1406. 6. september. Viborg


Torkil Myg, hans hustru Bodil Gundesdatter og dennes søster Mette Gundesdatter afhænder og skøder deres mulige rettigheder i gården Vig i Thy med tilhørende gods bl.a. fem gårde kaldet Sigtrygs gods, til dronning Margrete og hendes efterkommere. Desuden oplader og skøder nævnte Mette sine mulige rettigheder i Brøndum og Rolstrup samt Povl Globs gods.

Tekst efter A:

Tekst

Iæk Thorkell Myg som man kaller Schælghe Myg ok Botild Gunnesdotter fornemde Thorkil Mygx husfrue. ok iæk Mætte Gunnesdotter. forde Botilds suster. wi alle fornemde kænnes meth thettæ wort opne breff at wi haue wæl hørt oc forstandet. at kronen oc konyngedømet hafue længe haft thet goths i. sinæ wæræ swosom ær then gardh Wigh oc Wighx fang meth alt thet goths som ther til ligger. oc fæm gardhe som forthom kallethes Sæthrichs goths i Thywdh liggende meth all thettæ forscrefne gotzes tilliggelsse. agher oc æng schowæ fægang alefang oc fiskewatn møller oc møllestadhe damme oc damsband ødhe oc bygdt wat oc thyurt rørende oc wrørende ænkte vndentaghit e. hwat thet hælst hed[er] æller. ær/ oc at konyngedømet ræt hauer til alt thettæ forscrefne ♦ Ther foræ vm wi noghen ræticheet. noghen tidh haft haue æller haue til alt æller noghet aff thettæ forscrefne. then ræticheet oc goths afhænde wi fran oss oc woræ arfuynge oc antworde oc skøde høyboren førstynne wor nadhighe frue drotnyng Margretæ. oc hænnes arfuynge oc æfterkomere eller hwem hwn thet vnne æller lade wil til ewinnelich æye forthy at oss er swo fult oc alt skeet oc giort aff forde wor frue drotnyng Margretæ foræ alt thettæ forscrefne æfter wor wilghe. swo at oss fulleleghe oc wæl at nøyer/ ♦ Oc kænnes wi oss æller woræ arfuyngæ ængen ræticheet æller tiltalen athaue æller her æfter haue scule .i. noghræ madæ til alt thettæ forscrefne æller noghet ther aff. ♦ Oc tilbinde wi oss oc woræ arfuynge atfrii oc hemlæ forde wor frue drotnyngen oc hænnes arfuynge oc æfterkomere alt thettæ forscrefne foræ hwor mans tiltalen som thet kan meth ræte vpa tale ♦ Item kænnes iæk forde Mætte Gunnesdotter meth thettæ breff vm iac nogher ræticheet hauer haft æller hauer i Brunnom eller .i. Rolstorp æller .i. noghet Pawel Gloops goths. at iæc thet vplader affhænder oc skøder fornemde myn nadhighe frue drotnyng Margretæ. æller hænnes arfuyngæ oc æfterkomere. æller hwem hwn thet vnnæ æller lade wil. oc er mik foræ alt thettæ forscrefne swo fult oc alt skeet oc giort. swo at mik fulleleghe oc wæl at nøyer Oc kænnes iac mik æller mynæ arfuynge ængen ræticheet æller tiltalen athaue. æller her æfter .i. naghræ made haue scule til thettæ forscrefne ♦ Item hwat ræticheet som kronen oc konyngedømet til foræn haft hauer og hauer til thettæ forscrefne. then ræticheet ær ængen stadh ouer gifuen. oc at konyngedømet bliue all tidh ther wt .i. wforsymedh ♦ Oc then ræticheet scal eki her meth krænckes.i. noghræ made ♦ Oc til meræ bewaryng oc wissæn. at alle thisse forscrefne stycke oc artikle oc hwort there with sich scule swo stadighe faste oc wbrødeleghe bliue oc haldes ewerdeleghe oc wgencalleleghe .i. alle made som forescreuet star tha haue wi forde Thorkell Myg. Botild Gunnesdotter. oc Mæretæ[1] Gunnesdotter woræ incigle meth wilghe oc witscap hængt foræ thettæ breff/ ♦ Oc hafue hetherleghe fæthre meth gudh oc welborne mæn. swosom æræ biscopp Bo. aff Arws. biscop Lagho aff Wyburgh/ her Folmar Iacopssøn. her Magnus Munk her Iens Nielssøn aff Awentzbergh her Byørn Swenssøn riddere Iacop Throuelssøn. Stygh Munk. Iens Swenssøn Bryms oc Niels Krabbe afwapn ladet theres incigle til witnesbyrdh hængis foræ thettæ breff ♦ Datum Aleburgh anno domini mocdo sexto secunda feria proxima ante festum natiuitatis beate Marie uirginis.

1. Mæretæ] Margretæ Aa.

Oversættelse

Jeg Torkil Myg, som kaldes Skelle Myg, og Bodil Gundesdatter, fornævnte Torkil Mygs hustru, samt jeg Mette Gundesdatter, fornævnte Bodils søster, vi erkender alle med dette vort åbne brev, at vi vel har hørt og forstået, at kronen og kongedømmet længe har haft noget gods i sit værn, hvilket gods er gården Vig og Vig overdrev og med alt det gods, som hører dertil, og fem gårde, der tidligere kaldtes, Sigtrygs gods beliggende i Thy med alle tilliggender, agre, enge, skove, græsgange, ålefangst og fiskevande, møller og møllesteder, damme og dæmninger, øde og bebygget, vådt og tørt, rørligt og urørligt uden undtagelse, hvad det end kaldes eller er, samt at kongedømmet har ret til alt dette foranskrevne. Hvis vi derfor på noget tidspunkt har haft nogen ret eller endnu har det til alt dette føromtalte eller noget deraf, så afhænder vi den ret og det gods bort fra os og vore arvinger og overdrager og skøder det til den højbårne fyrstinde, vor nådige frue dronning Margrete og hendes arvinger og efterkommere eller hvem hun vil tilstå det eller overlade det til, til evig tid, eftersom vi er blevet fuldstændigt og aldeles fyldestgjort af vor fornævnte frue, dronning Margrete, efter vor vilje for alt dette føromtalte, så at vi er fuldt ud og vel tilfredse. Vi erkender, at hverken vi eller vore arvinger har nogen ret til eller krav på alt dette føromtalte eller noget deraf og ikke for fremtiden vil kunne få det på nogensomhelst måde. Fremdeles forpligter vi os og vore arvinger til at fri og hjemle vor nævnte frue, dronningen, samt hendes arvinger og efterkommere alt dette føromtalte mod tiltale fra hvemsomhelst, der med rette kan rejse krav derom. Fremdeles erkender jeg fornævnte Mette Gunnesdatter med dette brev, at hvis jeg har haft eller har nogen rettighed i Brøndum eller i Rolstrup eller i noget af Povl Globs gods, så oplader, afhænder og skøder jeg det til min fornævnte nådige frue, dronning Margrete, hendes arvinger og efterkommere eller hvem, hun vil tilstå det eller overlade det til; og jeg er for dette føromtalte blevet fuldstændigt og aldeles fyldestgjort, så at jeg er fuldt ud og vel tilfreds. Jeg erkender, at hverken jeg eller mine arvinger har nogen ret til eller krav på - eller på nogensomhelst måde for fremtiden vil kunne få det - Den ret, som kronen og kongedømmet tidligere har haft og i forvejen har til dette føromtalte, er ingenlunde opgivet, og kongedømmet skal stedse forblive ukrænket deri, og den ret skal heller ikke herved krænkes på nogen måde. Til yderligere bekræftelse på og sikkerhed for at alle disse foranskrevne punkter og artikler hver især skal forblive bestandige, faste og ubrydelige og evindeligt og uigenkaldeligt overholdes i alle henseender, sådan som skrevet ovenfor, har vi fornævnte Torkil Myg, Bodil Gundesdatter og Mette Gundesdatter med vor vilje og vort vidende hængt vore segl under dette brev. De hæderværdige fædre i Gud og de velbyrdige mænd, nemlig biskop Bo af Århus, biskop Lave af Viborg, hr. Folmer Jakobsen, hr. Mogens Munk, hr. Jens Nielsen af Aunsbjerg, hr. Bjørn Svendsen, riddere, Jakob Troelsen, Stig Munk, Jens Svendsen Brims og Niels Krabbe, væbnere, ladet deres segl blive hængt under dette brev til vidnesbyrd herom. Givet i Ålborg i det Herrens år 1406 mandagen inden den hellige jomfru Marias fødselsdag.