1435. .


Biskop Herman (Rynkeby) af Viborg udtager et tingsvidne om Jakob (Nielsen) Kirt af Lynderups uanfægtede besiddelse af Nørre Tvedskov og Sønder Tvedskov samt to gårde i Solbjerg i 50 år, og desuden en vidisse af Jakob Kirts brev af Viborg landsting om lovlig hævd på samme gods.

Tekst efter reg.

Tekst

a):

Item eth wintnis byrd biscop Hermann aff Viburg haffuer tagit at Iep Kyrt som bude y Lundorp haffuer haffde Nørtuedskou oc Søndertuedskou y l aar frij och wlast oc vkerd[1]

Datum[2]

b):

Tings wittne att Jep[3] Kirtt som j fordom tid bode j Lyndrup haffuer haffdt Norre Thuedz schoff och Sønder Thueds schoff ij gaarde j Soelberg[4] och en landtzdom[a] att Iep Kiertt schulle weriett[5] ther paa landting mett sin rett och sin laugheffd huilkitt schede anno 1435 ♦

1. vkerd] kerd, reg. A. 2. Datum] Årstallet mangler, reg. A. 3. Jep] Herefter Kirt slettet ved gennemstregning, reg. B. 5. weriett] Tilføjet over linjen til erstatning for et ved gennemstregning slettet werett, reg. B.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.