1408. 5. juli.


Edel Jakobsdatter, enke efter hr. Barnim Eriksen, sælger til dronning Margrete Skarsholm med tilliggende gods, som hun har arvet efter sin mand og efter sin datter Johanne.

Tekst efter Gammeldanske Diplomer l.l.:

Tekst

Iek Ædhle Iacopsdotter her Barnum Erikssøns æfterleue kænnes meth thettæ mit opne breff/ at iek. meth beradhit radh/ ia/ oc gothvilghe oc meth samthycke oc fulbordh mine weners oc frænders oc alle thøm atspordhe som ther vm burdhe at atspørghes hauer solt/ affhænt oc ladet høyghboren førstynne min nadhughe frue drotnyng Margretæ oc meth thettæ mit opne breff vplader oc affhænder fornempde min nadhughe frue drotnyng Margretæ fran mik oc mine arfwinge oc til fornempde min frues drotnyng Margretes oc hænnes arfwinges oc æfterkomeres hand Scharsholm meth alt Scharsholm fang i Tutzcehæreth i Sieland liggende oc Grydow mølle item Stockebergh oc Stockebergh fang/ meth thettæ æfterscrefne goths swosom er Byærstweedh item Asthorpp item Flinthorp item Ørsløff item en gardh som Brandssøn hauer til pant huilken som ligger i Flinthorp item all min ræticheet i Claby meth all oc hwor besynderlich thisse forscrefne gothsses/ gardhes. oc eynes tilliggel[sse] oc tilhørelsse. aghre. ænge. schowe. fægange fiskewatn møller møllestadhe wat oc thywrt ødhe oc bygdt ænkte vndentaghet .e. hwat thet hælst heder eller er meth all breff. oc meth all then ræticheet oc arff som mik er tilfallen æfter fornempde her Barnwm Erikssøn som myn husbonde war oc æfter min dotter Iohanna som her Hannus van Podbuskis husfrue war/ hwes siæle gudh haue .e. æfter hwem thet hælst er som fornempde min dotter eller iek thet ærft haue. eller ærfue kunne/ oc all then ræt oc ræticheet som mik er i arff til fallen in meth her Hannus van Podbusk/ oc all then ræt oc ræticheet som mik i. alt thette forscrefne bothe næfndt. oc wnæfndt eller noghet ther aff eller nogher thes tilliggelsse i noghræ made tilfallen er eller tilfallæ kan ♦ Alt thette forscrefne meth all tilliggelsse oc tilhørelsse ødhe oc bygdt. wat. oc thywrt boschapp oc iordhegots løøst oc fast. rørende oc wrørende høyt oc sii[t] ænk[te vn]dentaghet .e. hwat thet hælst heder eller er vplader. affhænder gifuer oc skøder i[ek] meth thette mit opne breff fran mik oc mine arfuinge. oc til fornempde myn nadhughe frue drotnyng Margretæ. oc h[ænnes arfuin]ge oc æfterkommere. oc krunen oc konungedømet. i. Danmark til ewerdelich æye/ ♦ Oc k[æn]nes iek at mik er fore alt thette forscrefne swo fulleleghe f[ul]t oc alt skeet oc giort æfter min wilghe oc nøye [i mine] weners oc frænders nærwærelsse oc æfter therres radh oc samthycke swo at bothe mik oc mine wener oc frænder fulleleghe oc wel at nøyer ♦ Oc thy kænnes iek mik eller mine arfuinge ængen ræticheet eller [til t]alen athaue eller nogher tidh her æfter haue scule til alt thette forscrefne æller noghet ther aff i. noghræ made\ ♦ Framdelis tilbinder iek mik oc mine arfuinge atfrii oc hemble oc ordhgrant atgøre fornemp[de m]yn nadhughe frue drotning Margretæ oc hænnes arfuinge oc æfterkommere oc kru[nen oc] konungedømet i Danmark alt thette forscrefne fore hwor mans tiltalen som thet kan meth ræte vpa talæ/ æfter thy s[om lan]dslagh til sier/ ♦ Oc hwat breff som fynnes ther lude eller røre vpa thette forscrefne alt ell[er no]ghit ther aff the breff scule andwordes fornempde myn nadhughe frue drotnyng Margretæ oc hænnes arfuinge oc [æfterkomm]ere. ♦ Oc all the breff som nogher tidh fynnes ther lude eller røre vpa thette fors[crefn]e som forescreuit star. the breff scule komme fornempde myn nadhughe frue drotnyng Margretæ oc hænnes arfuinge o[c æfter]kommere oc krunen oc konungedømet i. Danmark til gagn. oc gothe. oc til fro[me i] alle made vm thette forscrefne oc ængen stadh til hinder eller scadhe i. noghræ made. e huro the hælst lude e[ller e] nar the fynnes/ ♦ Oc til mere bewaring oc wissen at alle thisse forscrefne stycke [oc ar]tikle oc hwort there with sich/ scule stadhughe faste oc wbrødeleghe bliue oc haldes oc fulkompnes ewerd[eleg]he oc wgencalleleghe i alle made æfter thy som forescreuit star/ fore alle the som [n]u ære æller her æfter komme kunne. oc synderleghe fore mik oc mine wener som her æfter sta screfne/ oc foræ alle woræ [arfu]inge/ tha hauer iek forde Ædhle Iacopsdotter her Barnwms æfterleue. oc mine frænder oc wener swosom er. her Tyghe Basse aff Nielsthorpp i Laland riddere. Thorstan Wensterman oc Mane Wensterman brøt[hre] Pæther Laurenssøn aff Rydhe i Laland Mattes Laurenssøn. oc Thorstan Basse brøthre. Steen Basse aff Thythebergh Iacop Basse her Niels Basses søn hues siell gudh haue/ Iuen Fos. Niels Basse aff Fywn Hannes Byør[ns]søn Hennyng Wensterman oc Claus Wensterman affwapn ladet woræ incigle meth wilghe oc witschapp hængis fore thette breff ♦ Oc til witnesbyrdh haue hetherleghe fæthre meth gudh oc hetherleghe oc welborne mæn. swosom er bisschopp Pæther aff Roskilde. bisschop Iacop aff Aslo. abbot Niels aff Soræ. abbot Laurends aff Ringstædhe/ her Laurends Ienssøn dæghen i Roskilde. prouest Cristiern aff Roskilde Iens Swenssøn Bryms. Iens Gørstinge lands domere i Sieland. Clawes Skinkel oc Hans Krøppeliin affwapn ladet theres incigle hænges fore thettæ breff. ♦ Datum anno domini millesimo quadringentesimo octauo quinta feria infra octauam beatorum Petri et Pauli apostolorum.

Oversættelse

Jeg Edel Jakobsdatter, hr. Barnim Eriksens enke, bekender med dette mit åbne brev, at jeg efter velovervejet råd, med jaord og god vilje samt med samtykke og indvilligelse fra mine venner og frænder, og efter at alle dem, der burde spørges derom, var adspurgte, til den højbårne fyrstinde, min nådige frue, dronning Margrete, har solgt, afhændet og opladt og med dette mit åbne brev afhænder og oplader Skarsholm med hele Skarsholm overdrev i Tuse herred på Sjælland og Gryde mølle, fremdeles Stokkebjerg og Stokkebjerg overdrev tillige med dette efternævnte gods, nemlig Bjergsted, Astrup, Flinterup, Ørslev og en gård i Flinterup, som Brandsen har i pant; fremdeles al min rettighed i Klovby med samtlige dette føromtalte gods' og disse gårdes tilliggender hver især og alt, hvad der hører dertil af agre, enge skove, græsgange, fiskevand, møller og møllesteder, vådt og tørt, øde og bebygget uden undtagelse, hvad det så end kaldes eller er, tillige med alle breve og med al den rettighed og al den arv, der er tilfaldet mig efter fornævnte hr. Barnim Eriksen, der var min ægtemand, og efter min datter Johanne, der var Hans Podebusks hustru - Gud have deres sjæle - samt efter hvemsomhelst, som min fornævnte datter eller jeg har arvet det efter eller kunne arve det efter; samt al den ret og rettighed, der er tilfaldet mig som arv sammen med hr. Hans Podebusk, og al den ret og rettighed, der er tilfaldet mig eller kan tilfalde mig i alt dette føromtalte, både nævnt og unævnt, eller i noget af det eller i nogen af dets tilliggender, bort fra mig og mine arvinger til min fornævnte nådige frue, dronning Margretes samt hendes arvingers og efterkommeres hånd. Alt dette foranskrevne med alle tilliggender og alt hvad der hører dertil, øde og bebygget, vådt og tørt, løsøre og jordegods, løst og fast, rørligt og urørligt, højt og lavt uden undtagelse, hvad det så end kaldes eller er, oplader og afhænder samt giver og skøder jeg med dette mit åbne brev bort fra mig og mine arvinger til min fornævnte nådige frue, dronning Margrete, og hendes arvinger og efterkommere samt kronen og kongedømmet i Danmark til evig besiddelse. Jeg bekender, at jeg for alt dette foranskrevne er blevet fuldt ud fyldestgjort og har fået fuldstændig betaling efter min vilje og til min tilfredshed i nærværelse af mine venner og frænder og med deres råd og samtykke, så at både jeg og mine venner og frænder er fuldkomment og vel tilfredse. Jeg bekender, at hverken jeg eller mine arvinger har nogen ret til eller krav på alt dette foranskrevne eller del deraf og ikke nogensinde i fremtiden vil kunne få det på nogensomhelst måde. Fremdeles forpligter jeg mig og mine arvinger til at fri og hjemle samt skadesløsholde min fornævnte nådige frue, dronning Margrete, og hendes arvinger og efterkommere samt kronen og kongedømmet i Danmark alt dette foranskrevne for tiltale fra hvemsomhelst, der med rette kan rejse krav derpå, således som landskabsloven påbyder. De breve, der findes, som lyder på eller angår alt dette foranskrevne eller noget deraf, skal overlades min fornævnte nådige frue, dronning Margrete, samt hendes arvinger og efterkommere. Alle de breve som på nogetsomhelst tidspunkt kan findes, lydende på alle angående dette foranskrevne, således som skrevet ovenfor, skal komme min fornævnte nådige frue, dronning Margrete, hendes arvinger og efterkommere samt kronen og kongedømmet i Danmark til gavn og til gode samt glæde i alle henseender hvad angår dette foranskrevne og ingenlunde til hindring eller skade på nogen måde, hvordan de så end lyder, eller hvornår de så end findes. Til større bekræftelse på og sikkerhed for at alle disse foranskrevne punkter og artikler hver for sig skal forblive bestandige faste og ubrydelige samt overholdes og fuldbyrdes uigenkaldeligt til evig tid i alle henseender således som skrevet ovenfor, på alle nulevende og fremtidiges vegne og især for mig selv og for mine venner, der er nævnte herefter og for alle vore arvinger, så har jeg Edel Jakobsdatter, hr. Barnims enke, og mine frænder og venner, nemlig hr. Tyge Basse af Nielstrup på Lolland, ridder, Torsten Venstermand og Manne Venstermand, brødre, Peder Larsen af Ryde på Lolland, Mads Larsen, og Torsten Basse, brødre, Sten Basse af Tybjerg, Jakob Basse, søn af hr. Niels Basse - Gud have hans sjæl, Ivan Fos, Niels Basse af Fyn, Hans Bjørnsen, Henning Venstermand og Klaus Venstermand, væbnere, med vor vilje og vort vidende ladet vore segl blive hængt under dette brev. Til vidnesbyrd har de hæderværdige fædre med Gud og de hæderværdige og velbyrdige mænd, nemlig biskop Peder af Roskilde, biskop Jakob af Oslo, abbed Niels af Sorø, abbed Lars af Ringsted, hr. Lars Jensen, dekan i Roskilde, provst Kristian af Roskilde, Jens Svendsen Brims, Jens Gyrstinge, landsdommer på Sjælland, Klaus Skinkel og Hans Krøpelin, væbnere, ladet deres segl blive hængt under dette brev. Givet i det Herrens år 1408 torsdagen efter apostlene sankt Petrus og sankt Paulus dag.