1439. 21. oktober.


Erik Nielsen (Rotfeld) af Bratskov skøder Dueholm Kloster en gård i Øsløs og en gård i Højstrup, som han hjemler det, indtil han for klostret indfrier den gård i Sønder Arup, som Mogens Mogensen (Due (Glob)) havde i pant af ham.

Tekst efter Aa.

Tekst

Alle men thette breff see ellær høræ læses helsær jegh Erick Nielsøn [1] aff Browestskoff ewyndeligh meth guth ♦

Jegh kiændes meth thette myt opne breff at iegh hawer skiøt priær och brøther i sancti Johannis kloster Dwholm i Morsø myt[2] gotz een gard i Østløs then nw paa boor Per Nielsøn meth firæ pund korn til arligh skyld och een gard i Høffstrup then Knwd Pethersøn nw paa boor meth thry pund korn til arligh skyld[3]

Thesse forde garde och theres tilleggelsæ enthet wntaget tilbyndær iegh megh och mynæ arwinger at frij och hemele forde kloster for alle mentz til tale so længy til iegh friær forde kloster een gard i Syndær Arup then Jes Thøgerdsøn nw paa boor huilken gard Magns Magnessøn haffde i pant aff megh som thee opne brewæ[a] wtwisæ the iegh hawer giuwet ther paa the priær och brøther i forde Dwholm hawer aff megh ♦

Til windesbyrd hænger iegh myt incegel for thette breff meth fleræ gode mæntz som ære her Niels prest i Lyddrup Bo Høgh aff Tandrup Jes Pethersøn borgemester i Nykiøbingh ♦

Giffwet aar æffter gutz byrd mcdxxxixo pa the xi M iomfruær theres dagh ♦

1. Erick Nielsøn ] Understreget m. rødt, Aa. 2. myt] Her begynder understregning m. rødt, Aa. 3. skyld] Her slutter understregning m. rødt, Aa.
a. thee opne brewæ] Kendes ikke..

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.