1411. 10. november.


Hr. Henrik Daa pantsætter Jens Andersen gods i Ods og Volborg herreder for en gæld på 10 lødige mark.

Tekst efter A

Tekst

Allæ thænnæ nærwærindhæ skrift seer æller hørær heelser iech Hinric Doo ther ridder ær ewindæligh quædiæ meth gwt. ♦ Allæ mænd skall widderlight wære so wæl nærw[ær]ind[is] som telkommin<di>s[1] thet iech widderkænder megh een hidderligh mand oc ærligh thænn[e nærwærin]d[is] breeffører Iessæ Anderssøn oc hans ræthæ arvinge skyldik at wæræ x lødighæ mark sodanæ [pænnin]ghæ som ii Siællænd gænghe oc geuæ æræ ♦ For hwilkæ pænninghæ iech pantsætter [hanu]m thet gwz thet megh tel pantæ stær aff her Boo Dyræ ii Vtzhæret ii Hærrikstorp [...][2] po hwilket ther a boor Iessæ Olæfsøn ther gøvær eeth pund koorn tel skyld meth all tellydelse oc [innæn] Wolburghæræth ther gyuær een øræ koorn tel skyld meth all tellydælsse meth sodanæ [...][3] thet hwilke[n tiit] thet iech æller mynæ ærvinghæ thet foræsavdæ gwz løzæ willæ tha skall løs[nin]gs daw waræ thæn thing daw næst foræ sæntæ Mortens daw ♦ Item tha bindher [ie]ch megh oc mynæ rætæ ærvinghæ ther tel at waræ thet so thet thet forsavdæ gwz thæn forsawdhæ Iessæ Anderssøn æller hans ræthæ arvinghæ aff gingæ for mynæ skyld/ tha skall iegh ogh mynæ ræthæ aruinghæ giyfvæ thænd foræsavdæ Iessæ Anderssøn ogh hans rætæ arvinghæ skyld oc landgildæ so mæghet som thet foræsavdæ gwz skylder ♦ Oc hwilken tiit thet iek æller minæ arvingæ thet ydælighæ savdæ gwz [løzæ] willæ tha skall skyldæn fylghæ pænninghæ ogh ænkthæ aff sloo ii houætstolæn/ ♦ Thæs tel windingsbyrth tha ær mynd insigilæ hæynt for thættæ breef meth fleræ dondæmæns insigilæ so som ær Per Thoo oc Iessæ Erikssøns ♦ Skreuet vnder wurhærre aar thwzænd aar firæhwndret aar oc po thet ældæfthæ aar po sæntæ Mortens aften thænd hælghæ skriftæfaders

1. telkommin<di>s] telkommins A. 2. [...]] lakune på ca. 5 bogstaver A. 3. [...]] lakune på ca. 7 bogstaver A.

Oversættelse

Jeg Henrik Daa, ridder, sender alle, der ser eller hører dette brev, evindelig hilsen med Gud. Det skal være vitterligt for alle, såvel nulevende som fremtidige, at jeg anerkender, at jeg skylder nærværende brevviser, den hæderlige og ærlige mand Jens Andersen og hans rette arvinger 10 lødige mark i sådan mønt, som er gyldig og gangbar på Sjælland. For disse penge pantsætter jeg ham alt det gods, som jeg har i pant af hr. Bo Dyre, nemlig i Herrestrup i Ods herred [...] med al tilliggelse, hvor Jens Olufsen bor og betaler eet pund korn i afgift, [...] i Volborg herred, der betaler en øre korn i afgift også med alt tilliggende, på det vilkår, at når jeg eller mine arvinger vil indløse det føromtalte gods, så skal indløsningen ske tingdagen inden Skt. Mortens dag. Desuden forpligter jeg mig og mine rette arvinger til at erstatte føromtalte Jens Andersen eller hans rette arvinger, hvis de på grund af min vanhjemmel mister det føromtalte gods, med lige så meget jord og afgift, som dette fornævnte gods betaler. På det tidspunkt, da jeg eller mine arvinger vil indløse det oftnævnte gods, så skal afgiften følge pengene, og det skal ikke fradrages i gældens hovedstol. Til vidnesbyrd herom er mit segl hængt under dette brev sammen med flere andre dannemænds segl, nemlig Peder Taas og Jens Eriksens. Skrevet i det Herrens år 1411 dagen inden den hellige bekender Sankt Mortens dag.