[1408. 13. maj eller 1413. 21. maj].


Maren Povlsdatter, enke efter Mads Trillar, anerkender over for Eskil Jakobsen, at hendes afdøde mand har skødet gods i Hammershøj, Passthorp og Lindum til dennes fader Jakob Eskilsen.

Tekst efter Aa:

Tekst

Alle mæn thette breff see horæ æller løsæ helsnæ iegh Marina Povelsdater Mats Trillars æftherleeffer ewynneligh meth guth oc kundgyør ath ieg widherkennæ meg meth thet nærwærende opynn breff ath swo som then for myn husbondæ Mats Trillar guth hans sieell hawæ hafthæ sald oc skyoth en heedherligh man Iepp Eskilssøn thet gotz swo som en gardh y Hammersshøgh hwilken min fadher Pawel Matssøn til foræn hafthæ item en gardh y Passthorp y thet sammæ soghn liggændæs item en gardh y Lindum meth two deell aff en feringh iordh wilch han fik meth ræth skøtthe aff Woghn Keylssøn oc kennes ieg meth thette næwarende ophne breff ath then forde min husbondæ oc ieg hawæ fullt opboran æfther wore mynna oc æfther wore fulkommæn nøghæ aff then før Ieyp Eskilssøn forscrevne gotz oc stadfæstar ieg oc fulbordæ thet sammæ skøthæ oc æfther thi ath thet for gotz then Iepp Eskilssøn for til foræn skøth war oc aff hendath meth ophne breff thy skøtar ieg nu thet forscrevne gotz meth allæ sinæ til lydælsæ intæ vndhentaghet meth thette nærwærende brefwisære Eskil Ieypssøn then forscrefne Iep Eskilssøns søn meth thette ophne breff ther pa lydær oc kenæs meg aller mynæ arwing inghen ræth ath hawæ y thet gotz før thi ath ther fulle for opboran ♦ Til withnæsbord mith inciglæ henghet for thette breff meth andræ godhæ mæns inciglæ so som Iess Iwl Lass Piik Pether Hasæ ♦ Datum anno domini m cd viij[1] dominica cantate.

1. m cd viij] d og v trukket op med kraftigere streger (men samme blæk?), Aa.

Oversættelse

Jeg Maren Povlsdatter, enke efter Mads Trillar, hilser alle mænd, der ser, hører eller læser dette brev, evindelig med Gud og gør vitterligt, at jeg vedkender mig med dette nærværende åbne brev, at eftersom den fornævnte min husbond Mads Trillar - Gud have hans sjæl - havde solgt og skødet en hæderlig mand Jakob Eskilsen det gods, nemlig en gård i Hammershøj, som min fader Povl Madsen fordum havde, fremdeles en gård i Passthorp i det samme sogn, fremdeles en gård i Lindum med to dele af en fjerding jord, som han fik af Vagn Keldsen med ret skøde, og jeg erkender med dette nærværende åbne brev, at den fornævnte min husbond og jeg har oppebåret fuldt ud efter vort minde og til vor fuldkomne tilfredshed fornævnte gods af den fornævnte Jakob Eskilsen, og jeg stadfæster og fuldbyrder det samme skøde, og efter at det fornævnte gods tidligere var skødet og afhændet til den fornævnte Jakob Eskilsen med åbent brev, da skøder jeg nu det fornævnte gods med alle sine tilliggender, intet undtaget, til denne nærværende brevviser Eskil Jakobsen, den fornævnte Jakob Eskilsens søn, med dette åbne brev, som lyder derpå, og erkender, at jeg eller mine arvinger ingen ret har i det gods, fordi der er oppebåret fuldt ud derfor. Til vidnesbyrd er mit segl hængt under dette brev sammen med segl tilhørende andre gode mænd, nemlig Jens Jul, Lars Pig, Peder Hase. Givet i det Herrens år 1408 Cantate søndag