1435. 26. juli.


Niels Andersen af Tvede erkender, at han med sin hustru Cecilies samtykke har skødet hr. Aksel Pedersen af Härlöv, ridder, det gods i Volborg herred på Sjælland, som fru Cecilie fik i arv efter sin farbror hr. Jens Knudsen, kannik i Århus, og som Aksel Pedersen har haft i pant for 125 lybske mark. Han erkender endvidere at have modtaget fuld betaling for godset på vegne af sin hustru.

Tekst efter A.

Tekst

Alle men thettæ breff se eller h[ø]r[e hel]ser[1] jech Niels Anderssøn aff Thwede kærlige med guth ♦ Gør jek vytherlicht at jech viderkennes mich medh thette myth opne breff m[ed fry][2] velie och beradh hwgh myn oc myn kæræ husfruæs Ceciliæ och hennes frenders ok wenes radh ok samthikæ haffue solth sk[y...][3] och affhenth och til ewynelige eygæ opladeth thenne brefføra hederlige man oc velboren her Axil Perssøn ridderæ j Herløff gotz j Sieland[h][4] [j][5] Walburgxheret ligendes swosom ær j Grubba Ordrops howetgardh oc j byen oc j gotz j Sawbyvest[re][6] och j Nyeropp oc j Hwynemølle [med alle][7] thesse gotz tilligelssæ swosom ær ager oc ængh skow oc fiskæwan møllæ oc møllestet dam och damsbondh woth oc thiwrth en[cte][8] vnnen taghet med huat naffn thet helsth neffnes kan eller pofynnes ♦ Huylkit forde gotz myn kæræ husfru Ceciliæ til ræth arff falle[n][9] [æ]r[10] effther hennes faderbroder her Jens Knutz kanic wor j Aars huess siell guth haffue och forde her Axil Perssøn tilforn j panth had[h]e[11] for fæm oc tywe oc hwndrede lubixe mark ♦

Thy tilbinder jech mich oc mynæ arwynghe forde her Axil Petherssøn oc hans arwyn[ge][12] forde gotz fry hemle oc tilsta for huers mans til tall / ♦

Item viderkennes jek mich fææ oc fwlthwerdh op at haffue boret aff forde h[er][13] Axil po myn kæræ husfruess vegnæ Cecilia til myn fwlkomlegæ nøghæ for the forne gotz ♦

Thy ke[n]nes[14] jek mich oc myn husfrua Cecilia [e]ngen[15] ydermeræ rattighed j the forne gotz at haffue ♦

Til merævisse oc bedræforwaryngh ath alla thesse forne articule huer viidh [s]e[c]h[16] stadigh fast oc vbrudeligh holles scule tha henger jek mit jnciglæ medh viliæ oc viidhskapp for thettæ breff ♦

Oc haffuer jek bedet hederligæ men oc velboren som ær verdicht fader medh guth biscopp Ølrich biscop j Aars Otto Nielssøn Jess Olssøn aff Heslæ Magnus Ebessøn Longa Awo [C]laus Jenssøn [17] Tyma Cristiernssøn at the scule allæ henge there jnxilæ medh myth til vidnes byrdh for thettæ breff ♦

Datum anno domini milesimo cdxxxo quinto crastino beati Jacobi appostoli etcetera ♦

1. h[ø]r[e hel]ser] utydeligt, A. 2. m[ed fry]] utydeligt, A. 3. sk[y...]] suppleret. 4. Sieland[h]] utydeligt, A. 5. [j]] suppleret. 6. Sawbyvest[re]] usikker læsning, A. 7. [med alle]] utydeligt, A. 8. en[cte]] suppleret. 9. falle[n]] suppleret. 10. [æ]r] usikker læsning, A. 11. had[h]e] usikker læsning, A. 12. arwyn[ge]] suppleret. 13. h[er]] suppleret. 14. ke[n]nes] usikker læsning, A. 15. [e]ngen] suppleret. 16. [s]e[c]h] usikker læsning, A. 17. [C]laus Jenssøn ] suppleret.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.