1408. 11. februar. Ørum


Hr. Niels Strangesen af Thy og hans hustru Mette Pedersdatter oplader og skøder en række bøndergårde på Mors og i Thy til dronning Margrete og kong Erik.

Tekst efter Gammeldanske Diplomer l.l.:

Tekst

Iek Niels Strangessøn aff. Thywdh riddere oc iek Mætte Pæthers dotter forscrefne her Niels Strangessøns husfrue kænnes meth thette wort opne breff. at wi meth beradhit radh. oc meth wore weners oc frænders. wilghe fulbordh oc samthycke oc meth kærlicheet oc godhwilghe haue vpladet/ affhænt. oc skøøt høyghboren førstynne wor nadhighe frue drotning Margrete oc høyghboren første war nadhighe herre konung. Erik oc therre arfuinge oc æfterkommere oc krunen oc konungedømet i Danmark/ oc meth thette wort opne breff vplade affhænde oc skøde alt thette æfterscrefne goths. swosom er først i Morsæ. i Nørræhæredh i Skaldorp. først en gardh i huilken Pæther Ienssøn boor oc giuer fæm pund korn til landgilde vm aret ♦ Item i then samme stadh en gardh .i. huilken Mattes Sannendeman boor. oc giuer thry pund korn til landgilde vm aret ♦ Item i Sundby en gardh i huilken Iesse Mikelssøn boor oc giuer thry pund korn til landgilde vm aret ♦ Item i then samme stadh en gardh .i. huilken nu boor Amdy Færghekarll/ oc giuer eet pund korn til landgilde vm aret ♦ Item i then samme stadh en gardh i huilken Iesse Thorkilssøn boor oc giuer eet pund korn til landgilde vm aret ♦ Item i Bierby en gardh .i. huilken Wiisty boor oc giuer ti pund korn til landgilde vm aret ♦ Item i then samme stadh en gardh i huilken Mikel Pætherssøn boor oc giuer siex pund korn til landgilde vm aret ♦ Item i then samme stadh en gardh .i. huilken Ebbe Palnessøn boor oc giuer fire pund korn til landgilde vm aret ♦ Item i then samme stadh en gardh i huilken Niels Ionssøn boor oc giuer fire pund korn til landgilde vm aret ♦ Item i then samme stadh en gardh i huilken Pæther Mikelssøn boor. oc giuer eet pund korn til landgilde vm aret ♦ Item i then samme stadh en gardh .i. huilken Kragh boor oc giuer thry pund korn til landgilde vm aret ♦ Item .i Thøfuyng .i. Galtorpsochn en gardh .i. huilken Pæther Nielssøn boor oc giuer thry pund korn til landgilde vm aret ♦ Item i then samme stadh en gardh i huilken Salman boor oc giuer thry pund korn til landgilde vm aret ♦ Item i then samme stadh en gardh .i. huilken Iesse Thorkilssøn boor oc giuer thry pund korn til landgilde vm aret ♦ Item i then samme stadh en gardh i huilken Bothulff boor oc giuer attæ pund korn til landgilde vm aret/ ♦ Item i then samme stadh en gardh i huilken Iesse Iull boor oc giuer thry pund korn til landgilde vm aret ♦ Item i then samme stadh en gardh i huilken Thorkell Ienssøn boor oc giuer thry pund korn til landgilde vm aret ♦ Item i then samme stadh en gardh .i. huilken Pauel Nielssøn boor oc giuer thry pund korn til landgilde vm aret ♦ Item i then samme stadh en gardh i huilken Iesse Wormerssøn boor oc giuer thry pund korn til landgilde vm aret ♦ Item i. Flathwith en gardh i huilken Iesse Nielssøn boor oc giuer fire pund korn til landgilde vm aret ♦ Item i then samme stadh en gardh i huilken Anders Karlssøn boor oc giuer fire pund korn til landgilde vm aret ♦ Item .i. Thywdh .i. Thywrholm .i. Hwitberghsochn i. Ræfshæredh. først Smithorpe gardh i huilken Iesse Ebbyssøn boor oc giuer een mark korn til landgilde vm aret ♦ Item i thette forscrefne Smithorp en gardh i huilken Pæther Mattessøn boor oc giuer thry pund korn til landgilde vm aret ♦ Item i then samme stadh en gardh i. huilken Pæther Kaad boor oc giuer eet pund korn til landgilde vm aret ♦ Item i. Kaldorp en gardh i huilken Iesse Morsing boor oc giuer siex pund korn til landgilde vm aret/ ♦ Item i then samme stadh en gardh .i. huilken Mattes Laurenssøn boor ok giuer siex pund korn til landgilde vm aret ♦ Item i then samme stadh en gardh .i. huilken Asede boor oc giuer fæm pund korn til landgilde vm aret ♦ Item i. Badersløff en gardh i. huilken Bothulff boor oc giuer eet pund korn til landgilde vm aret ♦ Item .i. Oddeby en gardh .i. huilken Symon boor oc giuer thry pund korn til landgilde vm aret ♦ Item i then samme stadh en gardh i huilken Iesse Pætherssøn boor oc giuer siex pund korn til landgilde vm aret ♦ Item .i. Sææm en gardh i huilken Niels Ienssøn Goseiæiere boor oc giuer fæm pund korn til landgilde vm aret ♦ Item i then samme stadh en gardh .i. huilken Niels Lang boor oc giuer fire pund korn til landgilde vm aret ♦ Item i. Hwitbergh en gardh i. huilken Pauel boor oc giuer siex pund korn til landgilde vm aret ♦ Item .i. Floweløfuæ en gardh i huilken Iens Nielssøn boor oc giuer thry pund korn til landgilde vm aret ♦ Item i then samme stadh en gardh i huilken Lasse Tomessøn boor oc giuer eet pund korn til landgilde vm aret ♦ Alt thette forscrefne meth aghre. ænge. schowe. fægange fiskewatn. møller møllestadhe oc all oc hwor synderlich thisse forscrefne gardhes oc gothsses tilliggelsse oc tilhørelsse wat oc thywrt ødhe oc bygdt ænkte vndentaghet e hwat thet hælst heder eller er/ fran oss oc woræ arfuinge oc til forscrefne war nadhighe herre oc frue konyng Erik oc drotnyng Margrete. oc there arfuinge oc æfterkommere oc til krunen oc konyngedømet i Danmark meth all breff oc ræticheet til ewerdelich æye/ ♦ Oc hwat breff som nogher tiidh finnes som lude eller røræ vpa alt thettæ forscrefne gardhe oc goths eller noghit ther aff. e. hwat breff thet hælst er oc .e. huro the hælst lude thisse forscrefne breff mæle wi døthe oc machtløse meth thette wort opne breff. swo at the scule komme fornempde war nadhighe herre oc frue konyng Erik oc drotning Margrete oc there oc arfuinge oc æfterkommere oc krunen oc konyngedømet i Danmark til gagn oc gothe. oc til frome i. alle made vm thette forscrefne goths/ oc ængen stadh til hinder eller schadhe i noghræ made .e. huro the hælst lude eller nogher tiidh finnes kunne/ ♦ Oc kænnes wi at oss er swo fulleleghe fult oc alt skeet oc giort. æfter wor wilghe oc nøye fore alt thette forscrefne goths. swo at oss i. alle made fulleleghe oc wel at nøyer. ♦ Framdelis tilbinde wi fornempde. Niels Strangessøn riddere. oc Mætte Pæthers dotter oss oc woræ arfuinge meth thette wort opne breff atfrii oc hemble fornempde wor nadhighe herre. oc frue konyng. Erik oc drotnyng Margrete. oc there arfuinge. oc æfterkommere. oc krunen oc konungedømet .i. Danmark alt thette forscrefne gardhe oc goths fore hwor mans tiltalen som thet kan meth ræte vpa tale/ ♦ Oc kænnes wi oss eller woræ arfuinge ængen ræticheet eller tiltalen athaue eller nogher tiidh her æfter haue scule til alt thette forscrefne goths eller noghit ther aff .i. noghræ made/ ♦ Oc til mere bewaring. wissen oc stadhfæstelsse vm alle thisse forscrefne stycke. at alle thisse forscrefne stycke oc artikle. oc hwort there with sich scule swo stadhughe faste oc wbrødeleghe bliue oc holdes ewerdeleghe oc wgencalleleghe i. alle made æfter thy som forescreuit star tha haue wi forscrefne Niels Strangessøn riddere. oc Mætte Pæthers dotter hans husfrue ladet woræ incigle meth wilghe oc witscap hængis fore thette breff/ ♦ Oc til witnesbyrdh haue hetherleghe oc wælborne mæn. swosom er prouest Anders aff Wæsterwiik. prouest Niels aff Thywdh her Cristiern Kaas. her Iohan Scarpenbergh. her Erik Nielssøn. her Pæther Høgh. her Woldemar Albrechtssøn. her. Pæther Magnussøn her Iens Lucke. her Palne Kyrt. oc her Luder Cabel riddere. frue Elne aff Ølby. oc frue Ydæ aff Asedale forde her Luder Cabels husfrue. Hermen van Vitzen Iens Suenssøn Bryms. Clawes Skinkel. Hans Krøppeliin Iens Nielssøn Lasse Mws. Niels Ienssøn Scatheland. Magnus Willatessøn. Pæther Kiith. Lasse Maltessøn. Palne Krabbe. oc Pæther Lang afwapn. ladet therres incigle hængis fore thette breff. ♦ Datum in castro Ørwm anno domini millesimo quadringentesimo octauo. crastino beate Scolastice uirginis gloriose\

Oversættelse

Jeg Niels Strangesen af Thy, ridder, og jeg Mette Pedersdatter, foranskrevne hr. Niels Strangesens hustru, erkender med dette vort åbne brev, at vi efter velovervejet overvejelse og med vore venners og frænders vilje, indvilligelse og samtykke samt med kærlighed og god vilje, til vor højbårne fyrstinde vor nådige frue, dronning Margrete, og den højbårne fyrste vor nådige herre, kong Erik, samt til deres arvinger og efterkommere og kronen og kongedømmet i Danmark har opladt, afhændet og skødet og med dette vort åbne brev oplader, afhænder og skøder alt dette efterskrevne gods, hvilket er: For det første en gård i Skallerup i Nørre herred på Mors hvori Peder Jensen bor og giver fem pund korn i landgilde om året; fremdeles en gård sammesteds, hvor Mads Sandemand bor og giver tre pund korn i landgilde om året. En gård i Sundby, hvor Jens Mikkelsen bor og giver tre pund korn i landgilde om året; fremdeles en gård sammesteds, hvor Amdi Færgekarl nu bor og giver eet pund korn i landgilde om året; en gård sammesteds, hvor Jens Torkilsen bor og giver eet pund korn i landgilde om året. En gård i Bjergby, hvor Visti bor og giver ti pund korn i landgilde om året; fremdeles en gård sammesteds, hvor Mikkel Pedersen bor og giver seks pund korn i landgilde om året; en gård sammesteds, hvor Ebbe Pallesen bor og giver fire pund korn i landgilde om året; en gård sammesteds, hvor Niels Jonsen bor og giver fire pund korn i landgilde om året; en gård sammesteds, hvor Peder Mikkelsen bor og giver eet pund korn i landgilde om året; en gård sammesteds, hvor Krag bor og giver tre pund korn i landgilde om året. En gård i Tøving i Galtrup sogn, hvor Peder Nielsen bor og giver tre pund korn om året i landgilde; fremdeles en gård sammesteds, hvor Salomon bor og giver tre pund korn i landgilde om året; en gård sammesteds, hvor Jens Torkilsen bor og giver tre pund korn i landgilde om året; en gård sammesteds, hvor Bodulf bor og giver otte pund korn i landgilde om året; en gård sammesteds, hvor Jens Jul bor og giver tre pund korn i landgilde om året; en gård sammesteds, hvor Torkil Jensen bor og giver tre pund korn i landgilde om året; en gård sammesteds, hvor Povl Nielsen bor og giver tre pund korn i landgilde om året; en gård sammesteds, hvor Jens Wormersen bor og giver tre pund korn i landgilde om året. Fremdeles en gård i Flade, hvor Jens Nielsen bor og giver fire pund korn i landgilde om året; fremdeles en gård sammesteds, hvor Anders Karlsen bor og giver fire pund korn i landgilde om året. I Hvidbjerg sogn i Revs herred i Thysyssel og i Thyholm for det første Smerupgård, hvor Jens Ebbesen bor og giver een mark korn i landgilde om året; dernæst en gård i dette foranskrevne Smerup, hvor Peder Madsen bor og giver tre pund korn i landgilde om året; fremdeles en gård sammesteds, hvor Peder Kåd bor og giver eet pund korn i landgilde om året- En gård i Kallerup, hvor Jens Morsing bor og giver seks pund korn i landgilde om året; en gård sammesteds, hvor Mads Larsen bor og giver seks pund korn i landgilde om året; en gård sammesteds, hvor Asser bor og giver fem pund korn i landgilde om året. En gård i Barslev, hvor Bodulf bor og giver eet pund korn i landgilde om året. En gård i Odby, hvor Simon bor og giver tre pund korn i landgilde om året; fremdeles en gård sammesteds, hvor Jens Pedersen bor og giver seks pund korn i landgilde om året. En gård i Sem, hvor Niels Jensen Gåsejæger bor og giver fem pund korn i landgilde om året; fremdeles en gård sammesteds, hvor Niels Lang bor og giver fire pund korn i landgilde om året. Em gård i Hvidbjerg, hvor Povl bor og giver seks pund korn i landgilde om året. En gård i Flovlev, hvor Jens Nielsen bor og giver tre pund korn i landgilde om året; en gård sammesteds, hvor Lars Thomsen bor og giver eet pund korn i landgilde om året. Alt dette foranskrevne med agre, enge, skove, græsgange, fiskevande, møller og møllesteder samt de føromtalte gårdes og godsets tilliggender hver især og alt hvad der hører dertil af vådt og tørt, øde og bebygget uden undtagelse, hvad det end kaldes eller er, afhænder vi bort fra os og vore arvinger til vor føromtalte nådige arvinger og efterkommere samt kronen og kongedømmet i Danmark tillige med alle breve og rettigheder til evig besiddelse. De breve - hvilke breve det er eller hvordan de end lyder, som på noget tidspunkt kan findes, og som lyder på eller angår dette foranskrevne, gårdene og godset, eller noget deraf, disse føromtalte breve erklærer vi med dette vort åbne brev for døde og magtesløse, men hvordan de end lyder eller hvor de på noget tidspunkt kan findes, så skal de komme over fornævnte nådige herre og frue, kong Erik og dronning Margrete, samt deres arvinger og efterkommere og kronen og kongedømmet i Danmark til gavn, gode og glæde i alle henseender vedrørende dette føromtalte gods og ingenlunde til hindring eller skade på nogen måde. Vi erkender, at vi er blevet fuldkomment fyldestgjort og har fået fuld betaling efter vor vilje og til vor tilfredshed for alt dette føromtalte gods, så at vi i alle henseender er fuldt ud og vel tilfredse. Endvidere forpligter vi fornævnte Niels Strangesen, ridder, og Mette Pedersdatter os og vore arvinger med dette vort åbne brev til at fri og hjemle vor fornævnte nådige herre og frue, kong Erik og dronning Margrete, samt deres arvinger og efterkommere og kronen og kongedømmet i Danmark alt dette foranskrevne, gårdene og godset, for tiltale fra hvemsomhelst, der med rette kan rejse krav derpå. Og vi erkender, at hverken vi eller vore arvinger har nogen ret til eller krav på alt dette foranskrevne gods eller noget deraf, og for fremtiden heller ikke på nogen måde vil kunne få det på nogetsomhelst tidspunkt. Til yderligere bekræftelse på, sikkerhed for og stadfæstelse af alt dette foranskrevne, og for at alle disse foranskrevne punkter og artikler hver især skal forblive bestandige, faste og ubrydelige og overholdes evindeligt og uigenkaldeligt i alle henseender, sådan som står skrevet ovenfor, har vi foranskrevne Niels Strangesen, ridder, og Mette Pedersdatter, hans hustru, med vor vilje og vort vidende ladet vore segl blive hængt under dette brev. Til vidnesbyrd har de hædreværdige og velbyrdige mænd, nemlig provst Anders af Vestervig, provst Niels af Thysyssel, hr. Kristian Kås, hr. Johan Skarpenberg hr. Erik Nielsen, hr. Peder Høg, hr. Valdemar Albertsen, hr. Peder Mogensen, hr. Jens Lykke, hr. Palle Kirt, og hr. Lyder Kabel, riddere, fru Elene af Jølby og fru Ide af Asdal, fornævnte hr. Lyder Kabels hustru, Herman von Vitzen, Jens Svendsen Brims, Klaus Skinkel, Hans Krøpelin, Jens Nielsen, Lars Mus, Niels Jensen Skadeland, Mogens Villadsen, Peder Kid, Lars Maltesen, Palle Krabbe og Peder Lang, væbnere, ladet deres segl blive hængt under dette brev. Givet på borgen Ørum i det Herrens år 1408 dagen efter den glorværdige jomfru sankt Scolasticas dag.