1437..


Biskop Kristian (Hemmingsen) af Ribe erklærer, at han for livstid har Bråde gård (nu Holsteinborg) med dens gårdsæder i Flakkebjerg herred og alt det gods, han har i Bjerre herred, i forlening af biskop Jens (Pedersen (Jernskæg)) af Roskilde. Efter hans død skal godset uhindret vende tilbage til bispebordet.

Tekst efter reg.

Tekst

Bisp Christierns breff aff Riibe, huor vdj hannd bekiender seg, att haffue Brode gard, med sine gardseder j Flackebergherritt, aff bisp Jens j Roskilde, thesligiste altt thett gottz hand haffuer j Biergeherritt, och naar hand dør, thett tha wbehinderitt at komme egienn till bisp borditt vdj Roskilde : ♦

Datum 1437. ♦

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.