1439. 31. august. Malmø


Tingsvidne af Malmø byting om, at Henrik Teilstorp skøder kapitlet i Lund et stenhus i Malmø, som han havde fået med sin hustru Anna, i tillæg til en i gården liggende bod.

Tekst efter Aa.

Tekst

Alle the thette breff see . eller høre . heelse wij . Jens Pedhersøn byfoghet i Malmoghe . Niels Albritssøn . Pawel Stænkilssøn . Jepp Padhersøn . Dytmer Wurbom radmen . Jepp Brwn och Maghens Hanssøn bymen samme staths . eewinnelige meth guth . kungørende alle næruerende och kommeskullende ath aar effter guts byurd . mcdxxx pa thet niende mandaghen næst for sancti Egidii dagh . tha ware skickede for oss och for fleere goodhe men tha næruerende . pa wortt byting heedherlige herrer . her Winold cantor i Lund och her Jens Pedhersøn canik samme stadz . och Henrik Teylstorp . wor sambyman . och samme Henrik Teylstorp skøte i skød forde hedherlige domherre . all sin æyedom och rætticheed som han haffwer j thet steenhws som han fik meth Anne sin hwsfrw . liggende noordhen næst Adelgadhen j Malmøghe wæsten næst sancti Pethers kirke steenhws j then gard . Hermen Tomessøn . fordom otte . och j boodhe . heedherlicht capittel j Lund til eewerdelich æyge æygeskullende . ♦

Och ther til skøtte forde Henrik Teylstorp theesse two forde heederlige domherre pa forde capittels wægne . een bood j samme gard liggende noorden næst forde sancti Pedhers kirkesteenhws . hollende aff synder och j nørr sex alne och eett quarter toch een bood j mellom . hwilken bood som och holder sex alne oc j quarter fran steenhuseth och til thenne bood . til ewerdelich ayghe som her fore screffwet star och wedherkende forde Henrik Teilstorp sich . fult ath haffwe fult och alt vpboreth aff forde capittel . for thette forde joordegots swo ath hanum aldelis fwlkommelige wæl ath noydhe och for then samme skuld tilbantt forde Henrik Teilstorp sich och sine arffwinge ath frii . hemle och tilsta forde heedherlige Lunde capittel forde steenhws och bood meth kellere vnder steenhwseth . meth gardsrwm thette forde goots tilhører meth frii jngang och vth gangh j garden ath aghe och gange och ridhe och poort och loghe owen och næthen . meth joord . hws . grundh och bygnyngh och meth alt anneth thes forde steenhwses tilliggelse och rætticheeth meth booden och hennes telliggelse och rætticheed engthet vnnen taghet e hwath thet hælst ær eller næffnis kan . til ewerdelich æyghe æygheskullende och for alle ther kunne pa tale meth[1] nagrehande rætt aldeles orgrant ath gøre ♦

Til meere wesse och ydermeere forwaring forde tings haffwe wii forde byfoghet . radmen och bymen j Malmøge hengd wore jnceigle for thette breff til wydnesbyurd meth forde Henrik Teilstorp hwilken som haffwer hængt sitt jnceigle hær først fore thette næruerende breff til all thenne forde tings stadfæstelse ♦

Giffweth aar dagh och stath som her fore screffwet staar ♦

1. meth] nagn herefter slettet, Aa.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.