1410. 25. marts. Roskilde


Predbjørn Podebusk, ridder, pantsætter al den ret, han havde erhvervet af søstrene Eufemia, Grevinde af Naugard, og Elisabeth, døtre af Henning Podebusk den Yngre, til grevskabet og godset Streu til biskop Peder af Roskilde for 4000 mark lybsk.

Tekst efter A

Tekst

Ik Pridbern van Pudbuske riddere bekenne vnde betyghe openbare in desseme breue dat ik myt mynen rechten eruen vorkoft hebbe vnde vorkøpe deme erebaren in gode vadere vnde heren biscop Petere biscop to Roskilde vnde zinen nakømeren vnde eruen alle ere rechtigheit de ik kofte in der greuesschop vnde gharden vnde guden to Streye van vrowe Offemyen greuinne to Nouwgharde vnde van erer suster vrouwe Elzebe iunghe her Henninges dochtere myt aller rechtighet vnde tobehøringhe alze acker wissche weide holtughe moer \ vischwatere nat vnde drøghe dat hogheste myt deme sidesten myt alleme heren rechte ghestlik vnde werlik nichtes utghenomen vor ver dusent lubessche marc penninghe alzo binnen der stat to deme Sunde ghenghe vnde gheue zint. vnde schal dat eme entvrigen vor alle ansprake alzo in dem lande en recht is mit zo daneme vndersche were dat dat deme vorbenomeden bisscop Petere vnde zinen nakomeren vnde eruen aff ghinghe myt rechte zo schal ik vnde myne eruen eme edder zinen nakomeren vnde eruen de vorscreuen penninghe weddere gheuen binnen der stat to Roskilde en iar dar na uppe ener sekeren stede ♦ Vortmer heft de vorbenomede biscop Peter vullenkomenemacht in to lozende vnde to sik to køpende wes de iunghe her Henningh vnde bisscop Woldemer dar van vorsettet hebben vnde ik na zint ik dat hebbe haet ♦ Io doch zo beholde ik vnde mynen eruen in der vorbenomeden rechtighet greuesscop gharden vnde guden to Streye den ewighen wedderkop van des vorscreuen biscop Peters nakomeren vnde eruen edder we dat gut vorbenomet denne in siner were heft vor zo vele penninghe alzo hir vorscreuen steit vnde ok in den guden de se inne løset werden alzo hir vorscreuen steit. ♦ Vortmer schal ik vnde myne eruen desse vorscreuene rechtigheit nicht inløzen vnde wedderkøpen bi desses vorbenomeden bisscop Peters leuende vnde vieff iar na sineme dode. dar na welke tiid ik vnde myne eruen de vorscreuenen rechtegheit in der vorbenomeden greuesscop vnde gharden vnde guden to Streie van deme vorbenomeden biscop Peters nakømeren vnde eruen edder we dat gut in siner were heft wedder inløzen vnde køpen willen zo schal ik vnde myne eruen dat van zinen nakomeren vnde eruen edder de dat gut denne in der were heft wedder inløzen vnde køpen vor veer dusent lubesche mark also hir vorscreuen steit bynnen der stad to Roskilde vppe ener sekeren stede to betalende in eneme summen vnde uppe ene tiid. ♦ Item were dat de vorbenomede biscop Peter wes in ghelozet hedde vnde zik koft van den guden in der vorbenomeden greuesscop gharden vnde guden to Streie alzo hir vør screuen steit dat scal ik vnde myne eruen van zinen nakomeren vnde eruen edder we dat in der were heft uppe de suluen tiid alzo myt den veer dusent marken vørescreuen wedder inløsen vnde wedder køpen vor zo vele penninghe alzo de breue utwisen de dar med inne løzet werden vnde zo schal alle de vørscreuene rechtigheit vnde gůde wedder komen to my vnde to mynen eruen vrye vnde vnbeworen ♦ Item heft desse vorbenomed biscop Peter vullenkomene macht to buwen de in deme vorbenomeden houe vnde cappellen to Streie uppe hundert marc lubesche in zo daner wies were dat he buwede uppe hundert lubesche marc de hundert marc schal ik vnde myne eruen zinen nakomeren vnde eruen edder we dat gut vorscreuen in der were heft wedder gheuen were ok dat dat hogher leppe dat he buwet hedde wen hundert lubesche mark dat schal my vnde mynen eruen to komen ♦ Item were dat deme vorbenomeden bisscop Peterduchte dat he vnde zine eruen vnde nakomere nicht en noch vor waret were in desseme breue uppe dessen vorscreuenen kop zo schal ik vnde wil eme enen anderen gheuenn dar eme vnde my dunket dat he vnde zine eruen vnde nakomere ane vor waret zi uppe dene suluen vorscreuenen kop io doch my vnde mynen eruen den ewighen wedder kop dar inne to beholdende alzo vorscreuen steit ♦ To merer bewaringhe vnde groterer bekantenisse hebbe ik myn inghezeghel myt der erebaren lude inghezeghele alzo her Anders Ieppessen her Clawes Grubendal her Vicke Smeker her Erik Tamessen her Hinrik Daa her Peter Neghelsun van Woldorpe riddere Hartwich Tralouwe Alard Tzarnyn knapen de vmme myner bede willen to ener witlicheit vnde tughenisse ere ingheseghele myt witscop vnde myt ia by myn ghehenghet hebben vor dessem dreff de gheuen vnde screuen is to Roskilde na godes bord veerteyn hundert iar in deme teyneden iare des dingzedaghes to paschen.

Oversættelse

Jeg Predbjørn Podebusk, ridder, erklærer og bevidner åbenlyst ved dette brev, at jeg med mine retmæssige arvinger til den ærværdige Guds tjener biskop Peder, biskop af Roskilde, og hans efterkommere og arvinger har solgt og sælger alle de rettigheder til grevskab, jordlodder og ejendom i Streu, som jeg købte af fru Eufemia, grevinde af Naugard, og af hendes søster fru Elisabeth, den unge hr. Hennings datter, med alle rettigheder og alt tilliggende, hvad der hører dertil, såsom mark, eng, græsgang, skov, mose, fiskedam, både tør- og vådarealer, det højeste med det laveste og alle deres gejstlige og verdslige rettigheder, intet undtaget, for 4000 lybske mark, en møntfod som er gangbar i Stralsund. Dette skal fritage ham for ethvert retskrav ifølge landets lov og ret med sådan betingelse, at hvis førnævnte biskop Peder og hans efterkommere og arvinger lovmæssigt skulle blive frakendt alt dette, så skal jeg og mine arvinger tilbagebetale ham eller hans efterkommere og arvinger det førnævnte beløb inden for et år på et sikkert sted i byen Roskilde. Derudover har førnævnte biskop Peder fuldmagt til at indløse brevet og købe alt det til sig selv, som er blevet pantsat af den unge hr. Henning og biskop Valdemar og senere af mig selv, siden jeg har fået det. Dog beholder jeg og mine arvinger til evig tid rettigheden til for det førnævnte beløb at tilbagekøbe grevskab, jordlodder og ejendom i Streu fra førnævnte biskop Peders efterkommere og arvinger eller fra den, som på et givet tidspunkt har det førnævnte gods i sin varetægt, for så mange penge, som her ovenfor står skrevet. Det gælder også ejendommen, hvis den som førnævnt bliver indløst. Fremdeles skal jeg og mine arvinger ikke indløse eller tilbagekøbe denne rettighed i førnævnte biskop Peders levetid og fem år efter hans død. Når som helst jeg og mine arvinger derefter ønsker at indløse eller tilbagekøbe rettigheden til grevskab, jordlodder og ejendom i Streu fra biskop Peders efterkommere og arvinger eller den, der har godset i sin varetægt, så skal jeg og mine arvinger fra hans efterkommere, arvinger eller den, der på det tidspunkt har det i sin varetægt, kunne indløse og tilbagekøbe godset for 4000 lybske mark, som førnævnt, på et sikkert sted i byen Roskilde, hvor beløbet betales som totalsum på én gang. Hvis førnævnte biskop Peder har indløst og købt noget af formuen i grevskabet, jordlodderne og ejendommen i Streu til sig selv, som står skrevet ovenfor, så skal jeg og mine arvinger kunne indløse og tilbagekøbe det fra hans efterkommere og arvinger eller den, der på det tidspunkt har det i sin varetægt, ligeledes for de førnævnte 4000 mark, det beløb, som fremgår af de breve, som dermed bliver indløst. I så fald skal alle rettigheder og al formue tilkomme mig og mine arvinger frit og uhindret. Fremdeles har førnævnte biskop Peder fuldmagt til at bygge i førnævnte gård og kapeller i Streu for 100 lybske mark. Hvis han således bygger for 100 lybske mark, så skal jeg og mine arvinger tilbagebetale dette beløb til hans efterkommere og arvinger eller den, der har førnævnte gods i sin varetægt. Hvis han bygger for mere end 100 lybske mark, så skal det [overskydende beløb] tilkomme mig og mine arvinger. Fremdeles hvis den førnævnte biskop Peder mener, at han og hans arvinger og efterkommere ikke er sikret tilstrækkeligt ved dette brev med hensyn det førnævnte køb, så skal og vil jeg give ham et nyt, med hvilket han og jeg mener, at han og hans arvinger og efterkommere er sikret i forbindelse med det førnævnte køb. Dog beholder jeg og mine arvinger ved et sådant brev evig ret til tilbagekøb, som skrevet står. Til yderligere vidnesbyrd og vitterlighed herom har jeg (hængt) mit segl (under dette brev) ved siden af følgende ærværdige personers segl: hr. Anders Jakobsen, hr. Klaus Grubendal, hr. Fikker Smeger, hr. Erik Thomsen, hr. Henrik Då, hr. Peder Nielsen af Vollerup, riddere, Hartvig Tralow, Alard Zarnin, væbnere, der på min anmodning til vitterlighed og vidnesbyrd har hængt deres segl ved siden af mit under dette brev, der er givet og skrevet i Roskilde i det 1410. år efter Guds fødsel tirsdag før påske.