1406. 8. juni. Båhus


Esger Jensen Færke, præst, stadfæster Peder Mortensens og Jens Nielsen af Visborgs skøde til kong Erik og dronning Margrete på hans faders, Jens Færkes gods, hvilket han sammen med sin moder og broder havde overladt til de nævnte, Peder Mortensen og Jens Nielsen.

Tekst efter A

Tekst

Iæch Æsge Iønssøn Ferkæ prest gør witerlicht alla the thettæ breff se æller høræ at aff thy at iæc hørt oc forstandet hawer at thet goz som myn fadher Ies Ferke hafdhæ ær. nw dømpt i kronenne wære oc i bonda ritzel. e hwor. thet hælzst ligger hwilket gotz myn modher oc myn brodher oc iæc tel. foren før. æn wi thættæ wiste hafdhe ladet Pether Martenssøn oc Ies Nielssøn aff Wesburgh meth swo mygen rættighet som wy ther tel hafdhæ/ oc af thy at iæc hørt hawer at fornæmde Pether Martenssøn och Ies Nielssøn then samæ rættichet framdelis vpladet scøschøt[1] oc afhænt hafwæ myn nadighæ herræ oc fruwæ koning Erich og drotning Margretæ oc there erwingæ oc æpterkommere meth al bref oc rættichet tha kennis iæc meth thette same breff at iæc oc mynæ erwingæ thette forscrepnæ stadhicht oc fast vgencallelica halda wil oc ther aldrig vppa tale æller vppa sake wil oc an iæc wæl. meth ia. oc goth wilie vplader scøter oc afhænder fornæmpda myn herra oc frwæ koning Erik oc drotning Margretæ oc theræ erwinge oc æpterkomære swo mygen oc vm iæc nogen rættichet hauer haft æller hawer i thettæ fornempdæ gotz e hwor thet hælzst ligger i Danmarcks rike/ meth al thes tilliggilsæ wat oc thyurt rørandæ oc vrørandæ ødhe oc bygt engte vnden taget e huat thet helst heter æller ær. fran mek oc mynæ erwingæ til ewerdelich eyæ oc kennis mek æller mynæ erwingæ ther til engin rættichet æller til talen til at hafwæ æller hafwæ sculæ i nokræ madæ thy at mic for alt thettæ forscrepnæ swa fult oc alt schøt oc giort ær vpa fornæmpdæ myn frwæ drotningen wegnæ æpter. myn wilyæ oc nøghæ swa at mic fullelicæ oc wæl at nøgher/ ♦ Oc fynnæs nokræ bref som røre æller ludhæ vpa thettæ forscrefne alt æller noget ther aff/ the sculæ fornemdæ myn herra oc frwæ oc there ærwingæ oc æpterkomeræ til gagn oc til godho komæ oc engin stæth til hinder. æller til scadhæ i nokræ madæ ♦ Oc binder. iæc mic til oc mynæ erwingæ at frii oc hemelæ oc ordgrant at gøra fornæmpdæ myn herra koning Erich oc myn frwæ drotning Margretæ oc there erwingæ oc æpterkomeræ swa mygen rættichet som iæc til thette forscrepnæ gotz hawer for hwors manz til talen/ ♦ Til mere bewaring alla thyssæ forscrepne stycke at the swo stadighæ fastæ oc vbrudelica bliwæ oc haldes sculæ. ewerdelica i allæ madæ som fore. screwet star. tha hawer iæc mit inciglæ meth wylie oc witzscap hængt for thetta breff ♦ Oc tel wytnisbyrdh her Clawus Grvpendales ridderes Ficke Grvpendales Ficke Cizendorps/ Thord Schøttes Beynct. Schøttes oc Ragwald[2] Thørbyornssøns ♦ Datum et actum Bahws anno domini m° cd° sexto feria iiia[3] proxima post dominicam trinitatis etcetera.

1. schøt] schet Aa. 2. Ragwald] Rawald Aa. 3. iiia] tercia Aa.

Oversættelse

Jeg Esger Jensen Færke, præst, gør vitterligt for alle, der ser eller hører dette brev, at jeg har hørt og forstået, at det gods, som min fader Jens Færke havde, hvor det end er beliggende, er tildømt kronen og til at svare afgift som bondegods; hvilket gods min moder, min broder og jeg tidligere inden vi vidste dette, havde overladt til Peder Mortensen og Jens Nielsen af Visborg med så megen ret, som vi havde dertil. Og eftersom jeg har hørt, at fornævnte Peder Mortensen og Jens Nielsen har opladt, skødet og afhændet den samme ret til min nådige herre og frue, kong Erik og dronning Margrete og deres arvinger og efterkommere tillige med alle breve og rettigheder, så erkender jeg med dette brev, at jeg og mine arvinger bestandigt, fast og uigenkaldeligt vil overholde dette foranskrevne og aldrig vil rejse krav derpå eller føre sag derom, og at jeg med mit jaord og min gode vilje oplader skøder og afhænder til min fornævnte herre og frue, kong Erik og dronning Margrete og deres arvinger og efterkommere til evig besiddelse så megen rettighed, som jeg har haft eller har - hvis jeg da har nogen ret - i dette føromtalte gods, hvor det end er beliggende i Danmarks rige, med alle dets tilliggender af vådt og tørt, rørligt og urørligt, øde og bebygget uden undtagelse, hvad det end kaldes og hvad det end er, bort fra mig og mine arvinger, og jeg erkender, at hverken jeg eller mine arvinger har nogen ret dertil eller krav derpå eller på nogen måde vil kunne få det i fremtiden, eftersom jeg er blevet fuldt og helt fyldestgjort og betalt på min fornævnte frue, dronningens vegne efter min vilje og til min tilfredshed, så at jeg er fuldstændigt og vel tilfreds. Skulle der findes nogle breve, som angår eller lyder på alt dette foranskrevne eller noget deraf, så skal de komme min fornævnte herre og frue samt deres arvinger og efterkommere til gavn og til gode og ingenlunde til hindring eller skade på nogen måde. Jeg forpligter mig og mine arvinger til at fri og hjemle min fornævnte herre, kong Erik, og min frue, dronning Margrete, samt deres arvinger og efterkommere den ret, som jeg har til det føromtalte gods, for krav fra hvemsomhelst. Til yderligere bekræftelse på at alt det foranskrevne skal forblive bestandigt, fast og ubrydeligt, og at det skal overholdes evindeligt i alle henseender, således som står skrevet ovenfor, har jeg med min vilje og mit vidende hængt mit segl under dette brev. Og til vidnesbyrd er hr. Klaus Grubendals, ridders, Fikke Grupendals, Fikke Zisendorps, Tord Skyttes, Bent Skyttes og Ragnvald Torbensens segl hængt herunder. Givet og forhandlet på Bohus i det Herrens år 1406 tirsdag efter trinitatis søndag.