meth synæ arwinge folkommeligæ til atstande forede her Sten Basse thesse jnnenscrefnæ gots mooth huer mans til talilse oc mod hans arwinges genseyælssæ j allæ hande made ♦

Thessæ fore ordh oc artikle thøm hørdæ wy oc sawe thet vitnæ wy meth wore jngcigel hængindes fore thette breff ♦

Item hafde forene Jes Sommer lofligen laghbodit thessæ jnnenscrefnæ gots som landslof til seyær ♦

Datum anno et die etcetera ♦

1. Lamb[e]thorp] usikker læsning, A. 2. Rofswynninge] o skrevet over r, A. 3. oc] i (dvs. én) herefter glemt? A. 4. woet] e ov. l., A.
a. iii opnæ breff] Kendes ikke..

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.