1438. 16. august. Fyns landsting


Tingsvidne af Fyns landsting om, at Thomas (Pedersen) Juel af Krogsbølle lidt før kyndelmisse havde skødet Eggert (Kristiansen) Frille alt sit gods på Fyn og havde modtaget fuld betaling derfor.

Tekst efter A.

Tekst

Jens Michelssøn landz domere j Fiwn / Per Jenssøn præst oc then helliondz hus forstander j Othens Henniche Tyghessøn borghemester j thet sammestæth Hans Æggerdssøn Per Nielssøn rathmen j Othens Anders Laurenssøn Inguor Werkmester bymen j Othens oc Oleff Taghessøn aff Marssløff ♦

Wj gøre thet widerlicht alle men neruerendes oc komescullendes at aar æffter gutz byrth thusende aar fire hundret aar xxx aar oc paa thet aatende thæn løwerdagh nest æffter wor frowe dagh assumptionis tha wor skikket paa Fiwnbo landz thing for os oc for flere gothe men som tha paa thinge wore een welboren man Æggerd[1] Frylle aff Vrbierk[2] thenne neruerendes breffuisere hwilken som bedes fik oc framlede jnnen fire thingbenke paa forde thing oc dagh eet fult things witne with attæ skellighe donde men som wore Mathes Wreth aff Brenkill Æssge Swin aff Othens Jæppe Laurenssøn aff Løtherop Per Tyghessøn aff Beringe Mathes Ræmp aff Gislæ Laue Hare aff Lunde Per Høgh aff Byrkinge Thomes Kyle aff Æspe hwilke otte alle samdræchteligh swo witnede ængtet witne j mod them gonge at thet them widerlicht wor at Thomes Jwll aff Krogsbøle hathe till foren wæret paa Fiwnbo landz thing lit fore kyndensmøsse oc affhende fra sich oc skiøte till ewinnælighe eye welboren man Eggerrd Frille forde alle the gotz oc grund meth all rætighed som han hathe j Fiwn j hwor thet laa æller finnes kwnne ♦ Oc wither kende han sich opathaue boret fæ oc fult wærth for forde gotz grund oc rætighed well till synne nøye ♦

Thette hørthe wj oc sowe ♦ Oc till witnes byrth ære wore insiglæ hengde næthen for thette breff ♦

Datum anno die et loco supradictis ♦

2. Vrbierk] her slutter understregning, A.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.