1404. 19. oktober.


Hr. Anders Jakobsen Lunge i Gunderslevlille skøder ved mageskifte 2 agre og 3 skæpper land til Jakob Nielsen Rintaf i Reinstrup.

Tekst efter Aa:

Tekst

Alle mendt detthe breff hører eller seer hillsser ieg Anders Iepssenn, der kalldis Lunge, ridder, i Gundersløff lillde euindeligen medt uor herre. ♦ Och kundgiør ieg alle mendt, ath ieg uederkiender mig ath haffue skøtt och opladitt denne neruærindiss breffuissere Iep Niellssenn, der kalldiss Reentaff, aff Regenstrup, tho agre, de ssom førre laae till Gundersløff lille i denn westre sø wong och hede Bøge agre, och der saais paa dennom thi skepper kornn, och ith thriggie skeppe landt, thet ssom ligger sønder indt paa Gærlandt i bagne wangenn, och dett er i iordskiffte medt hans egenn iordt, for saa megenn agger och eng, och alldt denn iort thorv, der handt haffde, fran Bauellsse søe och saa op adt som beckedraffuitt westenn for er och thuertt offuer Thoffue bierge, och saa ssønder indt paa de søndre agre och ssaa agrene neder indtill søenn, dett ssom dett for nordenn och westenn er, wnderthagitt hans olldengielldt till hans egenn suin, illdebrandt och huussbøgning. ♦ Disse forne tho agre och dett thriggie skeppe landt haffuer ieg skøtt och oplatt forne Iep Niellssenn till euindelig eye. ♦ Och willekorrer ieg mig till och mine arffuinge, ath frii och himle thenne forne Iep Niellssenn disse forne tho agre och dett thriggie skieppe landt for huer mandtz tillthale, som landtzloug wduisser. ♦ In cuius rei testimonium sigillum meum una cum sigillis <uir>orum[1] nobilium et discretorum uidelicet domini Gøstaff Mathessenn, militis, Nicolai Canuti de Wedt Fulebierg, Erici Thommessen de Winstrup, Erici Haquini, Andreæ Petri de Hollme, Andreæ Suenonis de Haffneløff, Petri Niellssenn, Absolon Willdæsti, Ostradi Suenonis et Andreæ Suenonis de Reinstrup præsentibus est appensum ♦ Datum anno domini mocdo quarto dominica proxima post festum sancti Lucæ euangelistæ\

1. <uir>orum] bonorum Aa, Aa1, Aa1a.

Oversættelse

Jeg Anders Jakobsen, der kaldes Lunge, af Gunderslevlille, ridder, hilser alle, der hører eller ser dette brev, evindeligt med vor Herre. Jeg kundgør for alle, at jeg anerkender, at jeg til nærværende brevviser Jakob Nielsen, der kaldes Rintaf, af Reinstrup har skødet og opladt to agre, som tidligere lå til Gunderslevlille i den vestre søvang og kaldtes Bøgeagre, og på den såes der ti skæpper korn; og tre skæpper jord, der ligger mod syd ind ved i bavnevangen; og det var et halvt mageskifte for hans egen jord, så megen ager og eng og alt det jord, som han havde fra Bavelse sø og op langs bækløbet vest derfor tværs over Tovebjerge og mod syd ind på de søndreagre samt ageren indtil søen, det af den, der er nord og vest derfor, med undtagelse af oldengæld til hans egne svin samt træ til brændsel og husbygning. Disse fornævnte to agre og de tre skæpper jord har jeg skødet og opladt fornævnte Jakob Nielsen til evig besiddelse. Jeg forpligter mig og mine arvinger til at fri og hjemle fornævnte Jakob Nielsen disse fornævnte to agre og de tre skæpper jord for tiltale for hvemsomhelst, således som landskabsloven påbyder. Til vidnesbyrd herom er mit segl hængt under dette brev sammen med segl tilhørende de velbyrdige og gode mænd, nemlig hr. Gustav Madsen, ridder, Niels Knudsen af Fuglebjerg, Erik Thomsen af Vindstrup, Erik Hågensen, Anders Pedersen af Svanholm, Anders Svendsen af Havnelev, Peder Nielsen, Aksel Willdæsti(?), Åstred Svendsen og Anders Svendsen af Reinstrup. Givet i det Herrens år 1404 søndagen efter evangelisten sankt Lukas' dag.