1437. 15. juni. Esrum


Abbed Svend og konventet i Esrum kloster udlejer gods i Uggeløse, Uvelse, Lindholm, Mørdrup, Vassingerød og Nørre Hyllinge til hr. Anders Nielsen (Jernskæg) af Dronningholm, ridder, og hans hustru Margrete (Hennekesdatter (Bekman)) for deres levetid, dog kun såfremt hans enke i givet fald forbliver ugift.

Tekst efter A.

Tekst

Alle the thette breff see eller høre helse wi brother Suen abbet j Esrom oc alt conuent j samme stæt kerlege meth guth ♦

Oc gøre witerlecht at wi haffue ladet meth got samthycke wælburdegh man her Anders Nielssøn aff Dronningholm riddere sua lenge han leuer / oc wælburdegh quinne frw Margretæ hans husfrw sua lenge som hun vgifftet ær effter hans døth vm hun hanum ouer leuer wore gots j leye Vggeløse oc Uwelse Lindholm oc to garthe j Myrdorp[1] een garth j Watzingeruth liggendis j Lyungeherret oc een garth j Nørrehuiluinge liggendis j Walburgsherret meth all therres tilhørelse / enckte vndentaget fore sodan aarlege landgæld som ær otte mark korn halfft byug oc halfft rw oc otte lødumark rethe penninge geue oc genge her j Sieland the som køpman kan gøre annen fult meth / meth sua skæl at thenne samme landgæld scal ydes[2] j forde wort closter Esrom / oc wære gulden oc fullelege betalen kornet pa sancti Lucij dagh j faste oc penningene pa wor frowe dagh j høst nativitatis ♦

Brystær noghet herj at thenne landgæld wordher ey betalen som nw saght ær / tha scal thette breff genesten wære døt oc haffue engen macht oc the forde gots frij oc vhindrete strax til wort closter igen vten al genseghn oc vten alle hielperæde ♦

Item scule forde her Anders Nielssøn oc frw Margretæ nyde oc brughe the gots meth alle[3] til therre nøtte oc gaffn sua lenge som forescreffuit stander / doch sua at the ey lade scowene forhugges eller fiskewatnen forfiskes til vplichtæ oc fare sua meth wartnedene at the bliffue with lige oc sua at the ey affhende the samme[4] gots nogherlund framdeles bort nogher j noghre made ♦

Item wordhe the gots øthelaghde aff roof eller eldebrand som landet pacommer aff rikens fiende tha scule tilcalles fire dandemen pa closters weghne oc fire pa therre weghne oc huat som the otte dandemen sighe oss j mellem ther scule wi lade oss lige meth pa bodhe sidher ♦

Item then forde garth j Watzingeruth scule wi haffue frij fore alle forde her Andersses oc frw Margretes tiltale eller buth oc the hanum forsuare lige som the andre ♦

Item then garth som nw j dele stander j Vggeløse som Jens Olæfsson iboer[5] kunne wi frij them hanum tha scule the nyde hanum j forescreffne landgæld kunne wi oc icke tha scule wi wære vfortalete aff them therfore / oc forsaghde landgæld oss vforsømet fore

Item naar guth weel at the affdø / eller at forde frw Margretæ mannes effter hans døth eller oc at noghet forsømes j thesse forescreffne article tha scule the forde wor gots frij oc vhindrete vten alle therre oc therre arwinges gensighelse strax til wort closter igencomme meth all schuld frucht skat oc landgæld oc meth all bæthrelse j alle made som the tha ære ♦

Til thæs witnesburdh haffue wi heyngt wore jncigle fore thette breff ♦

Giffuet j forde wort closter aar effter guts burdh . m ccc cxxxvii pa sancti Viti dagh etcetera ♦

2. ydes] y betegnes som et gennemstrukket v, A. 3. alle] Muligvis fejl for all therre tilhørelse. 4. the samme] thesamme, A. 5. iboer] Muligvis iboor.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.