1401. 26. marts. S. Pietro i Rom


Pave Bonifacius 9. meddeler dronning Margrete, at han har udnævnt Jens til biskop af Odense.

Tekst efter Aa:

Tekst

Simili modo[1] carissime in Christo filie Margarete Datie Swetie et Norwegie regine illustri salutem etcetera. ♦ Gratie diuine premium etcetera.premium etcetera[2] ♦ Cum itaque filia carissima sit uirtutis opus[3] dei ministros benigno fauore prosequi ac eos uerbis et. operibus pro regis etern<i>[4] gloria uenerari serenitatem tuam rogamus et hortamur attente quatinus eundem electum et prefatam ecclesiam Ottoniensem sue cure commissam habens pro nostra et apostolice sedis reuerencia propensius commendatos ipsos benign<i>[5] fauoris auxilio prosequaris ita quod idem Iohannes electus. tue celsitudinis fultus presidio in commisso sibi cure pastoralis offici<o>[6] possit deo propitio prosperari ac tibi exinde perennis uite premium[7] et a nobis condigna ueniat actio gratiarum ♦ Datum ut supra[8]

1. Simili modo] cf. nr. 14010326001, 1401. 26. marts. 2. premium etcetera] angående denne formel cf. f.eks. nr. 14020123007, 1402. 23. marts el. 1369 25/6, Dipl.Dan. 3. rk. V II I nr. 316. 3. opus] opus apud Aa. 4. etern<i>] eterne Aa. 5. benign<i>] benigno Aa. 6. offici<o>] officii Aa. 7. premium] med en nedstreg for meget i 1. m Aa. 8. Datum ut supra] cf. nr. 14010326001, 1401. 26. marts.

Oversættelse

På lignende måde til vor kære datter i Kristus Margrete, Danmarks, Sveriges og Norges berømmelige dronning, hilsen o.s.v. Verdslige fyrster erhverver sig Guds nådes løn o.s.v.2). Da det derfor, kære datter, er en fortjenstfuld gerning at omfatte Guds tjenere med velvillig gunst og i ord og gerning at ære dem af hensyn til den evige konges ære, retter vi en indtrængende bøn og opfordring til Dig, høje dronning, om at have samme udvalgte biskop og fornævnte kirke i Odense, der er betroet hans omsorg, indtrængende anbefalet af ærbødighed for os og det apostoliske sæde og omfatte dem med velvillig gunst og støtte, således at samme Jens, udvalgt biskop, støttet af Din beskyttelse, høje dronning, ved Guds nåde kan have held med sig i udøvelsen af det ham betroede hyrdehverv, og Du derved høste det evige livs løn og passende taksigelse fra os. Givet som ovenfor.