1436. 25. marts.


Niels Olufsen og Henrik Tydekesen erklærer med deres respektive familiers samtykke at have skiftet med Gyde (Ingvarsdatter (Gris)), enke efter Anders (Andersen) Skjold, om arven efter Anders Skjold.

Tekst efter A.

Tekst

Alle men neruerendes breff see æller høre læsith helsser jek Nis Olssøn oc Henric Tydkesøn iw[i]n[n]elighe[1] meth gud ♦ Theth scal alle gode men neruerendes oc kommendes witherlict ware thet iek Nis Olssøn kens mek vpa myn søsters weyne Cristina Nielssæ dother oc hennes børns weyne Katrine Esbernne dother oc Margreta Esbernne dother oc vpa myn søsther søns weyne Lasse Diegn oc hans børn Niels Laurensøn oc L[u]ce[2] Laurenssis dother och iek Henric Tydkesøn kens vpa myn høsfrøs weyne Mette oc vpa Oleff Pether[søn] [3] weyne i Skroxbergh hwilken som hawer myn høsfrøs søsther Bodel til høsfrø ♦

Wi forne Nis Olssøn oc Henric ha[w]e[4] oss mectit[5] endractelege æffther wore wenes raad frenders wilia oc samtycke hwer for syne som her før tilstar screwit om ald then arff them til field æffther Anders Skiolds død hwes siel gud nadhe til ewig sane och fuldkommen ændhe meth Gydhe Anderssæ forne Anderssis æfftherlewerske for landgilde oc aff grødhe hwn jnne hadhe och ydhermere om hws oc iord at skyfft hawe at wy widhe wort oc hwn syth ♦

Och ther meth ladhe wi forde Nis Olssøn oc Henric for alle forne som wi oss mectit[6] hawe som screwith staar forde Gydhe ledigh . oc løøss quit oc fri til ewygh tid om alle forne stycke ♦

Til withnebyrd ære wore jnceilæ meth wor willie oc witskap meth flere godhe mens jnceilæ swo som ær welbaren mans Pæther Ienssøn awops i Hersløff oc Henric Nykøpings radman i Køghe hengdhe fore thettæ breff ♦

Datum anno domini m cd xxx sexto die annunciacionis beate Marie virginis gloriose ♦

1. iw[i]n[n]elighe] usikker læsning, A. 3. Oleff Pether[søn] ] usikker læsning, A. 4. ha[w]e] usikker læsning, A. 5. mectit] evt. mectic, A. 6. mectit] evt. mectic, A.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.