1410. 15. oktober. Ringsted


Vidne af Sjællands landsting, at biskop Peder af Roskilde afhænder og skøder Falkendal i Sømme herred og sin ret til Knabstrup i Merløse herred til landsdommeren Jens Gyrstinge på dronning Margretes vegne.

Tekst efter A

Tekst

Allæ mæn som thættæ breff see ællær høre/ helsæ wi brother Pæther. abbet innæn Ringstæthæ. Cristiærn Hæmmingssøn/ domprowest innæn Roskilde/ Laurens Nielssøn kanyk wti then sammæ stath/ Ienes Brwn præst innæn Brængstorst/ Eryk Bødelsbagh/ ryddere aff Brægnethwet/ Pæther Snwbbæ aff Giærdrwp/ Ienes Skittæ aff Sandby/ Thorbern Ienssøn aff Ørsløff/ Pæther Falk aff Gislæfællæ/ Ienes Nielssøn glarmæstere/ oc Gerikkæ Dyegn/ bymæn innæn Ringstæthæ/ iwinnelyghæ meth gwth ♦ Allæ mæn scal thet widerlight wære oss æffter wars hærres føthelsæ/ aar thwsendæ fyre hwndrethæ wppa thæt tyndæ then othensdagh næst fare the ælløwæ thwsendæ iomfrwers dagh/ wppa wart landzthyng nærwærthendes at hawæ wæret seet oc hørt/ at en hetherligh father/ meth Krist/ Pæther/ meth gwthz nadhæ/ bescop/ innæn Roskilde/ affhænde oc skøtæ/ tyl iwinnæligh eyæ Ienes Gørstingæ landz dommere innæn Siæland wppa een hedherlighs førstinnes Margaretes Waldemars danæ konyngs daters wæynæ/ Falkendalæ innænmmæhæreth/ østen hoos Roskilde liggende/ oc aal then rææt/ then forsawnde biscop Pæther hadhæ wti Knapstorp thet nørre innæn Myærløsæ hæreth/ wti IærnløsæIærnløsæ[1] saghn. swa som the obnæ breff wtwisæ. hwilkæ ther wppa andworthethæ ære meth allæ the forde gothz tylliggelsæ som æær agher ængh skaw fyskewatn fægang wat oc thywrt rørende oc wrørendæ æntæ wnder taget/ ♦ Hwilket som wi hawæ seet oc hørt/ thet winnæ wy meth wart obnæ breff/ ♦ Gywet wnder ware inseylæ daw oc aar oc stath som tyl faren æær sawt.

1. Iærnløsæ] Nørre Iernløse, Kalundborgske reg.

Oversættelse

Vi broder Peder, abbed i Ringsted, Kristian Hemmingsen, provst i Roskilde, Lars Nielsen, kannik sammesteds, Jens Brun, præst i Bringstrup, Erik Bydelsbak af Bregentved, ridder, Peder Snubbe af Gerdrup, Jens Skytte af Sandby, Torben Jensen af Ørslev, Peder Falk af Gisselfeld, Jens Nielsen Glarmester og Gerike Degn, bymænd i Ringsted, hilser alle, der ser eller hører dette brev, evindeligt med Gud. Det skal være vitterligt for alle, at vi år 1410 efter vor Herres fødsel onsdagen inden de 11.000 jomfruers dag har været nærværende på vort landsting og der set og hørt, at den hæderværdige fader i Kristus, Peder, af Guds nåde biskop i Roskilde, afhændede og skødede Falkendal i Sømme herred, beliggende øst for Roskilde, al den ret, som fornævnte biskop Peder havde til Knabstrup "det nørre"1) i Merløse herred i Jernløse sogn, således som de åbne breve udviser, der er overdraget dermed, og med alt det fornævnte gods' tilliggender, nemlig ager, eng, skov, fiskevand og græsgang, vådt og tørt, rørligt og urørligt, uden undtagelse til Jens Gyrstinge, landsdommer på Sjælland, på den hæderværdige fyrstinde, Margrete Valdemar Danekonges datters vegne, til evindelig besiddelse. Hvilket vi har set og hørt, og det bevidner vi med dette vort åbne brev. Givet under vore segl, dag, år og sted som ovenfor sag.