1438. 23. juni. Hads herredsting


Tekst efter A.

Tekst

Alle men thettæ breff see æller høre . kungøre wi Matis Jeipsøn kunningesfoghet i Hartzheret . Henric Sanbergh Jepp Andersøn aff Seersløff \ Las Jonsøn aff Houestropp Jes Palnsøn aff Rudhe Tymma Cristernsøn / Nis Mikkelsøn Las Palnsøn aff D{y.}gnb{y.}{y.} . wæpnære / Bassi Rab . ok Jes Lassøn bøndere at aar æffter wors herres aar mcdxxxviiio . sancti Johannis baptiste afften . war skikket fore oss . ok andre flere godhe men riddere ok swene / bøndher ok bookarlæ som tha nærwærendes ware paa Hartzheretthingh . en welborne man Anders Hopp aff Th{y.}restropp . hwilken ther vpp stodh . loffligh vppkraffde fek ok framlidde et folt opstandendes thingzwinnæ aff viii lafffestæ beskedenæ dande men . swo som ware Jes Lassøn i Thorild . Nis Pauelsøn i Aalstropp . Bendicts i Finsteen . Jes Magnsøn ii R{y.}rthæ . Bertil Bentsøn i Oderth . Magns Steensøn i Skoblingh Jes Tygsøn i Ryrthæ . ok Jes Mikelsøn i Fiildropp . ♦

Hwilke viii forde beskeden dande men ther winneth endrectelik aa dere seel ok sanne . at forscreffne Anders Hopp then samme dagh paa forde thingh . vpp stodh . lyedh[1] biddes . ok meningghe thingh riddere ok swennæ etcetera atspwrde om the kende hans ecthigh s{y.}stersøn Law Dws som nw theen Niels Steensøn i Swerike

Tha opp stode ok sammen ginghe . meth beradh hugh ok endrectik røsth xii af the bestæ ridderemens men ok aktistæ bøndere som tha nærwærendes ware aaff forscreffne Hartzheret . hwilke ther sagdhe . paa theres troo ok sanne / at the kende forde Law Dwsess . fadher ok modher . ok at han haffde een beskeden welborn dande man til fadher . ok en hedherlik welborn qwinne til modher . ok war selff . ekt ok ræth . ok hans fadher ok modher the{y.}næ ok wigdhæ ok meth ære sammen kommen bodhe paa wærdens weynæ ok then helghæ kirkis we{y.}næ . ok maa hannum engin man meth ræthæ annet til legghæ / ♦

Hwilket wi hørdhe ok soghæ thet swo ganghet ok farith ær som til forne screffuet staar i alle madhe thet ær oss . ok witherlik . ok winnæ wi thet meth wore incigel hengennes fore thette breff / ♦

Giffuet[2] aar / dagh . ok stedh . som til foren screffuet staar ♦

1. lyedh] e tilføjet over linjen, A. 2. Giffuet] Giffuer, A.

Oversættelse

Alle mænd, der ser eller hører dette brev, kundgør vi Mads Jakobsen, kongens foged i Hads herred, Henrik Sandbjerg, Jakob Andersen af Særslev, Lars Jensen af Hovedstrup, Jens Palnesen af Rude, Timme Christiernsen, Niels Mikkelsen, Lars Palnesen af Dyngby, væbnere, Basse Rab og Jens Larsen, bønder, at i år 1438 efter Vor Herres fødsel, på dagen før sankthans, fremstod for os og flere andre gode mænd, riddere og svende, bønder og bokarle,[A] som da var til stede på Hads herredsting, den velbårne mand Anders Hop af Tyrrestrup, der stod frem, retmæssigt krævede, fik og fremførte et fuldt tingsvidne af 8 lovfaste,[B] forstandige, agtværdige mænd, som trådte frem dér, nemlig Jens Larsen i Torrild, Niels Poulsen i Ålstrup, Bent i Fensten, Jens Mogensen i Rørt, Bertel Bentsen i Odder, Mogens Stensen i Skablund, Jens Tygesen i Rørt og Jens Mikkelsen i Fillerup.

Disse 8 førnævnte forstandige, agtværdige mænd bevidnede dér enstemmigt på deres sjæl og sandhed, at den førnævnte Anders Hop samme dag på førnævnte ting stod frem, udbad sig, og adspurgte hele tinget – riddere og svende osv. – om de kendte hans ægtefødte søstersøn, Lave Dus, som nu tjener Nils Stensson i Sverige.

Da stod 12 af de bedste mænd af ridderstand og de mest agtede bønder, som da var til stede på førnævnte Hads herredsting, op og forsamlede sig med velberåd hu og i enstemmighed; de sagde på deres tro og sandhed, at de kendte førnævnte Lave Dus' fader og moder, og at han havde en forstandig, velbåren, agtværdig mand til fader, og en hæderværdig, velbåren kvinde til moder; og han var selv ægte og legitim, og hans fader og moder fribårne og viede og gift med ære både for verden og den hellige kirke, og ingen kan med rette betegne ham som andet.

Og det er os vitterligt, at det, som vi hørte og så, er foregået og sket, som før er nævnt, og vi bevidner det med vore segl, der hænger ved dette brev.

Givet førnævnte år, dag og sted.

A. Dvs. selvejerbønder og fæstebønder.. B. Dvs. opfyldende lovens krav til vidner..