1405. 9. april. Roskilde


Ægteskabskontrakt mellem hr. Albert Engelbrektsen og jomfru Gertrud Klausdatter.

Tekst efter Aa

Tekst

Først ith breff, att Grette Peders dotther, her Iohann Møltick aff Torbernnefeld, riders, effterleffuerske, med sinn sønns, her Claus Grubenndals, riders, oc sinn dotters, hans husfrugis, Karinne Mattzdotters, raad haffuer giffuitt her Albrett Enngelbritszøn, forskreffne her Claus Grubenndals oc sinn dotters, Karinns, dotter, iomfrue Giertrud, till husfrue oc vc marck mett henndeoc panntsetter hannem for the forskreffne vc marck Torbernnefeld gaard, by och mølle oc wthi Syuinde kiøb ix pund kornn oc sex gaardesæde, y Tuedenn i tønne smør, y Syminde feld i tønne smør, y Slamstrup the gaarde, som her Ienns Falck y pannt haffuer for x lødich marck oc skylde iii pund kornn, thennem skall her Claus Grubendall løsse till Albritts oc Giertruds haannd, enn eng liger till Torbernnefeld, som heder Gadholm, oc skulle beholde thette gods, medenn the leffue bode, thenn ene effter den anden. ♦

Oc naar forskreffne her Albritt oc Giertrud er bode døde, tha skulle forskreffne frwe Grettis arffuinge løsse thette forskreffne gods for the forskreffne vc marck. ♦

Datum Roschild torsdagen for palme synndag mcdv.

Oversættelse

Først et brev, at Grete Pedersdatter, enke efter hr. Johan Moltke af Torbenfeld, ridder, med sin søns, hr. Klaus Grubendals, ridders, og sin datters, hans hustru Katrine Madsdatters samtykke, har givet hr. Albert Engelbrektsen fornævnte hr. Klaus Grubendals og sin datter Katrines datter, jomfru Gertrud, til hustru og 500 mark med hende og pantsætter ham for disse 500 mark Torbenfeld gård, by og mølle og ni pund korn og seks gårdsæder i Syvendekøb, en tønde smør i Tvede, en tønde smør i Simmenfeld, de gårde i Skamstrup, som hr. Jens Falk har i pant for 10 lødige mark, og som giver tre pund korn, dem skal hr. Klaus Grubendal indløse til Alberts og Gertruds hånd, og en eng, som ligger til Torbenfeld og hedder Gadholm; og de skal beholde dette gods, så længe de lever, den ene også efter den andens død.

Og når fornævnte hr. Albert og Gertrud begge er døde, så skal fornævnte fru Gretes arvinger indløse det fornævnte gods for de fornævnte 500 mark.

Givet i Roskilde torsdag før palmesøndag 1405.