1439. 26. maj.


Mogens Pedersen (Due (Glob)) af Damsgård stadfæster en gave på en gård i Ejerslev fra sin søster Else (Pedersdatter Due (Glob)) til Dueholm Kloster.

Tekst efter Aa.

Tekst

Alle[1] men thette breff see eller høræ læses helser iegh Magnes Pethersøn aff Damsgardh ewindeligh[2] meth guth ♦

Jegh kiændes meth thette myt opnæ breff at iegh hawer stadfesth meth ia och willi then[3] gardh til closter Dwholm ther liggher i Eyærsløff huilk myn syster Ælsæ hawer skiøt til forde closter [4] til fornæ so som the opnæ brewæ[a] wtwisæ the thær oppaa ære giordh ♦

Til windysbyrdh henger myt incigle for thette breff meth Erik Kitz oc[5] Per Magnessøns

Datum anno domini mcdxxxix in die sancti Augustini confessoris ♦

1. Alle] A gennemstreget m. rødt, Aa. 2. ewindeligh] e gennemstreget m. rødt, Aa. 3. then] Her begynder understregning m. rødt, Aa. 4. closter ] Her slutter understregning m. rødt, Aa. 5. oc] Tilføjet over linjen, Aa.
a. the opnæ brewæ] Kendes ikke..

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.