1403. 10. juni.


Hr. Bent Piik af Hareberga pantsætter to gårde i Gøinge herred til Bosjø kloster.

Tekst efter Aa, Ab, Ac

Tekst

Benedicti Piig de Haraberga militis åth Bosö closter gifne panteskrifft på tvenne gårdar den eene i Østra Æmmislöf och den andra i Gryth i Gydinge häradt. Dat. dominica trinitatis[1] 1403.

Benedicti Piigz af Harebierga uthgifne pantebreef åth Bosiö closter angående 20 marck gienske pänningar som han till låns bekom hwarföre han till underpant sätter förde closter twenne gårdar i Gydinge häradt i Æmmitzlöf östra then andra i Gryth och samma häradt. ♦ Dat. 1403 med 3ne sigill.

Benedictus Piig de Hareberga war skyldigh till Bosoo closter 20 marck gense[1] pänninge i sølf for sin hustrussøsters i clostret hoos nunnerna introducerande for hwilcka pänninge summa han till underpant sätter 2ne gårdar i Gydinge häradt belagne een i Æmmitzløf Östra then andra i Gryd och samme häradt ♦ Dat. 1403 dominica trinitatis med 6 sigill.

1. trinitatis] dhen 26 maii fortsætter registratoren Westhius. 1. gense] med sidste e rettet fra k B 30.

Oversættelse

Pantebrev udstedt af Bent Piik af Hareberga, ridder, til Bosjø kloster på to gårde, hvoraf den ene ligger i Østra Emisløv og en anden i Gryt, begge i Gøinge herred. Givet trinitatis søndag 1403.

Bent Piik af Harebergas pantebrev udstedt til Bosjø kloster angående 20 mark svenske penge, som han fik til låns, og hvorfor han pantsætter fornævnte kloster to gårde i Gøinge herred, den ene i Østra Emisløv og den anden i Gryt. Givet 1403 med tre segl.

Bent Piik af Hareberga skyldte Bosjø kloster 200 mark gængse mark i sølv for optagelsen af sin hustrus søster i klostret hos nonnerne, for hvilken pengesum han sætter to gårde i Göinge herred i pant, den ene i Östra Emislöv, den anden i Gryt i samme herred. Givet 1403 trinitatis søndag med 6 segl.