[1403-senest 1413].


Åge Pedersen sælger gods i Dukkerup og Fjendstrup på Falster til hr. Folmer Jakobsen Lunge af Rye.

Tekst efter reg

Tekst

Item Aage Petherssen webner haffuer soldt skøt affhendt her Falmer Ipssen Lwnge ridher i Rythe alt godtz oc rettighet i Dukorp oc i Fienstorp oc all andhen stedt i hwar thet er i Falsther som han met sin høstrv Arine fanget haffuer hwilcke godtz hwn erffde effther sin modher frw Edle oc henne modher brødhre her Iens Perssenkanick i Ribe oc her Vetheprest i Roskylde Awe Petherssen Tyge Perssen Bo Perssen oc iomffrw Cizetheris søsther oc effther theris fadher Per Vethessen. ♦ Vordher same godtz hannem aff vondhet met ret gangh tha skall han thet beholde for lx[1] lødig mark sølff i kølnisk victh etcetera.

1. lx] rettet fra xl reg.

Oversættelse

Åge Pedersen, væbner, har solgt, skødet og afhændet al gods og rettighed i Dukkerup og i Fjendstrup og alle andre steder, hvor det end kan være på Falster, til hr. Folmer Jakobsen Lunge af Rye, ridder, hvilket han havde fået med sin hustru Arina, og som hun havde arvet efter sin moder fru Edel og sine morbrødre hr. Jens Pedersen, kannik i Ribe, hr. Vethe, præst i Roskilde, Ove Pedersen, Tyge Pedersen, og Bo Pedersen samt deres søster jomfru Cecilie og endelig efter deres fader Peder Vethesen. Skulle samme gods blive ham ( : Folmer Jakobsen) afvundet ved lovlig rettergang, så skal han ( : Åge Pedersen) stille sikkerhed for det for 60 lødige mark sølv efter kølnsk vægt.