1408. 25. marts.


Peter Petersson i Forsa, væbner, pantsætter en gård i Vränglarp, en gård i Ellbäckstorp, en gård i Lockryd, og en gård i Snärsbo til ridderen hr. Abraham Brodersen for 40 mark svensk. - Til yderligere sikkerhed og bedre forvaring om, at dette fornævnte skal forblive stadigt og urokkeligt på alle måder, da har jeg Peter Petersson fornævnte hængt mit segl under dette mit åbne brev med vilje og vidende, og jeg beder Peter Eriksson og Jakob Herlugsen, som kaldes Brimle, og Jens Allesen, væbnere, om, at de hænger deres segl herunder til vidnesbyrd. Givet i det Herrens år 1408 letare søndag.

Tekst efter Svenskt Diplomatarium

Tekst

Jak Pæther Pæthersson aff wapn, bøggendæ i Forsæ, kennes meth thettæ mit opnæ breff at jak rættælighæ geldskyldughær ær hetherlik man oc ærlik hær Abram Brothersson, ridder, ferætighæ mark i swent taal i thyeskæ hwidæ peniæ, som nw gildæ oc gengæ æræ, for hwilkæ xl mark sæder jak for:dæ hær Abram Brothersson mit gotz til pant liggendæ i Kind, swa som ær først een gordh i Wrenglæthorp i Frølundæ sogn, een gordh i Ellæbeks thorp i sammæ sogn, item een gordh i Leggæryd, item een gordh i Snersbotha i Røthingæstens sogn, met al thissæ gotz tilliggelsæ i wadæ oc thørræ, innen gords oc vden, oc enktæ vnden taghit hwad thet helst waræ kan, som ther til ligger oc til hawer leghit off alder, met swadant skæl oc wilkor at æ men hær Abram Brothersson for:dæ lewer tha skal thet for:dæ gotz ey løsæs hwerken off mik elles off minæ ærwæ elles off nagher, oc nor for:da hær Abram off gongen ær, tha nor jak elles minæ ærwæ thettæ for:dæ gotz løsæ wiliæ, skolæ giwæ for:dæ hær Abram Brotherssons ærwæ feræthighæ marc i swent tal i thyeskæ hwidæ peniæ, som nw gildæ oc gengæ æræ oc enktæ annit werth, som faræ sakt ær, oc hwad thettæ for:dæ gotz skyldæ kan, tha skal for:dæ hær Abram Brothersson oc hans ærwæ thet vpbæræ oc enktæ off slaas i hoghetpenningænæ til thet laghlighæ løst worder i allæ madæ som faræ ær sakt, oc tilbiuder jak mik oc minæ arwæ for:dæ hær Abram Brothersson oc hans arwæ thettæ for:dæ gotz oc tillaghæ at frii, himlæ oc orgrant at gøræ for alla ther vppa kunnæ talæ eller hindræ, swa lengæ thet laghlighæ løst worder, som faræ ær sakt. Til meræ wissæ oc bethræ forwarning at thettæ forscrefnæ skal stathukt oc fast bliwæ i allæ madæ, tha hawer jak Pæther Pæthersson for:dæ henkt mit inziglæ for thettæ mit opnæ breff met wilia oc widskap, oc bether jak Pæther Eriksson oc Jæchop Herluksson, som kalles Brimlæ, oc Jens Allesson, aff wapn, at the hengæ therræs inziglæ hær faræ til widnisbyrdh. Datum anno Domini m°cd° octauo, dominica letare.

Oversættelse

Jeg, Peter Petersson, væbner, beboende i Forsa, vedkender med dette mit åbne brev at jeg rettelig er pligtig at betale den hæderlige og ærværdige mand hr. Abraham Brodersen, ridder, 40 mark, regnet på svensk, i tyske hvide penge [dvs. sølvmønter], som nu er gyldige og gangbare. For hvilke 40 mark jeg giver fornævnte hr. Abraham Brodersen mit gods i pant, beliggende i Kind [herred]. Det er først en gård i Vränglarp i Frölunda sogn, en gård i Ellbäckstorp i samme sogn, ligeledes en gård i Lockryd, ligeledes en gård i Snärsbo i Röthingestens sogn, med alle dette gods' tilliggender, vådt og tørt, inden og uden for gærdet, og intet undtaget, hvad det end kan være, der ligger og har ligget dertil fra gammel tid. Med den betingelse og det vilkår at altid mens hr. Abraham Brodersen, fornævnte, lever, da skal det fornævnte gods ikke løskøbes hverken af mig eller af mine arvinger eller af nogen, og når fornævnte hr. Abraham er død, da når jeg eller mine arvinger vil løskøbe dette fornævnte gods, skal vi give fornævnte hr. Abraham Brodersens arvinger 40 mark, regnet på svensk, i tyske hvide penge, som nu er gyldige og gangbare og ingen anden pris, som før er sagt. Og hvad dette fornævnte gods kan give i afkast, det skal fornævnte hr. Abraham Brodersen og hans arvinger oppebære og intet afslås i hovedsummen til det bliver lovligt løskøbt i alle måder som før er sagt. Og jeg påbyder mig og mine arvinger fornævnte hr. Abraham Brodersen og hans arvinger dette fornævnte gods og tilliggender at befri, hjelme og gøre aldeles tydeligt for alle der derimod kunne tale eller hindre, ind til det lovligt bliver løskøbt, som før er sagt. Til yderligere vished og bedre bevaring at dette foreskrevne skal blive stadigt og fast i alle måder, da har jeg Peter Petersson, fornævnte, hængt mit segl under dette mit åbne brev med vilje og viden, og jeg beder Peter Eriksson og Jakob Herlugsson, som kaldes Brimle, og Jens Allesson, væbnere, at de hænger deres segl herunder til vidnesbyrd. Givet i det Herrens år 1408 fjerde søndag i fasten [25. marts].