1436. 26. maj.


Jakob Pedersen, kannik i Roskilde domkirke, skøder Eggert Christensen Frille alt sit jordegods i Vends herred, der var tilfaldet ham i arv. Endvidere erkender han at have modtaget fuld betaling derfor.

Tekst efter A.

Tekst

Alle mæn som thættæ breff see æller høre læse . helsner jegh Jeib Pætherssøn cannik j Roskildomkirke ewynnelige meth wor herre / ♦ Oc kungør meth thætte opne breff . at jegh meth frij williæ . sæler . schøther . vplather . affhendher . oc antworther en wælbørdighe mand / Eggert Cresternssøn ther kalles Frillæff . til ewynnelige eyæ . alt myt jordhgooz . hwilket megh aff ræt arffue till fallen ær / liggendes j Fyæn . j Wændzhæreth j Gælstethsogen . som ær j Lywngh . oc ansterstædhe . hwar thet hælst liggendes ær . j same soghen . meth alle thesse forne goozes rætighet . oc tilliggels / som ære . agger . ængie . skogh . moosæ ffægangh woth . oc thywrt . ængtæ vndertaget . forne gozes tillythelsse . ♦

Oc kennes megh . oc myne ærwinge . fææ . oc fuldh werdh . ther fore . athaffue fanget oc vpboret . aff forsauth Eggert Frilleff . till nøghe . oc til thacke wæll betalt . ♦ Oc kennes . megh . oc myne arwinghe . ængen rætighet ydhermeræ athaffue j forneffnde gooz . ♦ Oc tilbinder jegh meg oc myne arwinge . forneffnde Eggert Frilleff . oc hans arwingæ . forscreffne gooz . athiemlæ . oc til atstande . for hwer mans tiltale / ♦

Fframdels alle thesse forscreffne arti[k]klæ[1] tilstandher jegh Gødy Fintzøn wepner . oc myne ærwinge . oc fuldbørthe meth . stadigh oc fasthelige . atholdes . som forscreffne standher . forwthen . alle gensiels æller hielperæthe \ ♦

Oc fuldbørthe ieg meth myn jnseghell forhengt ♦

In cujus rei testimonium siggillum meum una cum siggillis . honorabilium dominorum videlicet domini Jacobi Mangni prepositi Ottoniensis . domini Jone Tulonis cannonici Ripensis . Gødy Fynnonis prescripti . Johannis Petri . Johannis Eggardi . et Eggardi Johannis consulum Ottoniensium et Johannis Frilleff armigeri . ♦

Datum et actum anno domini mocdoxxxo sexto in vigilia penthecostes presentibus appensum ♦

1. arti[k]klæ] usikker læsning, A.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.