1408. 21. april. Ålborg


Provst Jens og kapitlet i Børglum om, at dronning Margrete til provsten og kapitlet i Børglum har skødet og afhændet en lang række bøndergårde i Horns, Kær, Jerslev og Skovbo herreder, hvilket gods tidligere hørte under Rugtved, til oprettelse af et trinitatis alter i Børglum domkirke med daglig gudstjeneste og årtid for dronning Margrete og hendes slægt dagen efter trinitatis-søndag; samt at provsten og kapitlet i dronning Margretes nærværelse har mageskiftet dette gods med biskoppen af Børglum til bispebordet og i stedet fået gods i Vennebjerg herred i Vendsyssel.

Tekst efter A

Tekst

Iek prouest Iens aff Burglum oc alt capitel .i. then same stadh kænnes mæth thette wort opne breff. at høyghboren førstinnæ wor nadhughe frue drøtning Margrete .i. gudhs oc wor frwes hedher. oc til hænnes fadhers oc forældres. oc hænnes wenærs. oc hænnes siæles gagn. oc be standelssæ. aff thet goths som gudh hauer hænne wnt oc forlænt. tha hauer hun mæth ia. gothuilghe. oc kærlikheet. vnt skøøt. oc affhænt thette æfterscrefne goths. swosom ær først .i. Stathebæk .i. Hornshæret .i. Wigherby sogn en gardh .i. huilken Mikel Smith boor oc giuer thry pund korn til landgiælde vm aret. ♦ Item en gardh .i. huilken Niels Olufssøn boor oc giuer thry pund korn til landgilde vm aret. ♦ Item en gardh i huilken Lange Anders boor oc giuer thry pund korn til landgilde vm aret. ♦ Item en gardh .i. huilken Lasse Swenssøn boor oc giuer thry pund korn til landgilde vm aret. ♦ Item en gardh .i. huilken Swen Amdissøn boor. oc giuer eet pund korn. ♦ Item .i. Twærstæth .i. fornæfnde Hornshæret een gardh .i. huilken Pæder Bramssøn boor. oc giuer eet pund korn til landgilde vm aret. ♦ Item .i. Rabergh een gardh .i. huilken Nisse Laurenssøn boor. oc giuer eet pund korn til landgilde vm aret. ♦ Item .i. Kærhæret .i. Wathom sochn .i. Wathom een gardh .i. huilken Palle Pætherssøn boor oc giuer thry pund korn til landgilde vm aret. ♦ Item .i. then same stadh een gardh .i. huilken Nisse Ienssøn boor. oc giuer tw pund korn til landgilde vm aret. ♦ Item .i. then same stadh eet booll .i. huilket Anders Ienssøn boor. oc giuer fire grote til affgift vm aret. ♦ Item .i. Sunderhalnæ een gardh .i. huilken Iens Pæderssøn boor. oc giuer thry pund korn til landgielde vm aret. ♦ Item .i. then samæ stadh een gardh .i. huilken Oleff Smithenssøn boor oc giuer eet pund korn til landgielde vm aret. ♦ Item i Hothorp .i. Sundzholm een gardh i huilken Niels Ienssøn boor oc giuer eet pund korn til landgielde vm aret. ♦ Item .i. Wtorp .i. Hothorp sochn een gardh .i. huilken Iens Thormotssøn [1] boor. oc giuer eet pund korn til landgielde vm aret ♦ Item .i. then same stadh eet booll .i. huilketPæther Ienssøn boor. oc giuer fire grote til affgift vm aret. ♦ Item .i. Hwetbohæret .i. Ingestorp sochn .i. Ingestorp een gardh .i. huilken Niels Swenssøn boor oc giuer siex pund korn til langielde vm aret/ ♦ Item i Iersløfhæret .i. Iersløf sochn .i. Iersløf een gardh .i. huilken Niels Fatherssøn boor oc giuer thry pund korn til landgielde vm aret\ ♦ Item .i. Schowbohæret .i. Egheskowgh .i. Worthssochn e[en] gardh .i. huilken Th[or]dh Tymberman boor oc giuer siex pund korn til langielde vm aret. ♦ Item .i. then same sochn .i. Westergardhsholt een gardh .i. huilken Pæther Bøøgh boor. oc giuer[2] thry pund korn til landgielde vm aret. ♦ Item .i. Gamelholm .i. Hørbysochn een gardh .i. huilken Iesse Ormssøn boor oc giuer thry pund korn til landgielde vm aret. ♦ Item .i. Estorp .i. Wormstorpssochn een gardh .i. huilken Niels Ienssøn Piipp boor oc giuer thry pund korn til landgielde vm aret. ♦ Item .i. Agherstædh .i. Worthssochn een gardh .i. huilken Pauel boor oc giuer tw pund korn til langielde vm aret. ♦ Item .i. Agherholt .i. then same sochn een gardh .i. huilken Asgut boor oc giuer siex pund korn til landgielde vm aret. ♦ Item .i. Gersholt .i. Thørsløfssochn een gardh .i. huilken Therbern Asscerssøn boor oc giuer thry pund korn til landgielde vm aret\ ♦ Oc mæth sit opne breff vplader affhænder vnnær oc skøder oss forscrefne prouest oc capitel i. Burglum oc wore æftercommer proueste oc capitel i then same stadh mæth all oc hwor besynderlich thisse forskrefne gothsses tilliggelse oc til hørelsse. aghræ. ænge. skowghe. fægange. fiskewatn. møller. møllestæth. wat oc thywrt. ødhe oc byghdt. ænkte vndentaghit. e hwat thet hælst heder eller ær til ewinneligh eye hwilket forscrefne goths til foren la til Ruchthwid. mæth annet meer goths. ♦ Oc hauer fornæfnde wor nadhughe frwe drotning Margrete antwordet oss fornæfnde prouest oc capitel .i. Burglum vppa wore oc wore æfterkomeres prouestes oc capitels weyne .i. Burglum. alt thette fornæfnde mæth all breff oc retticheet e .i. hwat made thet hælst ær som hænnes father konnung Woldemar hwes siæl guth haue thette forskrefne mæth fik oc hafthe oc hun æfter hanum til thette forscrefne goths hauer haft/ oc hauer .i. alle made/ som hær for oc æfter screuet ær. ♦ Thoch swa at wi fornæfnde prouest oc capitel .i. Burglum oc wore æfterkomere proueste oc capitel .i. then same stadh. skwle lade gøræ ewærdelighe thette som hær æfter følgher. ♦ Først at ther skal nv genisten byggis eet alter .i. then fornæmfnde domkirki .i. Burglum. oc wighes father oc søn oc then helgheand til. oc haldes een swnghen mæsse fore aff father oc søn oc then helgheand hwar dagh in til domedagh. ♦ Oc mæthen mæssen sywngis tha skal brænnis eet lyws. ♦ Oc skal gøres fornæfnde wor nadhughe frwes fathers konning Waldemars. oc hænnes forældres oc hænnes artidh hwart aar. annen dagh næst æfter trinitatis søndagh. ♦ Oc then dagh wil iek fornæfnde prouest Iens oc skal oc mine æfterkomere proueste .i. Burglum pleghe capitelum .i. then same stadh. thet bæste wi kunne til matt oc øll. oc pæplingene skal bethes hælicht then dagh. oc skal giues thøm een tønne øll oc eet hundret brøth oc matt ther til there bærning som ther til hører. ♦ Oc the skule sywnge wor frwe loff. som heder O florens rosa etcetera. then same aften .i. then fornæfnde domkirki for wor frwe altere. oc thet same loff som heder O florens rosa. etcetera som forscreuit star scal oc hwar dagh sywnges æfter then fornæfnde mæsse som hwar dagh skal sywnges aff father oc søn oc then helgheand som fore ær saght. ♦ Oc kænnes wi fornæfnde prouest Iens Niclessøn oc alt capitel .i. Burglum mæth thet samæ wort opne breff at sithen forenæfnde wor nadhughe frwe drotning Margrete hafthe alt thette forscrefne skøt oc affhænt oss fornæfnde prouest oc capitel .i. Burglum oc wore æfterkomere proueste oc capitel .i. then same stadh. til then forskrefne euighe mæsses oc artidhes. oc andre gothe gerningers vppehælde. i. alle made som foreskreuit star. tha haue wi .i. fornæfnde wor nadighe frwghes drotning Margretes nærwærelsse oc æfternnes radh oc wilghe giort eet skifte mæth hetherligh father mæth gudh wor nadwghe hærre biskop Pæther aff Burglum swo at han skal haue oc be halde til biscops bordhit .i. Burglum til ewærdelich eye alt thette forscrefne goths som forescreuit star oc wi fornæfnde prouest Iens Niclessøn oc capitel .i. Burglum oc wore æfterkomere proueste oc capitel .i. then same[3] stadh skule haue oc be halde alt thette æfterscreuit goths swo som ær .i. Winberghæret .i. Wændesysel .i. Nørreiutland først .i. Hoonnæløff en gardh .i. huilken Tyghy Biscop boor oc giuer siex pund korn til landgielde vm areth ♦ Item en gardh som Iens Reghnfridssøn boor wt .i. oc giuer thry pund korn til landgielde vm aret ♦ Item en gardh som Magnus boor .i. oc giuer thry pund til landgielde vm aret ♦ Item en gardh som Iesse Thomessøn boor .i. oc giuer thry pund korn til landgielde vm aret. ♦ Item en gardh som Pæther Iensøn boor .i. oc giuer eet pund korn. ♦ Item .i. thet same[4] stadh eet ødhebool ♦ Item .i. Lødhersløf først en houedh gardh som schylder en halff marc korn til landgielde vm areth mæth møllen .i. then same stadh som schylder een mark korn ♦ Item .i. then same stadh een gardh som Palli boor .i. oc giuer thry pund korn til landgielde vm aret. ♦ Item en gardh .i. hwilken Pæther Lo boor/ oc giuer fire pund korn til landgielde vm aret. ♦ Item en gardh .i. huilken Iesse Torkilssøn boor oc giuer thry pund korn til landgielde vm aret. ♦ Item en gardh som Iens Niclessøn boor .i. oc giuer thry pund korn til landgielde vm aret. ♦ Item en gardh i. huilken Thrwet boor oc giuer thry pund korn til landgielde vm aret. ♦ Item en gardh som Nisse Clauessøn boor i. oc giuer fire pund korn til landgielde vm aret. ♦ Item .i. then same stadh en gardh som schylder fire pund korn .i. huilken Niels Ienssøn bothe. ♦ Item .i. then same stadh eet ødhe bool. ♦ Item en gardh som Nisse Mwr boor .i. oc giuer fire pund korn til landgielde vm aret/ mæth all oc hwor be synderlich thisse forscrefne gardhes oc gothsses tilliggilsse. oc tilhørelsse. aghre. ænge. schowe. fægange. fiskewatn. mølle oc møllestæthe. wat oc thywrt. ødhe oc byghdt ænkte wndentaghit e hwat thet hælst hedher æller ær mæth all breff oc ræticheet til ewinnælich eye. til thænne forscrefne euighe mæsses wpehælde som hwor dagh skal sywngis aff father oc søn oc then helgheand .i. fornæfnde Burglums kirki. swo oc fore artidhes oc andre flere goth gerningers vphælde. som oc skule gøres hwart aar .i. then same stadh Burglum .i. alle made som forescreuit star. ♦ Oc at wi fornæfnde prouest oc capitel oc wore æfterkomere proueste oc capitel .i. Burglum schule gøre oc halde. oc at all thing skule stadhughe bliue oc fulkompnes ewærdelighe in til dome dagh .i. alle made æfter thy som fore screuit star. ♦ Thet at folkomme oc folfølghe .i. alle madhe som forscreuit star tilbinde wi oss oc wor æfterkomere proueste oc capitel .i. Burglum som wi och the wele for guth andsware oc som fornæfnde wor frwe drotning Margrete oss til troor. ♦ Oc til mere bewaring wissen oc stadhfæstelsse vm alle thisse forscreuen stycke tha haue wi forscreuen prouest Iens oc alt capitel .i. Burglum ladet woræ inciglæ mæth wilghe oc witscap hængis for thette breff. ♦ Oc til witnesbyrdh hauer hetherligh father mæth gudh oc wælborne mæn swo som ær biscop Pæther aff Burglum. oc biscop Iacob aff Aslo. her Iohan Scarpenbergh. herErik Nielssøn. her Iæcob Thruelssøn. her Waldemar Albrechtssøn riddere. Anders Albrechtssøn. Iens Swenssøn Brims. oc Hans Krøppeliin aff wapn ladet therres incigle hænges fore thette breff. ♦ Datum Alburgis. anno domini millesimo quadringentesimo octauo sabbato proximo ante dominicam qua cantatur Quasimodogeniti.

1. Thormotssøn ] t tilføjet o.l. A. 2. giuer] tilføjet o.l. A. 3. then same] then som same A. 4. thet same] thet som same A.

Oversættelse

Jeg provst Jens af Børglum og hele kapitlet sammesteds erkender med dette vort åbne brev, at den højbårne fyrstinde, vor nådige frue dronning Margrete, til ære for Gud og vor frue og til gavn og nytte for hendes faders og forfædres, hendes venners og hendes egen sjæl med sit jaord, sin gode vilje og kærlighed har indrømmet, skødet og afhændet dette efterskrevne gods ud af det gods, som Gud har indrømmet hende og forlenet hende med, nemlig først: en gård i Stabæk i Uggerby sogn i Horns herred, hvori Mikkel Smed bor og giver tre pund korn i landgilde om året; fremdeles en gård, hvori Niels Olufsen bor og giver tre pund korn i landgilde om året; en gård, hvori Lange Anders bor og giver tre pund korn i landgilde om året; en gård, hvori Lasse Svendsen bor og giver tre pund korn i landgilde om året; en gård, hvori Svend Andersen bor og giver eet pund korn. Fremdeles en gård i Tversted i nævnte Horns herred, hvori Peder Bramsen bor og giver eet pund korn i landgilde om året. Fremdeles en gård i Råbjerg, hvori Niels Larsen bor og giver eet pund korn i landgilde om året. Fremdeles en gård i Vadum i Vadum sogn i Kær herred, hvori Palle Pedersen bor og giver tre pund korn i landgilde om året fremdeles en gård sammesteds, hvori Niels Jensen bor og giver to pund korn i landgilde om året; fremdeles en gård sammesteds, hvori Niels Jensen bor og giver to pund korn i landgilde og fremdeles en gård sammesteds, hvori Niels Jensen bor og giver to pund korn i landgilde om året; fremdeles en gård sammesteds, hvori Niels Jensen bor og giver to pund korn i landgilde om året; fremdeles en bol sammesteds, hvori Anders Jensen bor og giver fire grot i afgift om året; fremdeles en gård i Sønder Halne, hvori Jens Pedersen bor og giver tre pund korn i landgilde om året; fremdeles en gård sammesteds, hvori Oluf Smedesen bor og giver eet pund korn i landgilde om året; en gård i Hvorup i Sundsholm, hvori Niels Jensen bor og giver eet pund korn i landgilde om året. Fremdeles en gård i Uttrup i Hvorup sogn, hvori Jens Tormodsen bor og giver eet pund korn i landgilde om året; fremdeles sammesteds et bol, hvor Peder Jensen bor og giver fire grot i afgift om året. Fremdeles en gård i Ingstrup i Ingstrup sogn i Hvetbo herred, hvori Niels Svendsen bor og giver seks pund korn i landgilde om året. Fremdeles en gård i Jerslev i Jerslev sogn i Jerslev herred, hvori Niels Fadersen bor og giver tre pund i landgilde om året. Fremdeles en gård i Egeskov i Voer sogn i Skovbo herred, hvor Tord Tømmermand bor og giver seks pund korn i landgilde om året; fremdeles en gård i Vestergårdsholt i samme sogn, hvori Peder Bøg bor og giver tre pund korn i landgilde om året. Fremdeles en gård i Gammelholm i Hørby sogn, hvori Jens Ormsen bor og giver tre pund korn i landgilde om året. Fremdeles en gård i Estrup i Volstrup sogn, hvori Niels Jensen bor og giver tre pund korn i landgilde om året. Fremdeles en gård i Agersted i Voer sogn, hvori Povl bor og giver to pund korn i landgilde om året. Fremdeles en gård i Agerholt i samme sogn, hvori Asgot bor og giver seks pund korn i landgilde om året. Fremdeles en gård i Gersholt i Torslev sogn, hvori Torben Assesen bor og giver tre pund korn i landgilde om året. Og med sit åbne brev oplader og afhænder, indrømmer og skøder hun dette til os fornævnte provst og kapitel i Børglum samt til vore efterkommere, provsterne og kapitel sammesteds sammen med dette føromtalte gods' tilliggender hver især og alt hvad der hører dertil af agre, enge, skove, græsgange, fiskevande, møller og møllesteder, vådt og tørt, øde og bebygget uden undtagelse, hvad det end kaldes eller er, til evig besiddelse; hvilket føromtalte gods sammen med andet og mere gods tidligere lå til Rugtved. Og vor fornævnte nådige frue, dronning Margrete, har overgivet os føromtalte provst og kapitel i Børglum alt dette fornævnte på vore og vore efterkommeres, provstene og kapitel i Børglums vegne, tillige med alle breve og rettigheder, hvilke de end er, som hendes fader, kong Valdemar - hvis sjæl Gud have - fik med dette føromtalte og havde dertil, og som hun efter ham har haft til dette føromtalte og stadig har i alle henseender sådan som det er skrevet her ovenfor og nedenfor. Dog skal vi fornævnte provst og kapitel i Børglum samt vore efterkommere, provsterne og kapitel sammesteds, til evig tid lade gøre det efterfølgende: Først skal der nu straks bygges et alter i den fornævnte domkirke i Børglum og det skal indvies til faderen, sønnen og den helligånd, og hver dag indtil dommedag skal der synges en messe for andet til ære for faderen, sønnen og den helligånd. Medens messen bliver sunget, skal der brændes et lys. Vor fornævnte nådige frues faders, kong Valdemars, og hendes forfædres samt hendes egen årtid skal afholdes hvert år dagen efter trinitatis søndag; og på den dag vil og skal jeg fornævnte provst Jens samt mine efterkommere provsterne i Børglum beværte kapitlet sammesteds så godt vi formår med mad og øl, og skoledrengene skal gives fri den dag, og der skal gives dem en tønde øl, 100 brød og hvilken mad som hører sig til til deres fortæring; og samme aften skal de synge vor Frues lovsang, som hedder: O florens rosa etc. (O blomstrende rose etc.) i nævnte domkirke foran vor frues alter; og den samme lovprisning, som hedder O florens rosa etc. sådan som nævnt ovenfor, skal også synges hver dag efter den messe, der dagligt, som tidligere nævnt, skal synges til ære for faderen, sønnen og den helligånd. Vi fornævnte provst Jens Nielsen og hele kapitlet i Børglum erkender med dette vort åbne brev, at efter at vor fornævnte nådige frue, dronning Margrete, havde skødet og afhændet alt dette føromtalte til os fornævnte provst og kapitel i Børglum samt til vore efterkommere, provsterne og kapitlet sammesteds, til opretholdelse af den føromtalte evige messe og årtid samt andre gode gerninger i alle henseender som ovenfor står skrevet, så har vi i vor fornævnte nådige frues dronning Margretes nærværelse og efter hendes råd samt med hendes vilje foretaget et mageskifte med den hæderværdige fader i Gud, vor nådige herre biskop Peder af Børglum, således at han skal have alt dette føromtalte gods som står nævnt ovenfor at beholde til evig besiddelse til bispebordet i Børglum; og vi fornævnte provst Jens Nielsen og kapitlet i Børglum samt vore efterkommere provsterne og kapitlet sammesteds skal have og beholde alt dette efternævnte gods, nemlig: i Vennebjerg herred i Vendsyssel i Nørrejylland først en gård i Hundelev, hvori Tyge Biskop bor og giver seks pund korn i landgilde om året; en gård hvori Jens Regnfridsen bor og giver tre pund korn i landgilde om året; en gård, som Mogens bor i og giver tre pund korn i landgilde om året; en gård, som Jens Thomsen bor i og giver tre pund korn i landgilde om året; en gård, som Peder Jensen bor i og giver eet pund korn; fremdeles et ødebol sammesteds; i Lørslev først en hovedgård, som betaler en halv mark korn i landgilde om året, sammen med møllen sammesteds, som betaler een mark korn; sammesteds en gård, som Palle bor i og giver tre pund korn i landgilde om året; en gård, hvori Peder Lo bor og giver fire pund korn i landgilde om året; en gård hvor Jens Torkilsen bor og giver tre pund korn i landgilde om året; en gård, som Jens Nielsen bor i og giver tre pund korn i landgilde om året; en gård hvori Trued bor og giver tre pund korn i landgilde om året; en gård, som Niels Klausen bor i og giver fire pund korn i landgilde om året; fremdeles en gård sammesteds, som betaler fire pund korn i skyld, hvori Niels Jensen boede; fremdeles et ødebol sammesteds; en gård, som Niels Mur bor i og giver fire pund korn i landgilde om året; med alle disse føromtalte gårdes og dette gods' tilliggender hver især og alt hvad der hører dertil af agre, enge, skove, græsgange, fiskevande, møller og møllesteder, vådt og tørt, øde og bebygget uden undtagelse, hvad det end kaldes eller er, tillige med alle breve og rettigheder til evig besiddelse til opretholdelse af denne føromtalte evige messe, som hver dag skal synges i nævnte Børglum kirke til ære for faderen, sønnen og den helligånd, desuden til opretholdelse af årtider og flere andre gode gerninger, som ligeledes skal gøres hvert år i Børglum i alle henseender således som står skrevet ovenfor. Vi fornævnte provst og kapitel samt vore efterkommere provsterne og kapitlet i Børglum forpligter os til, at vi og vore efterkommere provsterne og kapitlet i Børglum i alle henseender sådan som ovenfor står skrevet skal opfylde og overholde dette, og at alle ting skal forblive bestandige og fuldbyrdes til evig tid indtil dommedag, og at det i alle henseender skal fuldbyrdes og fuldendes, således som foran står skrevet, og således som vi og de vil stå til ansvar over for Gud, samt vor fornævnte frue, dronning Margrete har tillid til os. Til større bekræftelse på, sikkerhed for og stadfæstelse af alle disse foranskrevne punkter har vi fornævnte provst Jens og hele kapitlet i Børglum med vor vilje og vort vidende ladet vore segl blive hængt under dette brev. Og til vidnesbyrd har de hæderværdige fædre i Gud og velbyrdige mænd, nemlig biskop Peder af Børglum og biskop Jakob af Oslo, hr. Johan Skarpenberg, hr. Erik Nielsen, hr. Jakob Troelsen, hr. Valdemar Albertsen, riddere, Anders Albrechtsen, Jens Svendsen Brims og Hans Krøpelin, væbnere, ladet deres segl blive hængt under dette brev. Givet i Ålborg i det Herrens år 1408 lørdagen inden den søndag, da man synger Quasimodogeniti (1. søndag efter påske).