[1440. 20. april]. Sjællands landsting


Dom af Sjællands landsting i en sag mellem på den ene side Hans Rosenbom, kannik i København, på vegne af kapitlet, og Jakob Klementsen i Brønshøj på egne vegne, og på den anden side Peder Hemmingsen, bymand i København, om en jord i Skt. Petri sogn sammesteds, der ligger syd for rådhuset og vest for Vor Frue kirke. Jorden tildømmes Jakob Klementsen som ejendom og kapitlet som pant.

Tekst

Alle mæn thette breff see æller høre, helsæ wii [Jep Scriwere j Towerop] , som sider i domerens stæth pone landthinget i Siæland, [Bæind][1] Pætherssøn , Anders Gruby [2] , Maghens Gøye , [høwetzman oppa Junxhoweth] Knut Nielssøn aff Wethfughlebergh, Olæff [Grubbe aff Spongagher Griip Jenssøn aff Olesstrop . Thrwels Thorbenssøn soghne prest j Brengstrop . Saxe Pætherssøn j Fretzgordh Heming Smeth . Jeip Skredere burghæmæstere j Ringstethe Niels Hemingssøn rathman . oc Oleff Daniel byman j thæn sæ[mme]steth kiærlighe] met wor herre. ♦

Wii kungøre thet alle mæn [neruerendis oc kommesculendis at] effter wor herris føthelsse [aar] mocdoxlo[3] then othænsdagh næst for sancti Yriens dagh for oss pone wor landzthing, nærwærendes [mange] gothe wælborne mæn [oc beskethne] som landzthinget then dagh søkte, wor skikkethe[4] hetherlikæ mæn oc beskethne hr. Hanus Rosenbom [5] , canik i Kopmanhafn pone hetherlicht capitels weghne i sammested, oc Jeip Clæmendssøn [6] aff [Brundzhøw][7] pone sin eghne weghne, hwelke som haffthe hafft kiiff oc thrætte meth Pæther Hæmmingssøn byman i Køpenhaffn pone forneffnde landthing om en jorth innen Køpenhaffn liggendis synnen næst Rathwsset oc wæsten wor Frowe kirke i sancti Pæthers sokn, oc bewiisde meth ed skellicht [opet] breff[a] [wælborne] oc ærlichæ mæns jncighlæ foræhængdæ [at thæn] næfnd, som pone fornefnde landsthing til forn wor [pone fvnnen oc meth] rætæ æffter landzlow forewisd at vdnæfnes skulle [j Kiopmanhaffn] oc ther[8] gonge, oc swærie hwat hælder thæn fornæfnde jordh[9] wor Oleff Jenssøns eyæ æller æy [at] thæn forskreffne næffnd giik oc openbarlicæ pone Køpenhaffns bything soor oc jefnsombt fuldis at, at thæn forskreffne gordh haffer wæret forskreffne Olæff Jenssøn skiøth paa Kiøpenhaffns bything. ♦

Tha thæn samme tith pone forskreffne landthing mæltis forskreffne næffnd, ther swo ganget oc sooret haffthe j Køpenhaffn, stathigh oc fast at bliffe oc wgenkallelich aff [nogher man] til ewigh tith, som hænne aff rætæ burthæ æffter landzlagh, thy ther wor engen hænne straffethe æller geenmælte i nogræ mode, oc forskreffne Jep Clemendssøn[10] at bliffe ræt eyere til eghendomen, oc hetherlicæ capitel i Køpenhaffn theris pant [friileghe] at nyde æffter theris brefs lud, som the ther pone haffe.

Quod vidimus et audivimus, lucide[11] cum sigillis nostris protestamur.

Datum die et loco suprascriptis.

2. Anders Gruby ] Mangler, a. 3. mocdoxlo] mocdlo, Aa, men se indledningen. 4. skikkethe] Herefter slettet for, Aa. 5. Hanus Rosenbom ] Hanes Hosenbor, Aa. 6. Jeip Clæmendssøn ] Jeip Clæmidssøn, Aa. 8. ther] thre, Aa. 9. jordh] gorth, a. 10. Jep Clemendssøn] Jep Clæmedssøn, Aa. 11. lucide] de efter kort lakune, Aa.
a. breff] Kendes ikke..

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.