1408. 24. juni.


Edel Jakobsdatter, enke efter hr. Barnim Eriksen, kundgør, at hun skylder Sten Basse af Tybjerg 600 lybske mark, for hvilke hun pantsætter ham sin gård Uglerup i Tuse herred.

Tekst efter Gammeldanske Diplomer l.l.:

Tekst

Iæc Æthelæ Iæcobsdater her Barnum Ericsøns ridders efterleuæ kungør alle men thettæ breff see eller høre læsit at iæc wetherkenner mec oc minæ arwingæ af ræt giald schyldech at wære en hedherlech man thennæ breffører Steen Bassæ af Thythebiergh myn kære fedder oc hans arwingæ sex hundreth lødighe march i penningæ oc mynt som i Lybeke ære gængæ oc gewæ oc en køpman ma en annen fult meth gøre om sancte Mikelsdaw ther nw næst er tilkommende aldeles atgialde ♦ For hwilke penningæ iæc hanum myn gardh Wgheldorp i Tucehæret i Hørbysogn oc alt mit gotz i then sammæ by som er sex booll iordhe meth all there tilliggelsæ som er agher eng scow fiisckewatn wat oc thiwrt rørende oc wrørendæ enktæ vnden taghit meth en wæthermøllæ oc møllæstet i then sammæ stet tilpant sætter iæc meth thettæ breff meth so dant wilkor at han oc hans arwingæ sculæ fruct oc landgilde af the forenefnde gardh oc gotz hwert ar vpbere i there nyttæ at beuende so wel thet ar thet løsæs som the andre ar oc enktæ aff slas i howitgialden ♦ Oc hwat han oc hans arwingæ byggæ i the forede gotz thet scal them gialdes meth howitgialden nar thet gotz løses ♦ Item scal iæc engen man macht giwæ the forede gardh oc gotz af then forede Sten eller hans arwingæ at løsæ vden mec sielf ♦ Hwor fore tilbinder iæc mec oc minæ arwingæ then forenefnde Steen oc hans arwingæ the forescrefne gotz meth al there tillythelsæ som fore er saut at frii oc at hemlæ for hwers mantz deelæ oc patalæ til thet loflighe løses ♦ In cuius rei testimonium sigillum meum una cum sigillis nobilium uirorum dominorum Tuconis Bassæ et Iohannis Scawæ militum. Iohannis Gørstingæ et Mathie Laurensøn armigerorum presentibus est appensum ♦ Datum anno domini mo quadringentesimo octauo die sancti Iohannis baptiste.

Oversættelse

Jeg Edel Jakobsdatter, enke efter hr. Barnim Eriksen, ridder, kundgør for alle, der ser dette brev eller hører det læse, at jeg anerkender, at jeg og mine arvinger ved retmæssig gæld er skyldige den hæderlige mand, nærværende brevfører Sten Basse af Tybjerg, mit kære næstsøskendebarn, og hans arvinger 600 lødige mark i sådanne penge og mønt, som er gyldige og gængse i Lübeck, og som den ene købmand kan betale den anden med, at betale fuldstændigt til nu førstkommende sankt Mikkelsdag. For hvilke penge jeg med dette brev pantsætter ham min gård Uglerup i Hørby sogn i Tuse herred tillige med alt mit gods i samme by, hvilket er seks bol jord med alt deres tilliggende af ager, eng, skov og fiskevand, vådt og tørt, rørligt og urørligt uden undtagelse med en vejrmølle og et møllested sammesteds på den betingelse, at han og hans arvinger hvert år skal oppebære afgrøden og landgilden af fornævnte gård og gods at anvende efter deres nytte, såvel det år, da det bliver indløst, som de andre år, og uden at det fradrages i gældens hovedstol, når godset indløses. Fremdeles skal jeg ikke give nogen mand fuldmagt til at indløse fornævnte gård og gods fra fornævnte Sten eller hans arvinger, det skal kun jeg selv kunne gøre. Derfor forpligter jeg mig og mine arvinger til at fri og hjemle fornævnte Sten og hans arvinger det føromtalte gods med alt hvad der hører dertil for retsforfølgning og krav fra hvemsomhelst, indtil det bliver indløst på lovlig vis. Til vidnesbyrd herom er mit segl hængt under dette brev sammen med segl tilhørende de velbyrdige mænd, herrerne Tyge Basse og Jens Skave, riddere, Jens Gyrstinge og Mads Larsen, væbnere. Givet i det Herrens år 1408 på sankt Johannes døbers dag.