1439. 10. januar.


Tingsvidne af Hannæs ting om, at Esge Svendsen fik et tingsvidne med otte mænd, der vidnede om, at Niels Glob i Vesløs med urette aftvang Jens Torstensen en gård i Øsløs, for hvilken han aldrig fik nogen penge.

Tekst efter A.

Tekst

Allæ mend thet breff seer eller hør læsæ helsæ wy Roør Matissøn fwden pa Hannes thing Jes Pederssøn Rolsonæ Osmwnssøn Jes Trvgelssøn Anders Nilssøn Swend Bossøn Trvgils Skawind oc Nis Wolssøn j winderlig meth gwd ♦ Kwnd gør wy allæ mend nw ær oc komæ skal ath aar ether gwdz[1] byrd mo cdo xxxviiii then løwerdag nest ether thøldag war skykith for os oc ander godæ mend pa Hannes thing jend bysk[e]den[2] mand Esgy Swendssøn feg oc fram lydæ jeth wp standen thins windæ meth athæ byskeden danæ mend sa swm ær Jes Pederssøn Rol sonæ Osmwnssøn Las Børnssøn Matis Thørbernssøn Swend Bossøn Peder Sonssøn Greers Matissøn Crister Anderssøn

Thessæ for athæ danæ mend gyngæ jnden allæ firæ sthakæ pa thet for thing meth samel hender oc jendregthw røst oc wondæ pa thæræ seel oc ræthæ sandæ ath gammel Nis Glob i Wesløs gaar hand thrændæ Jes Thorsthinssøn jend gaar aff j Øsløs meth wræthæ hwilkind gaar swm Bodel boær wdi oc alder hand feg penniggæ eller pennigges wærd ther for oc aller noger mand pa hans wegnæ ♦

Oc hawer thet thyth oc octhæ wærd last oc kæærd wold oc weldæ ther then for Jes Thorsthinssøn hanum skedæ meth wræthæ thet windæ hørdæ w[y][3] i allæ madæ sa gangæ windæ wy meth vorth breff oc jnsigil hengen neden for thet breff ♦

Gywith aar oc stet swm for stander \ ♦

1. gwdz] skrevet gwzd, A. 2. bysk[e]den] usikker læsning, A. 3. w[y]] usikker læsning, A.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.