1438. 25. juli. Roskilde


Søster Kristine (Jensdatter), priorinde i sankt Agnete kloster i Roskilde, og konventet samme sted har med biskop i Roskilde Jens (Pedersen (Jernskægs)) råd udlejet alt klostrets gods i Sønder Jernløse til Cecilie Kragsdatter og hendes ægtefælle, Anders Jensen, så længe parret lever. Cecilie Kragsdatter og hendes mand skal hvert år give klostret 12 pund korn i landgilde for tre årtider. Når begge er døde, skal godset returneres til klosteret.

Tekst efter A.

Tekst

Allæ mæn thette bref se aller høre læses . helser jæk syster Kerstine priorissæ och alt conwænt j samestæth j sancte Agnetis kloster j Roskilde ewinnelighe meth guth . ♦

Kungøre wi alle mæn narwarendes och kommendes at wi æfter wilie och samthike meth hetherligh fathers rath meth guth biscop Jænsses j Roskilde for sønnerligh gafue oc goth wiliæ som wi hafue befunnet af hetherlik qwinne hustru Ceclie Kragsdoter som forthum bothe j Næsby och Andærs Jænssøn hustru nw ær ♦

Och særdeles j thet hon hafwer gifwet siit ærwegotz tiil wart kloster swo som ær en garth j Swærtbyrthe j Hammersherret som skilder fire pund korn . sex skæpper mynne och iiiɉ skiling grot . ♦

Fore hwilket gotz wi hafwe ladyt hænne och hænnes hosbonde Anders Jænssøn som hon nw hafwer j leyæ alt wort gotz j Jærnløse syndre ligg[e]ndes[1] j bæggis there daghe j swa made at the scule gifue oss och wore æfterkommere ther aff xii pund korn tel arlikt landgilde och yde oss them timmelike hwært aar ynnen kynnemysse j Roskilde . och for synnerlik thiænste som ær thrænne artidher vm aret hwær tidh meth thre mæsser och en vigiliis som hon ther hafue scal tel ewik tiidh som thet breff vtwiser hon oss ther vppa gifuet hafwer . ♦

Och nar the bathe aff gange och døthe æræ tha scal thet forde gotz j genkomme tel wart kloster vden hwær manz hinder aller gensielse ♦

Tel hwæs witne burth och ydermer forwaring hænge wi wart conwentes incigle fore thette breff meth myt incigle och hetherlik fathers biscop Jænsses j Roskilde. ♦

Datum anno domini mo cdo xxxoviiio . die sancti Jacobi apostoli gloriosi ♦

1. ligg[e]ndes] usikker læsning, A.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.