1437. 11. august. Vemmetofte


Oluf Akselsen (Thott) af Vallø erklærer at skylde Kristian Bryning 225 rhinske gylden af de fire kurfyrsters udmøntning, der skal betales til mortensdag om et år (dvs. 11. november 1438). Hvis dette ikke sker, pantsætter Oluf Axelsen ham gods i Mørkhøj, Gladsaxe, Snoldelev og Avedøre, indtil gælden kan betales.

Tekst efter A.

Tekst

Alle men thettæ breff see eller høre helser jec Oleff Axelssøn aff Walløff ewinnelige meth gudh ♦

Kungør jec alle men nerwærende oc komeskulende at jec wetherkenner mic sculdu ware meth myne arwinghe well byrdich man Christiern B[ryning] tw hwndræthæ rynske guldene oc fem oc tiwue rynske guldene aff the firæ køreførsther thøres s[la]w nw at sancte Martens dagh som nw kommer om eth aar at betale ♦

Wore thet saghe thet then forde swm gull ey worde betalet pa then tiid som forscreuen star tha j pant setter jec forde Cri[st]iern mit gotz swo megit som en mark korn sculdir arlighe aar ♦

Først som er i Mørkøghe fem [pund] korn j Gladsaxe thry pund korn j Snølleløffue thry pund korn oc j Awethøre eth pund korn meth al[l t]hes forde gotz till ligilse som er agher oc æng skow fiske watn fægang wath oc tiwrt hwat [thet] hælst næfnes kan meth all annen bethe ther plægher aff at gonghe enkte vndin taghet hanum at [b]rughe for hans rette pant / till jec eller myne arwinghe hanum eller hans arwinghe thet aff løzer for then forde swm gull som forscreuen star ♦

Item wore thet swa at forde Oleff Axelssøn eller hans arwinghe kunne ey fonghe rynske guldene aff the fire køreførsther thørres slaw tha maa Oleff Axelssøn eller hans arwinghe løze thettæ breff meth alle honde gull oc penninghe swa thet han gør forde Cristiern eller hans arwinghe fult meth for rynske guldene som the her gelde i landit oc man gør annen fult meth

Oc nar thettæ gotz scall løzes tha scall løsninghe daghen wære pa sancte Martens dagh oc enghen annen dagh ♦

Item till bindher jec mic oc myne arwinghe forde Cristiern eller hans arwinghe thettæ forne gotz frith at holde for hwer mandz gensielse till thet wordir hanum aff løst eller hans arwinghe som thettæ breff wt wizer ♦

Till witnes byrdh oc godh for waring tha hengher jec mit jncigle for thettæ breff ♦

Oc haffuer jec bedit welbyrdw men som er Pæther Grubbæ aff Alsløff Werner Bole Knwt Jæcobssøn j Walby aff wapn oc her Hans sogne prest j Spielleropp thet the thørre jncigle henghe hoss mit for thetta breff till witnesbyrd ♦

Datum Wemmetofte anno domini mo cdo xxxviio dominica proxima post festum sancti Laurencii martiris etcetera ♦

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.