1438. 29. november. Fyns landsting


Tingsvidne af Fyns landsting om indledningen af en voldgiftssag mellem hr. Hans Klausen, sognepræst i Ringe, og Jens Elling af Ryslinge.

Tekst efter Aa1.

Tekst

Alle mænd dette brev see eller høre kundgjøre vi Jens Michelsen, landsdommer i Fyen, Jens Slæt og Mads Swartz, væbnere, Henniche Tygesen, borgemester i Ottense, Peter Niclesen og Peter Litle, Anders Lam og Anders Wind raadmænd og byemænd i den samme stæd, at aar efter Guds byrd 1438 den løverdag før St. Andreæ dag paa Fynbo landsting skiktke for os og flere gode mænd hr. Hans præst i Ræthing, som fik og fremledde et fuldt tingsvidne ved otte dannemænd, som var Poul af Tymestrop, Matthis Pedersen af Slots-Høyerop, Nisse Linde af Langsted, Niels Andersen af Medelbye, Espen Petersen af Vanting, Anders Samuelsen af Tarup, Jep Ebbesen af Nislef og Mads Petersen af Dalum, hvilke alle samdrægtelig vidnede, at Jesse Elling af Ryslinge var paa den samme ting, og voldgaf sig med fornævnte hr. Hans paa præster og velbaarne mænd, som da var ved navn opnæfnte, om trætte og deele, som fornte Jesse Elling rørt hafde paa Ræthing sogn, og de møt hafde om, og end skulde andetsinde have mødt i Lund i Skaane, at de skulle møde i Odense, for de voldgivne mænd, og hvad som de gjorde dem imellem, det skulle de fornte hr. Hans og Jesse Elling aldeeles lade dem med nøye, og satte de hver andre mænd til vissen og loven med dem, at det voldgiftsmaal skulle være uden al forfang og uden al angermod. ♦

<Quod>[1] vidimus et audivimus, de verbo veritatis protestamur, sigilla nostra in testimonium præmissorum præsentibus appendentes. ♦

Datum anno, die et loco, quibus supra. ♦

1. <Quod>] Mgl. Aa.

Oversættelse

Alle mænd, der ser eller hører dette brev, kundgør vi Jens Mikkelsen, landsdommer på Fyn, Jens Slet og Mads Swartz, væbnere, Hennike Tygesen, borgmester i Odense, Peder Nielsen og Peder Litle, Anders Lam og Anders Vind, rådmænd og bymænd sammesteds, at i år 1438, lørdag før sankt Andreas' dag, fremstod på Fyns landsting for os og flere gode mænd hr. Hans, præst i Ringe, som fik og fremlagde et fuldt tingsvidne ved otte dannemænd, nemlig Poul af *Tymestrop,[A] Mads Pedersen af *Slots Højrup,[B] Nisse Linde af Langsted, Niels Andersen af Melby, Esben Pedersen af Vantinge, Anders Samuelsen af *Tarup,[C] Jakob Ebbesen af Nislev og Mads Pedersen af Dalum, som alle i enighed vidnede, at Jens Elling af Ryslinge var på samme ting og sammen med hr. Hans overgav præster og velbårne mænd, der var udpeget ved navns nævnelse, afgørelsen af den strid og retssag, som førnævnte Jens Elling havde rejst mod Ringe sogn, og om hvilken de havde aftalt, at de, skønt de egentlig skulle have mødt anden gang i Lund i Skåne, skulle møde i Odense for voldgiftsmændene, og disses afgørelse skulle de førnævnte hr. Hans og Jens Elling acceptere; og de stillede begge andre mænd med sig til borgen og sikkerhed for, at denne voldgiftssag skulle være uden nogen hindring eller fortrydelse.

Vi erklærer i sandhed, at vi har set og hørt dette, idet vi til vidnesbyrd om det ovenstående hænger vore segl ved dette brev.

Givet ovennævnte år, dag og sted.

A. Muligvis Dømmestrup, Nørre Lyndelse s., Åsum h.. B. Muligvis Skovs Højrup, Næsbyhoved broby s., Odense h.. C. Uvis beliggenhed på Fyn..