1406. 6. august. Ribe


Niels Eriksen og hans hustru Sofie Pedersdatter lover at fuldbyrde det skøde, hvormed Sofies fader Peder Høg og Jens Mikkelsen Krabbe har skødet og opladt dronning Margrete og kong Erik deres mulige ret til forskelligt gods i Sønder- og Nørre Tranders m.m., og giver afkald på alle krav på dette gods.

Tekst efter A:

Tekst

Iac Niels Ericsøn oc iac Sophia Pæthers dotter fornempdæ Niels Ericsøns husfrw kennes meth thettæ wort opnæ breff at æfter thet at wy wæl forstandet hafwæ oc oss wæl witerlicht ær. at thettæ æfterscrifnæ gotz hafuer lenge waret i krwnenæ wæro. oc æn ær oc at krwnen sculde ther ræt til hafwæ/ først swosom ær/ i Synddræ Tranæs een gardh i hwilken nw boor Pæther Ienssøn oc gifwer fire pund korn oc twa scheling grot ther aff vm aret Item i een gardh boor nw een wti heder Stigh oc gifwer thry pund korn oc twa scheling grot ther aff. Item Iens Griis i een gardh oc gifwer firæ pund korn oc twa scheling grot/ Item Pæther Horn i een gardh. oc gifwer eet pund korn oc twa scheling grot Item i een gardh Lasse Pæthersøn oc gifwer firæ pund korn oc twa scheling grot/ Item Hans Wille attæ grottæ Item Iens Clæmytssøn oc attæ grotæ Item i Vdræ Wardhæ Beynt Ienssøn som gifwer tw pund korn oc een byskæppæ/ Item Bodeld Thures tw pund korn oc een byskæppæ/ Item i Vtorp Iæyp Nielssøn som gifwer tw pund korn oc twæ scheling grot Item Ingwar fæm pund korn oc twa scheling grot. Item Lasse Palnessøn [1] fæm pund korn oc twa scheling grot Item i Sundby Bæg som gifwer tw pund korn oc twa scheling grot Item Iens Myrk eet pund korn oc twa scheling grot Item Iæyp Dondæman firæ byschæpper korn oc siextan grottæ Item Haghen eet pund korn oc attæ grottæ/ Item Kayæ Ascers. tw pund korn oc twa scheling grot. Item i Norræ Tranæs Thure Iæypsøn i een gardh oc gifwer syw byschæpper korn oc een scheling grot. Item Thure Pæthersøn i een gardh som gifwer fira byschæpper korn oc een scheling grot Item Anders Biærkæssøn i een gardh som gifwer twa scheling grot. Item Iens Sporghsøn i een gardh som gifwer syw byschæpper korn oc twa scheling grot Item i een gardh Esbern Pætherssøn som gifwer fiortan byschæpper korn oc twa scheling grot/ Item i een gardh Lasse Symonssøn som gifwer x grottæ oc thry pund korn. Item Niels Sporghssøn i een gardh som gifwer firæ pund korn oc twa scheling grot. Item Niels Aslugsøn i een gardh som gifwer fæm pund korn oc twa scheling grot. Item i een gardh Iens Biil som gifwer firæ pund korn oc twa scheling grot Item Throwels i een gardh som gifwer x grottæ Item i een gardh Pæther Ebbysøn som gifwer syw byskæpper korn oc attæ grottæ/ Item Age Michelsøn i een gardh. som gifwer syw byschæpper korn oc twa scheling grot. Item Anders Diekn i een gardh som gifwer tw pund korn oc siextan grottæ/ Item Iens Rwt i een gardh som gifwer eet pund korn oc twa scheling grot. Item Olaff .i. een gardh som gifwer twa byschæpper korn oc x grottæ Item Gøde twa byschæpper korn oc x grottæ/ Item Iesse Kragh twa byschæpper korn oc x grottæ/ ♦ Tha ær oss wæl beræt at Pæther Høøk myn fornempdæ Sophiæs fadher oc Iens Michelssøn Krabbe som nw i Næswm boor swo ower enæ wordhen æra meth war nadhighæ frwæ drotning Margretæ/ at swo megen rættichet/ oc vm the eller iac fornempdæ Sophiæ nogon rættichet eller til talen hafwæ nogon tiith haft eller hafwæ. i thettæ forscrefne gotz meth thæs til liggelsæ engte vndan taget. thæn rættichet hafwæ the vpladet schøt oc afhænt. fran thøm oc theræ arwingæ/ oc til eynath war nadighe herræ oc frwæ konung Eric oc drotning Margretæ oc theræ arwingæ oc æfterkommeræ til ewerdhelich eyæ/ ♦ Oc thy kennes wy fornempdæ Niels Ericssøn oc Sophia oss thettæ forscrefne scøde at fulbordhæ. oc stathicht oc fast at wele haldæ/ oc vm wy nogon ræt. i thettæ forscrefne gotz alt eller nogot ther aff. nogon tiidh eller i nogræ madæ hafwæ haft eller hafwæ tha vpladæ wy scødæ oc afhændæ fran oss oc waræ arwingæ fornempdæ war nadhighæ herræ oc. frwæ oc theræ arwingæ oc æfterkommæræ/ alt thettæ forscrefne gotz meth al breff oc rættichet vgencallelicæ til ewerdhelich. eyæ meth al oc hwor besunderlich thes tilliggelse swosom ær agræ ængæ/ scouwe fiscavatn. fægang møller møllestædher øthe oc bygt wat oc thywrt. rørende oc vrørende engte vndan taget e hwat thet helst heder eller ær ♦ Ok kennes wy meth thettæ sammæ opnæ breff at oss swo fult oc alt schet oc giort ær aff fornempdæ war nadighæ herræ oc frwæ konungh Eric oc drotning Margretæ for alt thettæ forscrefne æfter wor wiliæ oc nøghe swo at oss fullelicæ oc wæl at nøgher/ ♦ Oc kennes wy oss eller waræ arwingæ engen ræt rættichet eller til talen til alt eller nogot aff thettæ forscrefne nogon tidh at hafwæ eller hafwæ sculæ i nogræ madæ/ ♦ Ok fynnes nogræ breff som lude eller røræ vppa alt eller nogot. aff thettæ forscrefne the sculæ fornempdæ war nadhighæ herræ oc frwæ konung Eric oc drotning Margretæ oc theræ arwingæ oc æfterkommæræ i allæ madæ til godho oc til gagn kommæ/ oc i engen stæth til hinder eller scadhæ i nogræ madæ/ ♦ Ok til mere bewaring at allæ thisse forscrefne stücke sculæ swo stadighe faste oc vbrodelike blifwæ oc haldæs sculæ i allæ madæ som her fore screuet vtan alt archt oc hiælpærædhe. tha hafwe wy Niels Ericssøn oc Sophia fornempdæ oc Iens Ericssøn oc Brwn Eric fornempdæ Niels Ericssøns brøthræ/ waræ incigle meth wiliæ oc witschap hengt for thettæ breff/ ♦ Oc til witnesbyrdh meth oss ærlich fathers oc wælbornæ mæntz swosom ær bischop Eskels aff Ripæ her Pæther Nielssøns aff Agardh her Eric Nielsøns brythræ/ her Iohan Scarpenberghs her Iens Nielsøns aff Awæntzbergh ridderes/ Nys. Henriksøns Iens Swensøns Bryms fornæmpdæ Pæther Hoks. oc Iens Krabbes incigle ♦ Datum Ripis anno domini millesimo quadringentesimo sexto feria sexta ante festum beati Laurencii martiris Christi gloriosi

1. Palnessøn ] Pawelssøn Aa .

Oversættelse

Jeg Niels Eriksen og jeg Sofie Pedersdatter, fornævnte Niels Eriksens hustru, erkender med dette vort åbne brev, at vi vel har forstået og at det er os vitterligt, at dette efterskrevne gods længe har været i kronens værn og stadig er det, samt at kronen skulle have ret dertil, nemlig for det første en gård i Sønder Tranders, hvor Peder Jensen nu bor og betaler fire pund korn og to skilling grot deraf om året; endvidere en gård, hvor en, der hedder Stig, nu bor og betaler tre pund korn og to skilling grot deraf; Jens Gris i en gård, hvoraf han betaler fire pund korn og to skilling grot; Lasse Pedersen i en gård, hvoraf han betaler fire pund korn og to skilling grot. Fremdeles i Storvorde Bent Jensen, som betaler to pund og en byskæppe korn; Bodil Tures to pund og en byskæppe korn. Videre i Uttrup Jakob Nielsen, som betaler to pund korn og to skilling grot; Ingvar fem pund korn og to skilling grot; Lasse Pallesen fem pund korn og to skilling grot. I Sundby Bæg, som betaler to pund korn og to skilling grot; Jens Mørk eet pund korn og to skilling grot; Jakob Dannemand fire byskæpper og seksten grot; Hågen eet pund korn og otte grot; Kaje Assers to pund korn og to skilling grot. Fremdeles i Nørre Tranders Ture Jakobsen i en gård, hvoraf han betaler syv byskæpper korn og en skilling grot; Ture Pedersen i en gård, som betaler er fire byskæpper korn og en skilling grot; Anders Bjerkesen i en gård, som betaler to skilling grot; Jens Spurvsen i en gård, som betaler syv byskæpper korn og to skilling grot; Esbern Pedersen i en gård, som betaler fjorten byskæpper korn og to skilling grot; Lasse Simonsen i en gård, som betaler ti grot og tre pund korn; Niels Spurvsen i en gård, som betaler fire pund korn og to skilling grot; Niels Aslugsen i en gård, som betaler fem pund korn og to skilling grot; Jens Biil i en gråd, som betaler fire pund korn og to skilling grot; Troels i en gård, som betaler ti grot; Peder Ebbesen i en gård, som betaler syv byskæpper korn og otte grot; Peder Ebbesen i en gård som betaler syv byskæpper korn og otte grot; Åge Mikkelsen i en gård, som betaler syv byskæpper korn og to skilling grot; Anders Degn i en gård, som betaler to pund korn og seksten grot; Jens Rud i en gård, som betaler eet pund korn og to skilling grot; Gøde to byskæpper korn og ti grot; Jens Krag to byskæpper korn og ti grot. Da er det os vel blevet berettet, at Peder Høg, min fornævnte Sofies fader, og Jens Mikkelsen Krabbe, som nu bor i Nissum, er kommet således over ens med vor nådige frue, dronning Margrete, at så megen ret, som de eller jeg fornævnte Sofie på noget tidspunkt eventuelt kan have haft eller kan have af rettighed i eller krav på dette føromtalte gods med dets tilliggender uden undtagelse, den ret har de opladt, skødet og afhændet bort fra dem selv og deres arvinger og overgivet vor nådige herre og frue, kong Erik og dronning Margrete, samt deres arvinger og efterkommere til evig besiddelse. Derfor bekender vi fornævnte Niels Eriksen og Sofie at ville fuldbyrde dette føromtalte skøde og bestandigt og fast at ville overholde det og hvis vi nogensinde på nogen måde har haft eller har nogen ret til dette føromtalte gods eller til noget deraf, så oplader, skøder og afhænder vi uigenkaldeligt alt dette føromtalte gods med alle breve og rettigheder bort fra os og vore arvinger til evig besiddelse for vor fornævnte nådige herre og frue samt deres arvinger og efterkommere tillige med alle dets tilliggender hver især, nemlig agre, enge, skove, fiskevande, græsgange, møller, møllestæder, øde og bebygget, vådt og tørt, rørligt og urørligt uden undtagelse, hvad det end kaldes eller er. Og vi bekender med dette samme åbne brev, at vi er blevet fuldstændigt fyldestgjort og har fået fuld betaling af vor fornævnte nådige herre og frue, kong Erik og dronning Margrete, for alt dette foranskrevne efter vor vilje og til vor tilfredshed, så at vi er fuldt ud og helt tilfredse. Vi bekender, at hverken vi eller vore arvinger har nogen ret til, rettighed i, eller krav på noget af dette foran skrevne eller på noget tidspunkt på nogen måde vil kunne få det. Hvis der findes nogle breve, der lyder på eller angår alt dette foranskrevne eller noget deraf, så skal de i alle henseender komme vor fornævnte nådige herre og frue, kong Erik og dronning Margrete, samt deres arvinger og efterkommere til gode og til gavn og ingenlunde til hindring eller skade på nogensomhelst måde. Til yderligere bekræftelse på at alle disse føromtalte punkter skal forblive bestandige faste og ubrydelige og i alle henseender overholdes som foran står skrevet uden nogetsomhelst skade eller svig har vi fornævnte Niels Eriksen og Sofie og Jens Eriksen og Brune Eriksen, fornævnte Niels Eriksens brødre, med vor vilje og vort vidende hængt vore segl under dette brev. Til vidnesbyrd herom er sammen med vore segl den ærværdige faders og de velbyrdige mænds, biskop Eskil af Ribes, hr. Peder Nielsen af Ågårds, hr. Erik Nielsens, brødres, hr. Johan Skarpenbergs, hr. Jens Nielsen af Aunsbjergs, ridderes, Niels Henriksens, Jens Svendsen Brims', fornævnte Peder Høgs og Jens Krabbes segl hængt herunder. Givet i Ribe i det Herrens år 1406 fredag inden den glorværdige Kristi martyr sankt Larentius' dag.