1406. 5. oktober. Kalundborg


Hr. Folmer Jakobsen bekræfter salget af gården Højstrup i Stevns herred med alt tilliggende opregnet gods, som han tidligere havde pantsat til dronning Margrete. Han stadfæster det skøde, han har udstedt på retterting i Ålborg, og da han ikke selv kan være til stede, beder han landsdommeren Jens Gyrstinge om på landstinget at skøde Højstrup til dronning Margrete eller hendes repræsentant.

Tekst efter A

Tekst

Iæk Folmar Iacopssøn riddere kungør oc kænnes foræ alle the thettæ breff se æller høræ at æfter thet at iæk høyboren førstynne myn nadhighe frue drotning Margaretæ oc hænnes arfuynge oc æfterkomere æller hwem hwn vnnæ æller lade wil. saalt. skøt oc affhænt hauer/ fran mik. oc minæ arfuynge til ewerdeleghe æye æfter mine brøthres/ weners oc samfrænders radh. then gardh Høghxstorp .i. Stæfuenshæreth .i. Sieland liggende meth byen Høghxstorp. oc møllen oc meth all theres goths oc tilliggelsse som. her æftes næfnes/ swo som ær en gardh .i. Lund .i. forde Stæfuenshæreth .i. huilken Hemmyng boor oc gifuer halfft annet pund korn vm aret til landgilde. item en gardh .i. then samme stadh .i. huilken Bothild boor. oc gifuer thry pund korn. vm aret til landgilde. item en gardh. wt .i. then samme by. .i. huilken Nisse Ionssøn boor oc gifuer en skilling grot vm aret til landgilde item en gardh .i. then samme by som Kirstine Andersse wt .i. boor oc gifuer sywtten grote vm aret til landgilde/ item en gardh .i. then samme by. Lund. i. huilken Bay boor oc gifue<r>[1] en skilling grot vm aret til landgilde item en gardh wt .i. then samme by Lund. som Niels Ingwarssøn boor wt .i. oc gifuer een tunne sild vm aret til landgilde item en gardh .i. then samme by Lund .i. huilken Pæther Brwn boor oc gifuer tw pund korn vm aret til landgilde item .i. then fornempde by Lund en gardh .i. huilken Pawel Nielssøn boor oc gifuer tw punnd korn vm aret til landgilde item i. then samme by Lund en gardh som Iacop Ottessøn wt i boor oc gifuer thry pund korn vm aret til landgilde item i then samme by Lund en gardh som Pæther Kløff wt .i. boor oc gifuer tw pund korn vm aret til landgilde item en gardh .i. Gefnowe som Ascer wt i. boor oc gifuer een øræ korn vm aret til landgilde/ item i then samme by Gefnowe en gardh. som Pæther Frøydh wt i. boor. oc gifuer en. øræ korn vm aret til landgilde. item i then samme by en gardh som Iæppe Dyækn boor wt i oc gifuer en skilling grot vm aret til landgilde. item i then samme by en gardh som Oleff Jenssøn wt. i. boor. oc gifuer tw pund korn vm aret til landgilde item. i then samme by two ødhe fiærthunge som plæghe atgiue firæ pund korn vm aret til landgilde. item i. then samme by en gardh som Iens Nielssøn wt i boor oc gifuer siæxten grote vm aret til landgilde. item i then samme by Iens Hemmingssøn wt i en gardh oc gifuer siexten grote vm aret til landgilde item.i. then samme by Olæff Nielssøn i. en gardh oc gifuer siexten greto vm aret til landgilde. item i then samme by Throwels .i. en gardh som gifuer oc siexten grote vm aret til landgilde item. i then samme by en ødhe gardh som skylder en øre korn vm aret til landgilde item .i. then samme by Pæther Giruessøn .i. en gardh. og gifuer siexten grote vm aret til landgilde item .i then samme by Anders .i. en gardh. oc gifuer en skilling grot vm aret til landgilde item .i. Lithersløff Æskil wt i en gardh oc gifuer tw pund korn vm aret til landgilde. item .i. Legistoftæ. Pæther Nielssøn wt i en gardh som gifuer een halff tunnæ smør vm aret til landgilde/ item .i. then samme by lille Olæff wt i en gardh oc giuer een halff tunne smør vm aret til landgilde item .i. Maghleby en gardh som Iohanne Schows bothe wt .i. oc gaff tw punnd. korn vm aret til landgilde. item .i. Røthinge two gardhe. som gifue siex pund korn vm aret til landgilde. item .i. Lille Hædinge en gardh som gifuer tw pund korn vm aret til landgilde item then gardh som Pauel i. Lund boor wt i. huilken som gifuer tw pund korn vm aret til landgilde huilken gardh iæk forde Folmer Iæcopssøn fik aff myn brother her Anders Iacopssøn item then halfue gardh i Hafneløfue som iæk fik aff Anders Nielssøn aff Asedale/ meth all oc hwor besunderlich thenne forde gardhs Høghxstorp oc gotzes tilliggelsse aghre ænge schowe fiskewatn fægange møller møllestadhe wat oc thywrt ødhe oc bygdt rørende oc wrørende ænkte vndentaghit. e. hwat thet hælst heder eller ær// ♦ Huilken forscrefne gardh Høghxstorp. meth byen oc mølle. oc goths meth all. there tilliggelsse som fore ær screuit/ iæk/ forde myn frue drotning Margretæ til foræn pantsæt hafthe/ oc hænne nw salt skøt oc affhænt hauer til euerdhelighe æye. i alle made som forescreuit star/ ♦ Oc thet pantebreff lot forde myn frue mik nw .her. i Calundburgh see oc høræ som .i. gar war swo at thenne forscrefnæ gardh Høghxstorp. meth byen. oc mølle oc gotz. oc all there tilliggelsse som fore er sacht er thet samme gardh oc gotz. by oc mølle som iæk hænne nw pa myn herre konyngens ræterething i Aleburgh salde skøte oc affhænde. til ewerdeleghe æye .i. alle made som forescreuit star/ huilkit skøde sælghen. oc affhændilsse iæk stadh fæster meth thettæ nærwærende mit opne breff.♦ Foræ thenne forscrefne gardh Høghxstorp oc by oc mølle oc goths. oc all there tilliggelsse som fore er sacht hauer forde myn frue drotnyng Margretæ mik swo fult oc alt æfter myn wilghe foræ giort. at mik fulleleghe oc wel at nøyer/ ♦ Oc kænnes. iæk mik oc mine arfwinge ængen ræticheet eller tiltalen til then forde gardh Høghxstorp. eller gotz. eller til nogher there tilliggelsse. athaue. eller haue scule i. noghræ made/ ♦ Oc tilbinder iac mik oc mine arfuynge atfrii oc hemblæ thenne forde gardh oc allt thettæ forscrefnæ. forde myn frue drotnyng Margretæ. oc hænnes arfuynge oc æfterkomere eller hwem hwn thet vnnæ eller lade wil/ fran hwor mans tiltalen til ewerdelich æyghe ♦ Ther foræ bether iæk thic Iønes Gørstinge landzdomere i Syeland/ mæthen iæk sælff ther ey nw hoos wære kan at thu pa mine weynæ ligher wiis oc i alle made som iæk sælff nærwærende ware skøder forde myn nadhighe frue æller hænnes wisse budh pa hænnes weynæ som hwn ther vm til landzthinget til thic sænder thenne forde gardh Høghxstorp meth by oc mølle oc gotz oc all there tilliggelsse. til ewerdelich æye .i. alle made som forescreuit star til landz thingx witnæ ♦ Oc til mere bewaring oc wissæn alle thisse forscrefne styckes. at the alle oc hwort there with sich stadige faste og wbrødeleghe bliue oc haldes scule ewinneleghe .i. alle made som forescreuit star wten alt archt oc hielperæthe tha hauer iæk fornemde Folmar Iacopssøn riddere mit incigle meth wiilghe oc witscap ladet hængis foræ thettæ breff ♦ Oc til witnesbyrdh biscop Iacops incigle aff Berghen. her Iønes Anderssøns aff Æsendorp. her Iohan Scarpenbergx. Herman Flæmyngs Iønes Swenssøns Bryms Clawes Skinkels/ Molekes Henrik Preps incigle ♦ Datum Calungeburgis[2] anno domini millesimoquadringentesimosexto feria tercia proxima post festum beati Michaelis archangeli\

1. gifue<r>] gifue A. 2. Calungeburgis] = Calundeburgis .

Oversættelse

Jeg Folmer Jakobsen, ridder, kundgør og bekender for alle, der ser eller hører dette brev, at jeg til den højbårne fyrstinde min nådige frue, dronning Margrete, hendes arvinger og efterkommere eller hvem hun vil tilstå det eller overlade det til, med mine brødres, venners og frænders råd har solgt, skødet og afhændet til evig besiddelse fra mig og mine arvinger gården Højstrup i Stevns herred på Sjælland med byen Højstrup og møllen og alt deres tilliggende gods og øvrige tilligender, som herefter er opregnet: en gård i Lund i nævnte Stevns herred, hvori Hemming bor, og som giver halvandet pund korn; en gård i samme landsby, hvor Niels Jonsen bor, den giver en skilling grot; en gård i samme landsby, hvor Kristine Anders' bor, den giver 17 grot; en gård i samme landsby Lund, hvor Bay bor, den giver en skilling grot; en gård i samme landsby Lund, hvor Niels Ingvarsen bor, den giver en tønde sild; en gård i samme landsby Lund, hvor Peder Brun bor, den giver to pund korn; en gård i fornævnte landsby Lund, hvor Povl Nielsen bor, den giver to pund korn; en gård i samme landsby Lund, hvor Jakob Ottesen bor, den giver tre pund korn; en gård i samme landsby Lund, hvor Peder Kløv bor, den giver to pund korn; en gård i Gevnø, som Asser bor i, den giver en øre korn; en gård i samme landsby Gevnø, hvor Peder Frodesen bor, den giver en øre korn; en gård i samme landsby, hvor Jakob Degn bor, den giver en skilling grot; en gård i samme landsby, som Oluf Jensen bor i, den giver to pund korn; to øde fjerdinger i samme landsby, som plejer at give fire pund korn; en gård i samme landsby, som Jens Nielsen bor i, den giver 16 grot; i samme landsby bor Troels i en gård, der ligeledes giver 16 grot; en ødegård i samme landsby, som betaler en øre korn; i samme landsby bor Peder Giriessøn i en gård, der giver en skilling grot; en gård i Lyderslev, hvor Eskil bor, den giver to pund korn; en gård i Lejestofte, hvor Peder Nielsen bor, den giver en halv tønde smør; en gård i Magleby, hvor Johanne Skov boede, den gav to pund korn; to gårde i Renge, som giver seks pund korn; en gård i Lille Heddinge, som giver to pund korn, altsammen i årligt landgilde; fremdeles den gård i Lund, hvor Povl bor, som giver to pund korn om året i landgilde, hvilken gård jeg fornævnte Folmer Jakobsen fik af min broder, hr. Anders Jakobsen; og den halve gård i Havnelev som jeg fik af Anders Nielsen af Asdal; tillige med denne gård Højstrup og dette gods' tilliggender hver især af agre, enge, skove, fiskevande, græsgange, møller, møllesteder, vådt og tørt, øde og bebygget, rørligt og urørligt uden undtagelse, hvordan det end benævnes eller hvad det end er. Denne fornævnte gård Højstrup med by og mølle og gods tillige med alle tilliggender, som foran står skrevet, havde jeg tidligere pantsat til min fornævnte frue, dronning Margrete, og har nu solgt, skødet og afhændet hende til evig besiddelse i alle henseender, sådan som foran står skrevet. Og dette pantebrev lod min frue mig nu her i Kalundborg se og høre, således som det skete i går, så at denne nævnte gård Højstrup med byen samt mølle og gods og alle dets tilliggender, som før er nævnte, er samme gård og gods, by og mølle, som jeg nu solgte, skødede og afhændede til hende til evig besiddelse i alle henseender, sådan som foran står skrevet, på min herre kongens retterting i Ålborg, hvilken skødning, hvilket salg og afhændelse jeg stadfæster med dette mit åbne brev. For denne nævnte gård Højstrup med by, mølle og gods og alle deres tilliggender som før nævnt har min fornævnte frue, dronning Margrete, fuldt og helt fyldestgjort mig efter min vilje, så at jeg er fuldkomment og vel tilfreds. Jeg anerkender, at jeg og mine arvinger har ingen ret til og ingen krav på nævnte gård Højstrup eller godset eller noget af deres tilliggender og på ingen måde vil kunne få det. Jeg forpligter mig og mine arvinger til at fri og hjemle min nævnte frue, dronning Margrete, hendes arvinger og efterkommere eller hvem hun vil tilstå det eller overlade det til, denne nævnte gård og alt dette foran skrevne til evig besiddelse mod tiltale fra hvemsomhelst. Derfor beder jeg dig Jens Gyrstinge, landsdommer på Sjælland, eftersom jeg ikke selv kan være til stede der, at du på mine vegne fuldstændig og i alle henseender som om jeg selv var til stede, skøder min nådige frue eller hendes sikre bud, som hun på sine vegne i denne anledning sender til dig på landstinget, denne nævnte gård Højstrup med by, mølle og gods og alle tilliggender til evig besiddelse i alle henseender, som foran står skrevet, til landstingsvidne. Til bekræftelse af og større sikkerhed for at alle disse punkter hver især skal forblive bestandige, faste og ubrydelige og evindeligt skal overholdes i alle henseender som foran skrevet uden al svig eller list, har jeg fornævnte Folmer Jakobsen, ridder, med min vilje og mit vidende ladet mit segl hænge under dette brev. Til vidnesbyrd har biskop Jakob af Bergen, hr. Jens Andersen af Estrup, hr. Johan Skarpenberg, Herman Flemming, Jens Svendsen Brims, Klaus Skinkel, Mølleke og Henrik Prip hængt deres segl under. Givet i Kalundborg i det Herrens år 1406 tirsdag efter ærkeenglen sankt Mikaels dag.